งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Lighting Basics and Good Practices พื้นฐานของแสง และทักษะการ ออกแบบ อ. พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ : คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11/01/58 1 Pipatsarun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Lighting Basics and Good Practices พื้นฐานของแสง และทักษะการ ออกแบบ อ. พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ : คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11/01/58 1 Pipatsarun."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Lighting Basics and Good Practices พื้นฐานของแสง และทักษะการ ออกแบบ อ. พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ : คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11/01/58 1 Pipatsarun

2 Starting Points Where does the lighting process start? จุดเริ่มต้นของการออกแบบขึ้นอยู่กับ ปัจจัย... - companies and projects - client or director สิ่งที่เราต้องทำหลังจากปัจจัยดังกล่าว adding, collecting and discussing จากแหล่งข้อมูลภาพที่เป็นไปได้ 11/01/58 2 Pipatsarun

3 Starting Points…Con, แหล่งข้อมูล rented movies that contain similar scenes and books, magazines, and stock photography catalogs. Present to Director จะได้...... แนวทางและบทสรุปในการ ออกแบบ (right direction) 11/01/58Pipatsarun 3

4 Starting Points…Con, ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับ visual effects shots คุณต้องพิจารณา เรื่องเกี่ยวกับ - angle and sharpness of the shadows, - colors, tones, and level of contrast in the scene และสุดท้าย Matching the lighting from real locations 11/01/58Pipatsarun 4

5 Starting Points…Con, ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับ animated production คุณต้องพิจารณา เรื่องเกี่ยวกับ - look of the scenes - colors and tones ที่ปรากฏอยู่ในภาพ และสุดท้าย - implement the lighting design โดย ใช้เทคนิค 3D Animation 11/01/58Pipatsarun 5

6 Types of Lights เริ่มต้นโดยการ setting up lighting in 3D scene โดย ดูว่า แสงชนิดใดที่จะถูกเพิ่มเข้าไป โดยพิจารณาจาก real-world types of light sources และเลือก Tools ที่เหมาะสมในการสร้างแต่ละ Projects 11/01/58Pipatsarun 6

7 Point Lights -- all directions A point light emits light uniformly in all directions, casting shadows that radiate out from the light's position ( ปล่อยออกมาจากทุกทิศทางโดย point light ใน 3D graphics จะใช้วิธี จำลอง light bulb ) Point light จะถูกปล่อย ออกมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทศทาง 11/01/58Pipatsarun 7

8 Point Lights -- all directions Icons for a point light in Lightwave 3d, a Radial light in Electric Image, a point light in Maya, and a point light in Softimage. All perform similar functions. กำหนดข้อจำกัดของทิศทาง และรูปทรงของวัตถุได้ตามที่แสง สามารถส่งถึงได้ด้วยโปรแกรมตาม ชนิดของ effect เพราะ spotlights ในโปรแกรมสามารถควบคุม ทิศทางได้ 11/01/58Pipatsarun 8

9 Point Lights -- all directions When positioned within a light fixture and set to cast shadows, a point light can appear similar to a spotlight 11/01/58Pipatsarun 9

10 Spotlights 11/01/58Pipatsarun 10 ส่วนใหญ่การออกแบบแสง Spotlights จะใช้วิธี computer graphics เพราะสามารถควบคุมความสมบูรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ทิศทาง จุดกำเนิดแสง และการปรับหมุนบริเวณโดยรอบตาม ทิศทางที่แตกต่างกัน A spotlight's illumination is limited to a cone aimed in a specific direction.

11 Spotlights…Con, 11/01/58Pipatsarun 11 Multiple spotlights can be aimed in different directions, giving the appearance of an omnidirectional light while allowing more control over where the lights are aimed. ** แสงที่ตกกระทบกับกำแพงเป็นลักษณะ cone angle ( ความกว้างของลำแสง Spotlights ) และในขณะเดียว กันก็เกิด penumbra angle ( ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด ) penumbra angle ( ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด ) คือ ความนุ่มนวลของแสงรอบๆของลำแสง Spotlights

12 Spotlights…Con, Subtle : ความบาง illumination : การส่องสว่าง 11/01/58Pipatsarun 12 With hard-edged lights (left), you can see every spotlight cone distinctly. As the penumbra angle is increased (center), the lights begin to merge; when the lights are soft enough (right), they merge together so that you cannot distinguish between the individual sources. spotlights can add subtle illumination to a scene

13 Spotlights…Con, Spotlights จะมี Option ที่เรียกว่า “ barn doors” ควบคุมแสงได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง Besides having control over aiming a light, barn doors also allow a cinematographer to limit the coverage of a spotlight to less than its natural cone angle. Barn doors in 3D graphics give you the same kind of creative control Spotlights นิยมใช้มากใน computer Graphic เพราะมีผลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องชนิดของเงา 11/01/58Pipatsarun 13

14 Directional Lights which is particularly useful for simulating direct sunlight distant, direct, infinite, or sun light in different programs 11/01/58Pipatsarun 14 A 3D Studio Max target direct light, directional lights in Alias Power Animator and Maya, and an Infinite light in Softimage, all serve the same purpose

15 Directional Lights..Con, the directional light aims down and to the left A directional light creates parallel shadows and illumination that strikes each object from the same angle you normally would only see in shadows from a very distant light source such as the sun 11/01/58Pipatsarun 15

16 Area Lights An area light is a type of light that simulates the size of a physical light source in real life With … “ point, spot, and directional lights, scaling up” area light ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรูปทรง วัตถุ ประกอบด้วย ▫ spherical area lights, rectangles, discs, and linear lights 11/01/58Pipatsarun 16

17 Models Serving as Lights โปรแกรมบางตัว 3D Model สามารถออกแบบโดยใช้ Function light source such as a neon sign, can be used as a true light source 11/01/58Pipatsarun 17 Using an object as a light allows for odd shapes such as fluorescent rings or neon tubes. “professionals avoid it because it makes rendering too slow”

18 Environment Spheres environment sphere ( อาจเรียกได้ว่า sky dome) special light source that surrounds and provides illumination จะเหมือนกับแสงจากท้องฟ้า เมื่อเราสร้าง environment sphere กับภาพ.. สีของภาพจะ สว่าง และจะ illumination ทั่วทุกทิศทางด้วย เทคนิคนี้เรียกว่า image based lighting (IBL) 11/01/58Pipatsarun 18

19 Ambient Light ambient light แสงที่อยู่รอบๆ ถ้าเป็นแสงจากท้องฟ้า ก็จะเกิดแสงตกกระทบไปที่สนามหรือพื้น คอมพิวเตอร์กราฟิก ส่วนมากจะใช้ คุณสมบัติ global ambience shows the flat, unrealistic shading that comes from using ambient light as a fill light. Ambience : สิ่งแวดล้อม 11/01/58Pipatsarun 19

20 Controls and Options หลังจากที่เราเพิ่มแสงแล้ว ขั้นตอนต่อไป สามารถ คุณสมบัติของแสงให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคุณสมบัติของ เงา โดยสามารถควบคุมและเลือกคุณสมบัติได้ ดังนี้ 11/01/58Pipatsarun 20 Decay : ทำให้ต่ำลง หรือ อาจเรียกว่า “attenuation” or “distance fall off” ควบคุมโดยวิธีการลดแสงลง ด้วยระยะทาง ตัวอย่าง ซ้าย : Without decay ขวา : inverse square/quadratic

21 Controls and Options…Con, Some software offers a multiple-choice setting between three or four specific types of decay 11/01/58Pipatsarun 21

22 Controls and Options…Con, Inverse Square Decay inverse square decay (also called quadratic or a decay rate of 2) เป็นลักษณะ real light เป็นการแผ่รังสีของแสงที่กระจายออกเกิน กว่าพื้นที่ว่าง รังสีของแสงจะแผ่กระจายออกไปใน ระยะทางที่กว้างมาก 11/01/58Pipatsarun 22 Six rays of light hit a nearby surface, while half as many hit a surface at twice the distance. This difference over the height and width of a surface makes an object twice as far away receive one-quarter as much light

23 Controls and Options…Con, Inverse Square Decay ต่อ แต่ถ้าแหล่งกำเนิดแสงเห็นได้ในระยะสั้นๆ เช่น แสงจากไม้ขีด ไฟ หรือตะเกียงที่ถูกเปิดอยู่บนโต๊ะ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบ Inverse Square Decay ที่เห็นได้ชัดที่สุด 11/01/58Pipatsarun 23 An inverse square decay is useful when a light source (such as this match) is visible within a scene. (Character by Rini Sugianto)

24 Controls and Options…Con, Using No Decay ไม่มีคุณสมบัติของ Inverse Square หรือการให้แสงกับพื้นที่ขนาดกว้างๆ คล้าย กับแสงพระอาทิตย์ จากตัวอย่าง เป็นแสงพระอาทิตย์ ที่ส่องเข้าไปในห้องตามธรรมชาติ ไม่มีแสงไฟหรือจุด กำเนิดแสงอื่นๆ 11/01/58Pipatsarun 24

25 Controls and Options…Con, Other Decay Settings ▫ decay of 3 (cubic)  แสงที่อยู่ในหมอกหนา, ใต้น้ำลึก จะเป็น Very high decays ▫ decay of 1 (linear)  คล้ายแสงที่สะท้อนจากพื้น ลักษณะของการกำหนด decay ในโปรแกรมส่วนใหญ่ กำหนดด้วยคุณสมบัติของค่า distance 11/01/58Pipatsarun 25

26 Diffuse and Specular ( กระจายและสะท้อน ) Diffuse : การที่แสงสะท้อนหรือ กระทบตัวกลางที่มีพื้นผิวไม่เรียบ และ กระจายทิศทางการสะท้อนหรือการนำ แสง โดยไม่อิงกับ แนวฉาก ทำให้วัตถุที่ สะท้อนมีความสว่างเท่าๆโดยไม่ขึ้นกับ ทิศทางของผู้สังเกตเหมือนการสะท้อน แบบกระจกหรือ specular เช่นการ สะท้อนแบบ diffuse ของแป้ง หรือในการ วิ่งผ่านการที่แสงวิ่งผ่านเทฟลอนหรือ กระดาษ (diffuse transmission) โดยทั่วไปวัสดุจะสะท้อนแสงได้ทั้งแบบ specular และแบบ diffuse ผสมกันใน สัดส่วนต่างๆกันไปตามชนิดของวัสดุ ซึ่ง ถ้าวัสดุสะท้อนแบบ diffuse ทั้งหมด ( ไม่ มีแบบ specular ผสม ) แสงสะท้อนจะ กระจายทั่วครึ่งทรงกลมโดยรอบพื้นผิวนั้นสะท้อน แนวฉาก 11/01/58Pipatsarun 26

27 Diffuse and Specular ( กระจายและสะท้อน แสง ) Con, Specular เป็นลักษณะการสะท้อน แสงที่สมบูรณ์เช่นการสะท้อนของ กระจกเงา หรืออาจหมายถึงการ สะท้อนบางช่วงของสเปกตรัมที่มี ลักษณะดังกล่าวก็ได้ โดยการ สะท้อนแบบนี้จะแตกต่างจากการ สะท้อนแบบ Diffuse reflection ที่ ความสว่างจะไม่ขึ้นกับมุมมอง เช่น ถ้าเราเดินผ่านตัวถังรถยนต์ซึ่งมักใช้ สีสะท้อนแสงเป็นเงาวาวแบบ specular เราจะเห็นแสงสะท้อน เปลี่ยนไปในแต่ละมุมมอง ต่างจาก ถนนคอนกรีตที่เป็นการสะท้อนแบบ diffuse มากกว่า specular โดยเรา จะเห็นพื้นผิวคอนกรีตเป็นสีเดิมไม่ว่า จะมองมาจากทิศทางใดสเปกตรัมDiffuse reflection 11/01/58Pipatsarun 27

28 light can emit diffuse illumination (left), specular illumination (center), or both (right). Con, 11/01/58Pipatsarun 28

29 Light Linking 11/01/58Pipatsarun 29 Light linking allows you to cheat, and illuminate some objects using a light with a different angle, color, or intensity than what illuminates other objects

30 Cookies 11/01/58Pipatsarun 30 A real-life cookie has holes cut out to shape or dapple a spotlight's illumination

31 Cookies ใน 3D คือสีของแสงที่ mappable กับภาพที่ เลือก 11/01/58Pipatsarun 31 A texture map used as a cookie (left) breaks up your lighting as if the sun had filtered through the trees (right)


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Lighting Basics and Good Practices พื้นฐานของแสง และทักษะการ ออกแบบ อ. พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ : คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11/01/58 1 Pipatsarun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google