งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วบอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน ได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scanni ng II Reading for inference. 1. The word environment has: a.only one meaning b. two meanings c. multiple meanings

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Ecosystems are very: a.complex b. simple c. uniform

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Ecosystems are composed of …………. elements. a.active b. passive c. active and passive

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Plants produce: a.air and water b. food and oxygen c. air and soil

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. People are: a.producers b. producers c. decomposers

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Nonliving elements are needed by: a.only producers b. only consumers c. all living ecosystem elements

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Health and Your Environment Environ ment Hea lt h All living and nonliving elem en ts Ecosy stem Prod uce r Consu mer Decom poser

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 1. A useful chemical had a negative effect on the environment. Paragraph 3

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Ecosystems have three categories of living elements. Paragraph 11 3. People uses plants, animals and nonliving elements to produce what they need. Paragraph 8

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Our planet is an ecosystem. Paragraph 6 5. The environment includes both living and nonliving elements. Paragraph 1

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Whatever you do, you affect the environment. Paragraph 2 7. It is important to understand the effect of our actions on the environment. Paragraph 4 8. Bacteria and fungi are useful. Paragraph 10

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Find the right endings. (Some endings do not match.) 1. The health of an ecosystem depends on the well- being of its parts.

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Air, water, soil, and sunlight are needed by the living elements in ecosyste ms. 3. All the forms affect the environment but the action people take often have far- reaching effects. 4. Your environment includes bir ds, trees, air, water, and people.

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. DDT is nowbanned. 6. Plants useair, water, soil, and sunlight to produce food. 7. People, animal, fish, and insects eat plants and other animals. 8. Each ecosystem includes everythi ng needed for the survival of the plants and animals in it.

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google