งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย การค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย การค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย การค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต E-mail: pathum@tu.ac.th

2 Concepts or Keywords : คำ สำคัญ  ใช้การตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการ  เช่น  “ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้ง ขยะในประเทศไทย ”  What is the environmental impact of refuse dumps in Thailand?.  แจกแจง Concepts or Keywords ได้ดังนี้ Environmental impact refuse dumps Thailand

3 Choose your search term carefully  Too many search terms ได้ผลการสืบค้นน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลย  Too few search terms ได้ผลการสืบค้นมากเกินไป  Inappropriate search terms อาจจะได้ผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ  Incorrect spelling เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ไม่ได้ผลการสืบค้น

4 Find the appropriate database  ขอบเขตเนื้อหา สหสาขาวิชา – ScienceDirect, JSTOR, Scopus เฉพาะสาขาวิชา - IEEE/IEL, PubMed, Westlaw  ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป – Scopus, PQDT ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม - ScienceDirect, Ebscohost

5 Connectors: AND, OR, NOT  หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตรรกบูลีน”  and ผลการสืบค้นต้องพบทั้งสองคำในเอกสารเดียวกัน Environmental impact and waste dumps  or ผลการสืบค้นพบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดทุกคำในเอกสาร เดียวกัน refuse or waste  not ผลการสืบค้นจะไม่ปรากฏคำค้นที่อยู่หลัง not ในเอกสาร เดียวกัน Environmental impact not waste dumps

6 Truncation : การลดคำทางไวยากรณ์  เครื่องหมาย * ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป วางไว้ใน ตำแหน่งอักษรท้ายสุดของคำ ตัวอย่าง comput* ผลการสืบค้นจะพบ computer, computers, computate, computation เป็นต้น Note เครื่องหมาย Truncation ในแต่ละฐานข้อมูลอาจใช้ไม่เหมือนกัน สามารถ ตรวจสอบได้จากเมนู Help ที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของแต่ละฐานข้อมูล

7 Phrase searching  Double quotation mark : “……………….” สำหรับค้นหากลุ่มคำและให้ผลการสืบค้นเรียง ตามลำดับคำค้นที่พิมพ์ เช่น “human resource management”

8 Field searching - All Fieldsสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Titleสืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journalสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subjectสืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstractสืบค้นจากสาระสังเขป - Full Textสืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม

9 Limiting your results  Full Text  Peer-reviewed  Year  Content type : Journal, Book, Thesis  Topic

10 Explode your search  Related articles เนื้อหาของเอกสาร / ข้อมูลจากตาราง ใช้ กระบวนการเดียวกัน  Related reference work articles ใช้เอกสารอ้างอิงรายการเดียวกัน  List of references or bibliography บรรณานุกรมท้ายเล่ม

11 การอ้างอิง (Citation in Text)  การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความ ที่จัดพิมพ์ในงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ทั้งที่ คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวลความคิดมา  คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556 กำหนดให้ ใช้รูปแบบการอ้างอิง 3 รูปแบบ ได้แก่  APA นิยมใช้ในงานสังคมศาสตร์และจิตวิทยา  Turabian นิยมใช้กับงานทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  Vancouver นิยมใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

12 Set Proxy  สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก นอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม (ซึ่งออกให้โดย สถาบัน ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที Address : proxy.tu.ac.th Port : 8080


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย การค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google