งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agenda องค์ประกอบของระบบความพิว เตอร์ ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) หน่วยวัดความจุข้อมูล พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agenda องค์ประกอบของระบบความพิว เตอร์ ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) หน่วยวัดความจุข้อมูล พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Agenda องค์ประกอบของระบบความพิว เตอร์ ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) หน่วยวัดความจุข้อมูล พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์

4

5 ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ (Hardware Computer) ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์รอบ ข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่อง สแกนเนอร์ โมเด็ม

6 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำ (Memory) หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) INPUT UNIT OUTPUT UNIT MEMORY SECONDARY STORAGE

7 นักศึกษามีฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์มาประกอบ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสียบปลั๊กไฟแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะ ทำงานได้ไหม นักศึกษาจะใช้งานพิมพ์ ได้หรือยัง นักศึกษา เล่นอินเตอร์เน็ตได้หรือ ยัง ×’×’ ใช้งาน ได้แล้ว ยังใช้ งาน ไม่ได้

8 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Computer) Windows XP ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์จะเขียนขึ้นด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์

9 ประเภทของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สามารถ แบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่จะ ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์และมี เครื่องมือทำงานพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ ผู้ใช้ทำงานต่างๆ ได้ ตามความต้องการ

10 นักศึกษาคิดว่าองค์ประกอบที่ทำ หน้าที่ ควบคุมการทำงานของเครื่องคือ อะไร บุคลากร ข้อมูล / สารสนเทศ กระบวนการ ทำงาน

11 บุคลากร (Peopleware) บุคลากร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีเครื่อง คอมพิวเตอร์บางประเภทที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติ

12 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) การ ประมวลผล (Processing )

13 การซื้อของในร้านซุปเปอร์ มาร์เก็ต ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ใน รูปของรายงานสรุป และกราฟ สำหรับผู้บริหาร การ ประมวลผล ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์

14 กระบวนการทำงาน (Procedure) กระบวนการทำงานจะเป็น ขั้นตอนที่อธิบายให้ผู้ใช้ ระบบเข้าใจการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือสำหรับผู้ควบคุมเครื่อง คู่มือสำหรับผู้ใช้

15 หน่วย วัด อ่านว่าตัว ย่อ ขนาดความจุ ข้อมูล ค่าโดยประมาณ Kilobyt e กิโลไบ ต์ KB(2 10 ) 1 =1024 bytes 1000 bytes Megab yte เมกะ ไบต์ MB(2 10 ) 2 =1048576 bytes 1,000,000 bytes Gigaby te กิกะไบ ต์ GB(2 10 ) 3 =1073741824 bytes 1,000,000,000 bytes Terabyt e เทรา ไบต์ TB(2 10 ) 4 =1073741824 bytes 1,000,000,000, 000 bytes

16 วงจรการทำงานพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ มี 4 อย่าง (IPOS) ดังนี้ Input = รับข้อมูล Processi ng = ประมวลผ ล Output = แสดงผล Storage = เก็บ ข้อมูล

17 INPUT PROCESSING OUTPUT STORAGE

18 1. จงอธิบายพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt Agenda องค์ประกอบของระบบความพิว เตอร์ ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) หน่วยวัดความจุข้อมูล พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google