งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของธาตุตาม ตารางธาตุ 1. ขนาดอะตอม 2. พลังงานไอออไน เซชัน 3. อิเล็กโทรเนกาติวิ ตี 4. จุดหลอมเหลวและ จุดเดือด 5. เลขออกซิเดชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของธาตุตาม ตารางธาตุ 1. ขนาดอะตอม 2. พลังงานไอออไน เซชัน 3. อิเล็กโทรเนกาติวิ ตี 4. จุดหลอมเหลวและ จุดเดือด 5. เลขออกซิเดชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมบัติของธาตุตาม ตารางธาตุ 1. ขนาดอะตอม 2. พลังงานไอออไน เซชัน 3. อิเล็กโทรเนกาติวิ ตี 4. จุดหลอมเหลวและ จุดเดือด 5. เลขออกซิเดชัน

3 1. ขนาดอะตอม

4 สรุปแนวโน้มขนาดอะตอมของ ธาตุในตารางธาตุ ธาตุในหมู่เดียวกัน เพราะ เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น ขนาดอะตอมจะใหญ่ขึ้น เพราะ ธาตุในหมู่ เดียวกันมีจำนวนระดับ พลังงานเพิ่มขึ้น

5 ธาตุในคาบเดียวกัน เพราะ เมื่อเลขอะตอม เพิ่มขึ้น ขนาด อะตอมจะเล็กลง เพราะ ธาตุในคาบ เดียวกันมีจำนวน ระดับพลังงานเท่ากัน

6 2. พลังงานไอออไนเซ ชัน (IE) หมายถึง พลังงานที่ ต้องใช้สำหรับทำให้ อิเล็กตรอนวงนอกสุด ของอะตอมหรือไอออน ในสภาวะก๊าซ หลุด ออกไป 1 อิเล็กตรอน หมายถึง พลังงานที่ ต้องใช้สำหรับทำให้ อิเล็กตรอนวงนอกสุด ของอะตอมหรือไอออน ในสภาวะก๊าซ หลุด ออกไป 1 อิเล็กตรอน

7 เขียนเป็นสมการทั่วๆ ไปได้ดังนี้ X(g) + IE ----> X + (g) + e - IE = พลังงานไอออไนเซชัน

8

9 สรุปแนวโน้มค่า IE ก. ธาตุในหมู่เดียวกัน ค่า IE 1 จะลดลงเมื่อเลขอะตอม เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะธาตุในหมู่ เดียวกัน เมื่อเลขอะตอม เพิ่มขึ้นขนาดของอะตอมจะ ใหญ่ขึ้น ทำให้แรงยึดเหนี่ยว ระหว่างนิวเคลียสกับ อิเล็กตรอนน้อยลง ค่าจึง ลดลง

10 ค่า IE 1 จะเพิ่มขึ้นเมื่อ เลขอะตอมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะขนาด อะตอมเล็กลง ตามลำดับนั่นเอง ดังนั้นโลหะจึงมีค่า IE 1 ต่ำกว่าอโลหะ ข. ธาตุในคาบเดียวกัน

11 3. อิเล็กโทรเนกาติวิตี อิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) เป็นความสามารถ ของอะตอมของธาตุใน การดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ ร่วมพันธะให้เข้าใกล้ นิวเคลียส

12 ธาตุที่มีอิเล็กโทรเน กาติวิตีสูงกว่าจะแสดง อำนาจไฟฟ้าลบ ธาตุที่มีอิเล็กโทรเน กาติวิตีต่ำกว่า จะ แสดงอำนาจไฟฟ้า บวก

13 สรุปแนวโน้มค่า EN ก. ธาตุในหมู่เดียวกัน ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมี แนวโน้มลดลงเมื่อเลข อะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น ทำให้ แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียส กับอิเล็กตรอนมีค่าลดลง ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจึงต่ำ

14 ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเลขอะตอม เพิ่มขึ้น เนื่องจากขนาดอะตอม เล็กลง ทำให้แรงดึงดูดระหว่าง นิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่ามาก ขึ้น สามารถดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ ร่วมพันธะให้เข้าใกล้นิวเคลียส ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจึงสูง ข. ธาตุในคาบเดียวกัน

15 ไม่มีค่าอิเล็กโทรเนกา ติวิตี เนื่องจากธาตุเฉื่อย เกิดสารประกอบได้ยาก จึงไม่ได้คำนวณไว้ ค. ธาตุเฉื่อย

16 4. จุดเดือดและจุด หลอมเหลว แรงยึด เหนี่ยวระหว่างโมเลกุล จุดหลอมเหลวและจุดเดือด ของธาตุขึ้นอยู่กับแรงยึด เหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ถ้าแรงระหว่างโมเลกุลมีค่า มาก จุดหลอมเหลวและจุด เดือดจะมีค่าสูง ถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลมีค่าน้อยจุด หลอมเหลวและจุดเดือดจะมีค่า ต่ำ

17 แผนภาพแสดงแนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุต่างๆ

18 แบบฝึก หัด ก. ธาตุใดมีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 สูงที่สุด IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTWXYZ ข. ธาตุใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด ค. ธาตุใดมีค่า อิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงที่สุด ง. ธาตุใดมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำที่สุด

19 5. เลข ออกซิเดชัน เลขออกซิเดชัน เป็น ค่าประจุ ไฟฟ้า หรือประจุสมมุติของ อะตอมหรือไอออนของธาตุ โดยคิดจากจำนวนอิเล็กตรอน ที่ให้หรือรับตามเกณฑ์ที่ กำหนดขึ้น

20 เกณฑ์กำหนดค่าเลข ออกซิเดชันของธาตุ 1. ธาตุอิสระทุกชนิด 1. ธาตุอิสระทุกชนิด มีเลข ออกซิเดชัน = 0 ธาตุอิสระดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ใน รูปของอะตอม หรือโมเลกุล ไม่ ว่าจะมีกี่อะตอมในโมเลกุล เช่น Na, H 2, S 8, P 4 ต่างก็มีเลขออกซิเดชัน เป็น 0

21 2. เลขออกซิเดชันของไอออน = ประจุของไอออน เช่น Mg 2+ มีเลขออกซิเดชัน = +2 Al 3+ มีเลขออกซิเดชัน = +3 S 2- มีเลขออกซิเดชัน = -2

22 3. เลขออกซิเดชันของธาตุ บางชนิดใน สารประกอบมีค่า เฉพาะตัวดังนี้ ก. เลขออกซิเดชันของ โลหะแอลคาไล ได้แก่ โลหะ หมู่ IA เช่น Li, Na, K, Rb, Cs ในสารประกอบมีค่า เท่ากับ +1

23 ข. เลขออกซิเดชันของโลหะแอล คาไลน์เอิร์ท ได้แก่ โลหะหมู่ที่ IIA เช่น Mg, Ba, Ca ในสารประกอบมีค่าเท่ากับ +2

24 ค. เลขออกซิเดชันของ ออกซิเจน (O) ในสารประกอบทั่วไปมีค่า เท่ากับ -2 ยกเว้น ในสารประกอบทั่วไปมีค่า เท่ากับ -2 ยกเว้น - สารประกอบเปอร์ ออกไซด์ เช่น H 2 O 2 BaO 2 Na 2 O 2 O มีเลขออกซิเดชัน เป็น -1 - - สารประกอบซูเปอร์ ออกไซด์ เช่น NaO 2 KO 2 O มีเลข ออกซิเดชันเป็น - ½ ใน OF 2 เป็น +2

25 ง. เลขออกซิเดชันของ ไฮโดรเจน ในสารประกอบทั่วไปเป็น +1 ในสารประกอบทั่วไปเป็น +1 ยกเว้น ยกเว้น ในสารประกอบไฮไดรด์ เช่น NaH, CaH 2, AlH 2, เป็น -1

26 “ ผลรวม ของเลขออกซิเดชันของทุก อะตอมเท่ากับศูนย์ ” 4. ในสารประกอบใดๆ “ ผลรวม ของเลขออกซิเดชันของทุก อะตอมเท่ากับศูนย์ ” เช่น เลขออกซิเดชันของสารประกอบ KMnO 4 = 0 เลขออกซิเดชันของสารประกอบ MnO 2 = 0

27 5. ไอออนเชิงซ้อน “ ผลรวม ของเลขออกซิเดชันของ ทุกๆ อะตอมเท่ากับประจุ ของไอออน ( ไอออนที่ประกอบด้วยอะตอม มากกว่า 1 ชนิด ) “ ผลรวม ของเลขออกซิเดชันของ ทุกๆ อะตอมเท่ากับประจุ ของไอออน ” เช่น เลขออกซิเดชันของ MnO 4 - = -1 เลขออกซิเดชันของ Cr 2 O 7 2- = -2

28 จงคำนวณเลข ออกซิเดชันของธาตุ แฮโลเจนใน สารประกอบต่อไปนี้ HClO 4 KIO 3 OF 2 HBr ตัวอย่าง

29 วิธีทำ HClO 4 H + Cl + 4O = 0 (+1) + Cl + 4(-2) = 0 (+1) + Cl + 4(-2) = 0 Cl = +7 Cl = +7

30 KIO 3 K + I + 3O = 0 (+1) + I + 3(-2) = 0 I = +5 I = +5

31 OF 2 O + 2F = 0 (-2) + 2(F) = 0 F = -1 HBrH + Br = 0 (+1) + Br = 0 Br = -1


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของธาตุตาม ตารางธาตุ 1. ขนาดอะตอม 2. พลังงานไอออไน เซชัน 3. อิเล็กโทรเนกาติวิ ตี 4. จุดหลอมเหลวและ จุดเดือด 5. เลขออกซิเดชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google