งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลเอกสาร ฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) จัดทำโดย ศูนย์ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลเอกสาร ฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) จัดทำโดย ศูนย์ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลเอกสาร ฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) จัดทำโดย ศูนย์ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

2 ThaiLIS Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มี อยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไทย (ThaiLIS) ของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยได้ ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดหรือที่ URL http://dcms.thailis.or.th/d cms

3 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่าน ทางศูนย์ห้องสมุด เข้าใช้ TDC ผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุด เลือก “ สืบค้น จาก Server ส่วนกลางที่ สกอ.”

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่าน เว็บไซต์ ThaiLIS เลือก Search Digital Collection

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่าน เว็บไซต์ ThaiLIS ( ต่อ ) เลือก Server ที่ต้องการ ใช้งาน ( ทุก Server สามารถใช้งาน ได้เหมือนกัน )

6 ThaiLIS Digital Collection หน้าจอหลัก ThaiLIS Digital Collection (TDC) แสดงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ TDC

7 รายชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบันที่ ร่วมโครงการ TDC 1. เลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย / สถาบันที่ร่วมโครงการ 2. แสดงชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน 3. แสดงเว็บไซต์ห้องสมุด 1 2 3456 4. แสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 5. แสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6. แสดงข้อมูลสำหรับติดต่อเมื่อเกิดปัญหา

8 รายการเอกสารใหม่ แยกตามมหาวิทยาลัย / สถาบัน โดยเรียงลำดับวันที่นำ ข้อมูลเข้าล่าสุด

9 ThaiLIS Digital Collection วิธีการสืบค้น ThaiLIS Digital Collection (TDC) - Browse เป็นการสืบค้นหรือการเรียกดู รายการแบบไล่เรียง - Basic Search เป็นการสืบค้นอย่างง่าย - Advanced Search เป็นการสืบค้นแบบละเอียด

10 Browse - การดูรายการ เอกสาร เลือกรายการที่ต้องการดู รายการเอกสาร 1. รายการหัวเรื่อง 2. รายการชื่อเรื่อง 3. รายการผู้ สร้างสรรค์ผลงาน 4. รายการผู้ร่วม สร้างสรรค์ผลงาน 5. รายการตาม เงื่อนไข รายการจะจัดเรียง ตามลำดับอักษร 12345

11 Browse - การเรียกดู รายการตามเงื่อนไข สามารถกำหนดเงื่อนไข เพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. ชนิดเอกสาร 2. มหาวิทยาลัย / สถาบัน 3. ช่วงเวลา 21 4 3 6 5 4. ภาษา 5. ลำดับการ แสดงผล 6. ลำดับการ เรียง

12 Basic Search - การสืบค้น อย่างง่าย 1. ใส่คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือก มหาวิทยาลัย / สถาบัน 1 3 2 4 ค้นหา 4. คลิก ค้นหา

13 Advanced Search - การ สืบค้นแบบละเอียด 1. ใส่คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. กดเครื่องหมาย + - เพื่อเพิ่มเงื่อนไข 4. เลือกมหาวิทยาลัย / สถาบัน 4 1 3 2 5 6 7 8 5. เลือกชนิด เอกสาร 6. เลือกภาษา 7. การจัด เรียงลำดับ ข้อมูล ค้นหา 8. คลิก ค้นหา

14 การแสดงผลการสืบค้น 1. ลำดับที่ 2. รายการชื่อเรื่อง 3. วันที่สร้างผลงาน 12345 4. ชนิดเอกสาร 5. ชื่อ มหาวิทยาลัย / สถาบันเจ้าของ ผลงาน

15 การเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการ

16 แสดงรายละเอียดของ เอกสาร รายการ บรรณานุกรม คลิกแสดงรายการ Full Text

17 แสดงรายการไฟล์เอกสารฉบับ เต็ม รายการไฟล์ เอกสารฉบับเต็ม

18 การเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม คลิกชื่อ ไฟล์

19 การยอมรับเงื่อนไข 1. เลือกยอมรับ เงื่อนไข 2. เลือก Server ของ ThaiLIS

20 การเปิดเอกสาร และการ บันทึกเอกสาร 1. เลือก Open คือ การเปิดไฟล์ เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 2. เลือก Save คือ การบันทึกข้อมูล 3. เลือก Cancel คือ การยกเลิกการทำ รายการ

21 เลือก Open จะแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ PDF ย้อนกลับไปเปิดไฟล์เอกสารจนครบทุกไฟล์ โดยบันทึกและพิมพ์เอกสารได้

22 เลือก Save จะแสดงกรอบให้ Save As 1. เลือก DISK ที่จะจัดเก็บ ข้อมูล 2. ตั้งชื่อไฟล์ ที่ช่อง File name 3. คลิก Save

23 การจัดเก็บข้อมูลแบบ นำไปใช้ 1. Export การนำข้อมูลไปในรูปแบบข้อมูล XML TEXT และ HTML 2. E-mail การนำข้อมูลส่งออกทาง E-mail 3. Print การนำข้อมูลออกทางกระดาษ

24 การ Export ข้อมูล 3. คลิกเลือกที่ XML 4. ตั้งชื่อแฟ้มที่ ต้องการบันทึก 5. คลิก บันทึก 2. คลิก Export 1. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ

25 การส่งข้อมูลทาง E-mail 1. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ 2. คลิก E- mail 3. คลิกเลือกที่ XML 4. ใส่ E-mail ผู้รับ และผู้ส่ง 5. ใส่หัวข้อ ชื่อเรื่อง 6. คลิก ส่ง

26 การ Print เพื่อนำข้อมูล ออกทางกระดาษ 1. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ 2. คลิก Print 3. คลิก File และ เลือก Print

27 การแจ้งปัญหาในการใช้ ฐานข้อมูล หากพบปัญหาในการใช้งานหรือไม่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ แจ้งปัญหา ให้คลิกที่ ปุ่ม แจ้งปัญหา

28 การแจ้งปัญหาในการใช้ ฐานข้อมูล ( ต่อ ) ปัญหา เพื่อ 1. ช่อง ปัญหา ให้พิมพ์ข้อความเพื่อแจ้ง ปัญหาที่พบในการใช้งาน E-mail 2. ช่อง E-mail ให้ใส่ E-mail ของผู้แจ้ง ปัญหา 3. คลิก ส่ง

29 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด หรือ เคาน์เตอร์ Information Services ศูนย์ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3828 - 5534 ต่อ 300 E-mail : lunda_lib@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลเอกสาร ฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC) จัดทำโดย ศูนย์ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google