งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC)
จัดทำโดย ศูนย์ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

2 ThaiLIS Digital Collection (TDC)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดหรือที่ URL

3 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่านทางศูนย์ห้องสมุด
เลือก “สืบค้นจาก Server ส่วนกลางที่ สกอ.”

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่านเว็บไซต์ ThaiLIS
เลือก Search Digital Collection

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่านเว็บไซต์ ThaiLIS (ต่อ)
เลือก Server ที่ต้องการใช้งาน (ทุก Server สามารถใช้งานได้เหมือนกัน)

6 หน้าจอหลัก ThaiLIS Digital Collection (TDC)

7 รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมโครงการ TDC
1 3 4 5 6 2 1. เลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมโครงการ 2. แสดงชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน 3. แสดงเว็บไซต์ห้องสมุด 4. แสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 5. แสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6. แสดงข้อมูลสำหรับติดต่อเมื่อเกิดปัญหา

8 แยกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยเรียงลำดับวันที่นำข้อมูลเข้าล่าสุด
รายการเอกสารใหม่ รายการเอกสารใหม่ แยกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยเรียงลำดับวันที่นำข้อมูลเข้าล่าสุด

9 วิธีการสืบค้น ThaiLIS Digital Collection (TDC)
- Browse เป็นการสืบค้นหรือการเรียกดูรายการแบบไล่เรียง - Basic Search เป็นการสืบค้นอย่างง่าย - Advanced Search เป็นการสืบค้นแบบละเอียด

10 Browse - การดูรายการเอกสาร
1 2 3 4 5 เลือกรายการที่ต้องการดูรายการเอกสาร 1. รายการหัวเรื่อง 2. รายการชื่อเรื่อง 3. รายการผู้สร้างสรรค์ผลงาน 4. รายการผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 5. รายการตามเงื่อนไข รายการจะจัดเรียงตามลำดับอักษร

11 Browse - การเรียกดูรายการตามเงื่อนไข
1 2 3 4 6 5 สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ดังนี้ ชนิดเอกสาร มหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่วงเวลา 4. ภาษา 5. ลำดับการแสดงผล 6. ลำดับการเรียง

12 Basic Search - การสืบค้นอย่างง่าย
1 2 3 4 ใส่คำค้น เลือกเขตข้อมูล เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน 4. คลิก ค้นหา

13 Advanced Search - การสืบค้นแบบละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 5. เลือกชนิดเอกสาร 6. เลือกภาษา 7. การจัดเรียงลำดับข้อมูล 8. คลิก ค้นหา 1. ใส่คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. กดเครื่องหมาย + - เพื่อเพิ่มเงื่อนไข 4. เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

14 การแสดงผลการสืบค้น 4. ชนิดเอกสาร 1. ลำดับที่
2 3 4 5 4. ชนิดเอกสาร 5. ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันเจ้าของผลงาน 1. ลำดับที่ 2. รายการชื่อเรื่อง 3. วันที่สร้างผลงาน

15 การเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม
คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

16 แสดงรายละเอียดของเอกสาร
คลิกแสดงรายการ Full Text รายการบรรณานุกรม

17 แสดงรายการไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

18 การเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม
คลิกชื่อไฟล์

19 2.เลือก Server ของ ThaiLIS
การยอมรับเงื่อนไข 1.เลือกยอมรับเงื่อนไข 2.เลือก Server ของ ThaiLIS

20 การเปิดเอกสาร และการบันทึกเอกสาร
เลือก Open คือ การเปิดไฟล์เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF เลือก Save คือ การบันทึกข้อมูล เลือก Cancel คือ การยกเลิกการทำรายการ

21 เลือก Open จะแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
ย้อนกลับไปเปิดไฟล์เอกสารจนครบทุกไฟล์ โดยบันทึกและพิมพ์เอกสารได้

22 เลือก Save จะแสดงกรอบให้ Save As
เลือกDISK ที่จะจัดเก็บข้อมูล ตั้งชื่อไฟล์ ที่ช่อง File name คลิก Save

23 การจัดเก็บข้อมูลแบบนำไปใช้
Export การนำข้อมูลไปในรูปแบบข้อมูล XML TEXT และ HTML การนำข้อมูลส่งออกทาง Print การนำข้อมูลออกทางกระดาษ

24 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 4. ตั้งชื่อแฟ้มที่ต้องการบันทึก
การ Export ข้อมูล 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 3. คลิกเลือกที่ XML 4. ตั้งชื่อแฟ้มที่ต้องการบันทึก 5. คลิกบันทึก 2. คลิก Export

25 การส่งข้อมูลทาง E-mail
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 3. คลิกเลือกที่ XML 4. ใส่ ผู้รับ และผู้ส่ง 5. ใส่หัวข้อชื่อเรื่อง 6. คลิกส่ง 2. คลิก

26 การ Print เพื่อนำข้อมูลออกทางกระดาษ
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 3. คลิก File และ เลือก Print 2. คลิก Print

27 การแจ้งปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล
หากพบปัญหาในการใช้งานหรือไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ให้คลิกที่ ปุ่ม แจ้งปัญหา

28 การแจ้งปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล (ต่อ)
ช่อง ปัญหา ให้พิมพ์ข้อความเพื่อแจ้งปัญหาที่พบในการใช้งาน ช่อง ให้ใส่ ของผู้แจ้งปัญหา คลิก ส่ง

29 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือ เคาน์เตอร์ Information Services ศูนย์ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 300


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital Collection (TDC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google