งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวลอะตอม (Atomic mass)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวลอะตอม (Atomic mass)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มวลอะตอม (Atomic mass)
ว30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และเคมีไฟฟ้า มวลอะตอม (Atomic mass) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 Atomic mass is the mass of one atom in atomic mass unit (amu).
Atomic Masses Atomic mass is the mass of one atom in atomic mass unit (amu). Atomic Mass Unit: Dalton used the hydrogen to be the reference for the masses of the other elements and he assigned it a mass of 1. Scientists then adopted the oxygen as a reference and assign it a mass of By definition used by modern systems, carbon-twelve 12C is assigned a mass of exactly 12 amu. Masses of all other atoms are given relative to this standard mass. Carbon exists in the form of three isotopes: C (98.89%), 13C (1.11%), and 14C (< 0.001%). มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 The Atumium exhibit in Brussels
มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 What’s in an atom? Electrons and Protons
มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 JJ Thompson มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 How are isotopes detected experimentally?
Mass Spectrometers How are isotopes detected experimentally? You can determine: Mass ratios. Relative abundance. มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Atomic number (Z) = number of protons in nucleus
Isotopes Isotopes are atoms of the same element (X) with different numbers of neutrons in their nuclei Atomic number (Z) = number of protons in nucleus Mass number (A) = number of protons + number of neutrons = atomic number (Z) + number of neutrons Mass Number X A Z Element Symbol Atomic Number H 1 H (D) 2 H (T) 3 U 235 92 238 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 Mass Spectrum of Carbon
1/10000 the size of large peak Three isotopes of carbon are present in nature มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 That is applied on all the elements of the periodic table.
Average Atomic Weight Answer: Carbon exists naturally as a mixture of three isotopes, and thus the atomic mass unit used for the carbon atom in the periodic table is the average value of the masses of those isotopes. 98.89% of 12 amu (12C) % of amu (13C) = (0.9889)(12 amu) + (0.0111)( amu) = amu (the average atomic mass or just the atomic mass of the carbon atom). That is applied on all the elements of the periodic table. มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 Mass Spectra Mass spectrometer is also used to determine the isotopic compositions of an element (Relative abundance). มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 Average atomic mass of lithium:
Natural lithium is: 7.42% 6Li (6.015 amu) 92.58% 7Li (7.016 amu) Average atomic mass of lithium: 7.42 x x 7.016 100 = amu มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 Average atomic mass (6.941) มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 46Ti = 8.2% 47Ti = 7.4% 48Ti = 73.8% 49Ti = 5.4% 50Ti = 5.2%
มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

15 The natural abundances of the isotopes of four elements (Cl,Cr,Ge,
and Sn) illustrate the diversity of isotopic distributions. The mass number and percent abundance of each isotope are indicated. What is the average atomic mass of Cl? มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 only two atoms more than two atoms
A molecule is an aggregate of two or more atoms in a definite arrangement held together by chemical bonds H2 H2O NH3 CH4 only two atoms H2, N2, O2, Br2, HCl, CO more than two atoms O3, H2O, NH3, CH4 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 Writing Chemical Formals One way to remember these
There are 7 elements that occur in nature as a diatomic molecule One way to remember these elements is: Mr. BrINClHOF มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 Ions Atoms are neutral—meaning that the number of protons
is equal to the number of electrons If an atom loses or gains electrons the atom is No longer neutral but has a charge. มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

20 A mono atomic ion contains only one atom
Na+, Cl-, Ca2+, O2-, Al3+, N3- A polyatomic ion contains more than one atom OH-, CN-, NH4+, NO3- มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

21 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

22 Guidelines for Writing Chemical Formulas
for Binary Compounds Except for Hydrogen, the element farther to the left in the periodic table appears first. Ie: KCl, PCl3, Al2S3, and Fe3O4 If hydrogen is present, it appears last except when the other element is from group 16 or 17. Ie: LiH, NH3, B2H6, CH4 H2O, HCl and HI If both elements are from the same group, the lower one appears first. Ie: SiC and BrF3 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

23 H2O molecular empirical H2O C6H12O6 CH2O O3 O N2H4 NH2
A molecular formula shows the exact number of atoms of each element in the smallest unit of a substance An empirical formula shows the simplest whole-number ratio of the atoms in a substance H2O molecular empirical H2O C6H12O6 CH2O O3 O N2H4 NH2 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

24 The ionic compound NaCl
ionic compounds consist of a combination of cations and an anions the formula is always the same as the empirical formula the sum of the charges on the cation(s) and anion(s) in each formula unit must equal zero The ionic compound NaCl มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

25 Formula of Ionic Compounds
2 x +3 = +6 3 x -2 = -6 Al2O3 Al3+ O2- 1 x +2 = +2 2 x -1 = -2 CaBr2 Ca2+ Br- 1 x +2 = +2 1 x -2 = -2 Na2CO3 Na+ CO32- มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

26 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร
Ion Name (common name) Name (Common name) NH4+ Ammonium CO32- Carbonate H3O+ Hydronium HCO3- Hydrogen carbonate (bicarbonate) OH- Hydroxide SO32- Sulfite CN- Cyanide HSO3- Hydrogen sulfite NO2- Nitrite SO42- Sulfate NO3- Nitrate HSO4- Hydrogen sulfate ClO- Hypochlorite (often written OCl-) SCN- Thiocyanate ClO2- Chlorite S2O32- Thiosulfate ClO3- Chlorate CrO42- Chromate ClO4- Perchlorate Cr2O72- Dichromate MnO4- Permanganate PO43- Phosphate CH3CO2- Acetate (can be written C2H3O2-) HPO42- Hydrogen phosphate C2O42- Oxalate H2PO4- Dihydrogen phospate มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

27 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt มวลอะตอม (Atomic mass)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google