งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wonders Of Everyday life. TEAM WORK 1.Nattapong Nawong 2.Wuttipong Saenkhanphae 3.Kitipon Sahajerenchai 4.Sittabud Barinod 5.Korasin Charinpron MATTAYOM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wonders Of Everyday life. TEAM WORK 1.Nattapong Nawong 2.Wuttipong Saenkhanphae 3.Kitipon Sahajerenchai 4.Sittabud Barinod 5.Korasin Charinpron MATTAYOM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Wonders Of Everyday life.

3 TEAM WORK 1.Nattapong Nawong 2.Wuttipong Saenkhanphae 3.Kitipon Sahajerenchai 4.Sittabud Barinod 5.Korasin Charinpron MATTAYOM 6/2

4 ADVISOR Kru.Wijittra Insongjai

5 Rationale Because our group has a problem with the irregular verbs, because we can not memorize, so we use the media to make us remember the words “irregular verbs.

6 Objectives To understand how to change and write the Irregular Verbs.

7 Expected Outcomes -Users will learn to change and memorize the vocabulary even more easily.

8 Working Time Comes List to doDay/Month/ Year Person(s) or Place(s) in charge preparati on 20/08/56 Wijittra report 23/09/56 At the school

9 Be(is, am, are) was,were been เป็น อยู่ คือ

10 Become became become กลายเป็น

11 Beginbeganbegun เริ่มต้น

12 Betbetbet พนัน

13 Bleedbled bled เลือดออก

14 Catch caughtcaught จับ, ขึ้นรถ

15 Choosechose chosen เลือก

16 Comecamecome มา

17 Costcostcost มีราคา

18 Cutcutcut ตัด

19 Digdugdug ขุด

20 Dodiddone ทำ

21 Drinkdrankdrunk ดื่ม

22 Drivedrovedriven ขับ

23 Eat ateeaten กิน

24 Fall fellfallen ตก, หล่น

25 Feel feltfelt รู้สึก

26 Getgotgot เอา, ได้รับ

27 Givegavegiven ให้

28 Dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน

29 fight fought fought ต่อสู้

30 fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน

31 forbid forbade forbidden ห้าม

32 freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง

33 grow grew grown เจริญงอกงาม

34 Hide hid hidden ซ่อน

35 Mistake mistook mistaken ทำผิด

36 overdo overdid overdone ทำมากเกินไป

37 seek sought sought ค้นหา

38 shrink shrank shrunk หด

39 Betake betook betake นำ, พาไป

40 Stand stood stood ยืน

41 Steal stole stolen ขโมย

42 Stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ

43 String strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด

44 Strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้

45 Swing swung swung แกว่ง

46 Teach taught taught สอน

47 Tear tore torn ฉีก

48 Tread trod trodden เดิน

49 Swear swore sworn สาบาน

50 Sweep swept swept กวาด

51 Think thought thought คิด

52 Weep wept wept ร้องไห้

53 Wind wound wound ไขลาน

54 Win won won ชนะ

55 Withhold withheld withheld เก็บไว้

56 Withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน

57 Wring wrung wrung บิด

58 Write wrote written เขียน

59 Budget

60 Period of Time Onemouth

61 Outcomes My Group think that this project will be able to make those who want to use irregular verbs in studying and can be applied in everyday life.

62


ดาวน์โหลด ppt Wonders Of Everyday life. TEAM WORK 1.Nattapong Nawong 2.Wuttipong Saenkhanphae 3.Kitipon Sahajerenchai 4.Sittabud Barinod 5.Korasin Charinpron MATTAYOM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google