งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช เสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช เสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช เสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทาง การแพทย์ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ” 12 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Flexner, Welch-Rose, and Goldmark Reports From Lincoln Chen 100 ปีก่อน จากศตวรรษที่ ๑๙ สู่ศตวรรษที่ ๒๐

3 Three Generations of Reform Science-based Problem-based Systems based Scientific Curriculum University Based University Based Problem-Based Learning Academic Centers Academic Centers Competency-Driven Local-Global Competency-Driven Local-Global Health-Education Systems Instructional Institutional 1900 2000+ From Lincoln Chen

4 Health Professionals for a New Century

5 Provision Needs Demand Needs Labor market for health professionals Population Demand Provision Education Systems Health Systems Supply of health workforce Demand for health workforce Systems Framework 5 From Lincoln Chen

6 Figure 2

7 The Professions Brighter K Broker Service Provider Technology Q Assurance Team Leader Darker Monopoly K Financial Self- interest Professional Chauvinism Over-specialization Urban preference Advancing H Inequities in H

8 Figure 11

9 Figure 12 Recommendations

10 Figure 4

11 Figure 10

12 Multi-Roles of H Professionals Linkers : People – Technology, Info, Knowledge Care Givers, Communicators, Educators Team Members, Managers, Leaders, Policy Makers

13 LevelObjectivesOutcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning From L. Chen

14 Transformative Learning From Fact Memorization Seek professional credentials Adoption To Search, Analysis, Synthesis, Decision Achieve core competencies for effective teamwork in HS Creative Adaptation

15 Instructional Design Criteria for Admission Competencies Channels : didactic lectures, small student learning groups, team-based education, early patient or population exposure, different worksite training bases, longitudinal relationship with patients and communities, and the use of IT Career Pathways

16 Traditional Model Educational Objectives Educational Objectives Competency-based Model Curriculum Assessment Health Needs of Society Competency Outcomes Competency Outcomes Curriculum Assessment From Lincoln Chen

17 สรุป ต้องการความร่วมมือระหว่างระบบ สุขภาพ กับระบบการศึกษา ในการ ปฏิรูป ให้ร่วมมือและรับใช้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันเดินทางไกลแห่งการ เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดจบ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช เสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ การวัดและประเมินความรู้ความสามารถทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google