งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด 32,961,265 บาท สป.หักคืน 1,921,527 บาท คงเหลือ 31,039,733 บาท

2 เป้าหมาย สป. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเป้าแผนผลการเบิก ต.ค.56 – มี.ค.5750%23.57 สิ้นเดือน เม.ย.5760%42.34 สิ้นเดือน มิ.ย.5780%-

3 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบดำเนินงานระดับเขต จังหวัดรับโอนเบิกจ่ายร้อยละ เพชรบุรี54,661,50419,943, สมุทรสงคราม22,983,5809,814, ราชบุรี94,668,40542,230, นครปฐม59,610,57927,023, ประจวบฯ48,963,86023,011, สมุทรสาคร34,771,08318,635, กาญจนบุรี63,770,56533,059, สุพรรณบุรี71,616,53737,834,

4 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายหน่วยงาน งบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานจัดสรรเบิกจ่ายร้อยละ สสอ.เมือง250,000127, สสอ.ท่ายาง250,000118, สสอ.ชะอำ250,0001, สสอ.บ้านลาด250,0002, สสอ.บ้านแหลม250,000-- สสอ.เขาย้อย250,0004, สสอ.หนองหญ้าปล้อง250,00022, สสอ.แก่งกระจาน250,

5 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน รพช. งบสาธารณสุขสู่อาเซียน หน่วยงานได้รับ จัดสรร จัดสรรเบิกจ่ายร้อยละ รพช.แก่งกระจาน1,000, รพช.หนองหญ้าฯ1,000, สสจ.เพชรบุรี1,000,

6 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ตามรหัสงบประมาณ งบประมาณจัดสรรเบิกจ่ายร้อยละ แผนงาน/โครงการ17,176,9993,600, Back Office15,784,2668,994, ยอดเบิกจ่ายBack Office รวมใบPO9,867,

7 แนวทางเร่งรัด 1.พิจารณาเกณฑ์การหักคืนเงินตามแนวทางกระทรวง คือหักคืนส่วนงบที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 2.การเร่งรัดดำเนินงานแผนงานโครงการต่างๆ 3.การเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส./รายเดือนล่าช้า (รพ ชะอำ,เขาย้อย,บ้านแหลม) 4.โอนเงินงบประมาณค่าน้ำมันให้ รพช. 5.รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือน ต่อผู้บริหาร/กวป.


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google