งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” “journeys” สามารถสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด ได้ Describing journeys.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” “journeys” สามารถสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด ได้ Describing journeys."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys”

3 “journeys”

4 สามารถสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด ได้ Describing journeys

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 “Times”

7 In Britain, In Britain, the twenty-four-hour clock, e.g. 23.30, is only used for e.g. 23.30, is only used for programes, timetables and notices. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 It’s six o’clock. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 12 3 6 9 nine fifteen/a quarter after(past) nine

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 \ 10 a.m. = ten o’clock in the morning

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 3p.m.= three o’clock in the afternoon

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 6 p.m.=six o’clock in the evening

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 11 p.m.=eleven o’clock at night

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 seven o’clock / seven a.m. /p.m.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 12 3 6 9 12.00 hours /noon,midday, 24.00 hours/midnight

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a.m. = ante meridiem (in the morning) p.m. = post meridiem ( afternoon)

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Heathrow airport Heath row expre ss ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 London Edinburgh

19 timetabl e (BrE.) schedule (AmE.) a list of the times at which buses, trains, planes arrive and leave ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 boardin g card an official card to be given up when one enters an aircraft ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 boardin g card ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 to board the plane to get into (a ship or public vehicle) ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 depart ure an act of leaving, going away, esp. when starting a journey ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24

25 The area at an airport where people wait until their flights are ready to leave; they can eat or drink, buy certain things, change money, ect. while they are waiting. departure lounge

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล departure lounge ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 lug gag e BrE. bag gag e the cases, bags, boxes... of a traveller Am E. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 Big Ben

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Houses of Parliament ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 Eiffel Tower

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Pompidou Centre museum in Paris

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Pompidou Centre

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The largest city in the state of Tennessee, US on the Mississippi River Memphis ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34

35 flight flying, a journey through air or space ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 “duty-free” (of goods) allowed to come into the country without tax; duty-free shop ครูรุจิรา ทับศรีนวล

37 a shop which sells duty-free goods) duty-free shop ครูรุจิรา ทับศรีนวล

38 Heathrow airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

39 check-in (a place for) the reporting of one’s arrival at a hotel desk, airport… ครูรุจิรา ทับศรีนวล

40 “gate” an entrance or way out esp. in airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

41 “gate”

42 “Paddington Station”

43 Sat.&Sun ครูรุจิรา ทับศรีนวล

44 London Return Route departu re gate ครูรุจิรา ทับศรีนวล

45 tickets ครูรุจิรา ทับศรีนวล

46 ตอนที่ 2 Journey


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” “journeys” สามารถสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด ได้ Describing journeys.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google