งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช เสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  12 “การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” 12 ตุลาคม 2554 ณ   อาคารศรีสวรินทิรา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Flexner, Welch-Rose, and Goldmark Reports
100 ปีก่อน จากศตวรรษที่ ๑๙ สู่ศตวรรษที่ ๒๐ From Lincoln Chen

3 Science-based Problem-based Systems based
Three Generations of Reform Science-based Problem-based Systems based 1900 2000+ Scientific Curriculum Problem-Based Learning Competency-Driven Local-Global Instructional University Based Academic  Centers  Health-Education Systems Institutional From Lincoln Chen

4 Health Professionals for a New Century

5 Labor market for health professionals
Systems Framework Provision Needs Demand Labor market for health professionals Population Supply of health workforce Demand for health workforce Provision Education Systems Health Systems Demand From Lincoln Chen 5

6 Emerging Challenges to H Systems
Figure 2 Emerging challenges to health systems

7 The Professions Brighter Darker K Broker Service Provider Technology
Q Assurance Team Leader Monopoly K Financial Self-interest Professional Chauvinism Over-specialization Urban preference Advancing H Inequities in H

8 Vision for a New Era of Professional Edu
Figure 11 Vision for a New Era of Professional Edu Vision for a new era of professional education

9 Recommendations Figure 12
Recommendations for reforms and enabling actions

10 Key Components of Edu Systems
Figure 4 Key Components of Edu Systems Key components of the educational system

11 Models of Interprofessional & Transprofessional Edu
Figure 10 Models of interprofessional and transprofessional education

12 Multi-Roles of H Professionals
Linkers : People – Technology, Info, Knowledge Care Givers, Communicators, Educators Team Members, Managers, Leaders, Policy Makers

13 Table III-1. Levels of learning
Objectives Outcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning From L. Chen

14 Transformative Learning
From To Fact Memorization Seek professional credentials Adoption Search, Analysis, Synthesis, Decision Achieve core competencies for effective teamwork in HS Creative Adaptation

15 Instructional Design Criteria for Admission Competencies
Channels : didactic lectures, small student learning groups, team-based education, early patient or population exposure, different worksite training bases, longitudinal relationship with patients and communities, and the use of IT Career Pathways

16 Competency-based Model
Health Needs of Society Competency Outcomes Curriculum Assessment Traditional Model Educational Objectives Curriculum Assessment From Lincoln Chen

17 สรุป ต้องการความร่วมมือระหว่างระบบสุขภาพ กับระบบการศึกษา ในการปฏิรูป
ให้ร่วมมือและรับใช้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันเดินทางไกลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดจบ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google