งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร มวลอะตอม (Atomic mass) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร มวลอะตอม (Atomic mass) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร มวลอะตอม (Atomic mass) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2552

2 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 Atomic Masses Atomic mass is the mass of one atom in atomic mass unit (amu). Atomic Mass Unit: –Dalton used the hydrogen to be the reference for the masses of the other elements and he assigned it a mass of 1. –Scientists then adopted the oxygen as a reference and assign it a mass of 16.0000. –By definition used by modern systems, carbon- twelve 12 C is assigned a mass of exactly 12 amu. –Masses of all other atoms are given relative to this standard mass. –Carbon exists in the form of three isotopes: 12 C (98.89%), 13 C (1.11%), and 14 C (< 0.001%).

3 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 The Atumium exhibit in Brussels

4 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร What’s in an atom? Electrons and Protons

5 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร JJ Thompson

6 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 6 Mass Spectrometers How are isotopes detected experimentally? You can determine:  Mass ratios.  Relative abundance.

7 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Isotopes are atoms of the same element (X) with different numbers of neutrons in their nuclei X A Z H 1 1 H (D) 2 1 H (T) 3 1 U 235 92 U 238 92 Mass Number Atomic Number Element Symbol Atomic number (Z) = number of protons in nucleus Isotopes Mass number (A) = number of protons + number of neutrons = atomic number (Z) + number of neutrons

8 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร

9 9 Mass Spectrum of Carbon 1/10000 the size of large peak Three isotopes of carbon are present in nature

10 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Average Atomic Weight Answer: Carbon exists naturally as a mixture of three isotopes, and thus the atomic mass unit used for the carbon atom in the periodic table is the average value of the masses of those isotopes. 98.89% of 12 amu ( 12 C) + 1.11% of 13.0034 amu ( 13 C) = (0.9889)(12 amu) + (0.0111)(13.0034 amu) = 12.010 amu (the average atomic mass or just the atomic mass of the carbon atom). That is applied on all the elements of the periodic table.

11 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 Mass Spectra Mass spectrometer is also used to determine the isotopic compositions of an element (Relative abundance).

12 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Natural lithium is: 7.42% 6 Li (6.015 amu) 92.58% 7 Li (7.016 amu) 7.42 x 6.015 + 92.58 x 7.016 100 = 6.941 amu Average atomic mass of lithium:

13 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Average atomic mass (6.941)

14 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 46 Ti = 8.2% 47 Ti = 7.4% 48 Ti = 73.8% 49 Ti = 5.4% 50 Ti = 5.2%

15 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร The natural abundances of the isotopes of four elements (Cl,Cr,Ge, and Sn) illustrate the diversity of isotopic distributions. The mass number and percent abundance of each isotope are indicated. What is the average atomic mass of Cl?

16 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16

17 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A molecule is an aggregate of two or more atoms in a definite arrangement held together by chemical bonds H2H2 H2OH2ONH 3 CH 4 only two atoms H 2, N 2, O 2, Br 2, HCl, CO more than two atoms O 3, H 2 O, NH 3, CH 4

18 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Writing Chemical Formals One way to remember these elements is: Mr. BrINClHOF There are 7 elements that occur in nature as a diatomic molecule

19 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Ions Atoms are neutral—meaning that the number of protons is equal to the number of electrons If an atom loses or gains electrons the atom is No longer neutral but has a charge.

20 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A mono atomic ion contains only one atom A polyatomic ion contains more than one atom Na +, Cl -, Ca 2+, O 2-, Al 3+, N 3- OH -, CN -, NH 4 +, NO 3 -

21 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร

22 Guidelines for Writing Chemical Formulas for Binary Compounds 1.Except for Hydrogen, the element farther to the left in the periodic table appears first. Ie: KCl, PCl 3, Al 2 S 3, and Fe 3 O 4 2.If hydrogen is present, it appears last except when the other element is from group 16 or 17. Ie: LiH, NH 3, B 2 H 6, CH 4 H 2 O, HCl and HI 3.If both elements are from the same group, the lower one appears first. Ie: SiC and BrF 3

23 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร A molecular formula shows the exact number of atoms of each element in the smallest unit of a substance An empirical formula shows the simplest whole-number ratio of the atoms in a substance H2OH2O H2OH2O molecularempirical C 6 H 12 O 6 CH 2 O O3O3 O N2H4N2H4 NH 2

24 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร ionic compounds consist of a combination of cations and an anions the formula is always the same as the empirical formula the sum of the charges on the cation(s) and anion(s) in each formula unit must equal zero The ionic compound NaCl

25 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Formula of Ionic Compounds Al 2 O 3 2 x +3 = +63 x -2 = -6 Al 3+ O 2- CaBr 2 1 x +2 = +22 x -1 = -2 Ca 2+ Br - Na 2 CO 3 1 x +2 = +21 x -2 = -2 Na + CO 3 2-

26 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร IonName (common name)IonName (Common name) NH 4 + AmmoniumCO 3 2- Carbonate H3O+H3O+ HydroniumHCO 3 - Hydrogen carbonate (bicarbonate) OH - HydroxideSO 3 2- Sulfite CN - CyanideHSO 3 - Hydrogen sulfite NO 2 - NitriteSO 4 2- Sulfate NO 3 - NitrateHSO 4 - Hydrogen sulfate ClO - Hypochlorite (often written OCl - ) SCN - Thiocyanate ClO 2 - ChloriteS 2 O 3 2- Thiosulfate ClO 3 - ChlorateCrO 4 2- Chromate ClO 4 - PerchlorateCr 2 O 7 2- Dichromate MnO 4 - PermanganatePO 4 3- Phosphate CH 3 CO 2 - Acetate (can be written C 2 H 3 O 2 - ) HPO 4 2- Hydrogen phosphate C 2 O 4 2- OxalateH 2 PO 4 - Dihydrogen phospate

27 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร มวลอะตอม (Atomic mass) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google