งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา ช การค้นคว้าเพื่อตำรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา ช การค้นคว้าเพื่อตำรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา ช การค้นคว้าเพื่อตำรา

2 จุดเริ่มต้นของการ “ ค้นหา ” และ “ ค้นคว้า ” ตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าจะเขียนเรื่อง อะไร และเพื่ออะไร ขั้นแรกอาจมีหัว เรื่องในใจไว้มากกว่า 1 เรื่องได้ สำรวจเป้าหมายของตัวเอง พร้อม เกณฑ์ ( ต้องการเขียนตำราเพราะ สอนโดยไม่มีตำราที่ถูกใจ ต้องการ ความก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาการ ต้องการเขียนเอกสารเพื่อใช้ ประกอบการสอน ) มีใครเขียนเรื่องทำนองเดียวกันบ้าง

3 ก้าวต่อไป สำรวจตำราที่มีอยู่ทั้งไทยและ ต่างประเทศ กำหนด “ เรื่อง ” หรือ “ ขอบเขตของ เรื่อง ” ที่ต้องการค้นหา ถ้าเหมือนกัน “ เนื้อใน ” จะต่างจากสิ่ง ที่มีอยู่อย่างไร เขียนไม่ได้ คิดไม่ออก เป็นผลจาก การอ่านไม่พอ ยังไม่ตกผลึก Primary source ได้แก่ ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย Secondary source ได้แก่ Systematic reviews, Meta analyses, Clinical guidelines or protocols

4 หลังจากปักธงได้ เริ่ม ค้นคว้าเพิ่มเติม ก่อนทำ outline

5 Harvard, L. (2007). How to conduct an effective and valid literature search. Nursing Times; 103: 45, 32-33. Extend version available at http://www.nursingtimes.net/nursing-practice-clinical- research/how-to-conduct-an-effective-and-valid-literature- search/217252.article Reference

6 1. Creating a well focus question Clear idea of what you are researching will keep you on track with your search “appropriate keywords and limitations for your topic”

7 When forming your question, Make sure you are specific about your research topic. Things to consider are: The type of patient or population interest; The type of patient or population interest; The condition or situation you are researching; The condition or situation you are researching; The type of intervention or nursing procedure you are investigate. The type of intervention or nursing procedure you are investigate.

8 Things to consider to determine limitations to your search How many years you want to go back in the literature-> more manageable or clinically up to date for key information; How many years you want to go back in the literature-> more manageable or clinically up to date for key information; Language : English or Thai; Language : English or Thai; Geographical specify: UK, EU or international literature Geographical specify: UK, EU or international literature

9 2. Sources of information Book can be a good start on a topic, giving you a specific information. Generally, up to date means published within the last five year especially for treatments or drug. You can find books in healthcare library. Book can be a good start on a topic, giving you a specific information. Generally, up to date means published within the last five year especially for treatments or drug. You can find books in healthcare library. Journals are one of the best sources of information for current and specific. Additionally, most of the important and ground-breaking research is published in journals. Journal are best found using citation database. Journals are one of the best sources of information for current and specific. Additionally, most of the important and ground-breaking research is published in journals. Journal are best found using citation database.

10 You need to be aware of the differences of many type of articles Research articles, including systematic reviews, are the best source of evidence; Research articles, including systematic reviews, are the best source of evidence; Review articles give a summary of research or letters to the editor or editorials; Review articles give a summary of research or letters to the editor or editorials; Case studies are a type of research that focuses on one person or situation, as opposed to a group of studies. Case studies are a type of research that focuses on one person or situation, as opposed to a group of studies. “It is important to look for research in peer-reviewed journals.” This ensures that the articles have had some quality control.

11 2. Sources of information (continued) Internet sources are an invaluable source of evidence. A lot of research and statistics are published on the internet, especially those sponsored by government policy, academic and non-for-profit agencies. A lot of research and statistics are published on the internet, especially those sponsored by government policy, academic and non-for-profit agencies. Useful information, such as clinical guidance and government policy, is available in full or free to download. Useful information, such as clinical guidance and government policy, is available in full or free to download. Be extra careful in evaluating sites. There are good web portals. Be extra careful in evaluating sites. There are good web portals.

12 http://www.intute.ac.uk/

13 http://scholar.google.co.th/

14 รายงานสุขภาพ คนไทย 2554 http://www.hiso.or.th/hiso5/report/report2011T.php

15

16

17 สกว http://www.trf.or.th/

18 http://www.tnc.or.th/e-journal/e-journal-list.html

19

20 บทคัดย่อ + Full text

21 http://nu.kku.ac.th/nu/index.php?option=com_content &view=category&layout=blog&id=30

22 http://www.tnaph.org/images/BookNurseJournal/nursing_j ournal_jan_june54.pdf

23 http://www.thaicvtnurse.org/ บทคัดย่อ

24

25 http://advisor.anamai.moph.go.th/book_list. html

26

27 ไ www.medscape.com

28 www.nurscing center.com www.nursingcenter.com

29 3. Creating a search strategy What database: Science direct, CINAHL, Mosby’s Nursing consult What database: Science direct, CINAHL, Mosby’s Nursing consult Key words and phrases – it is best to think around a topic as much as possible to identify useful terms. Key words and phrases – it is best to think around a topic as much as possible to identify useful terms. Truncate (*) finding the base of a words that begin with that base. Nurs* = nursing, nurses, nursing, nursery. Truncate (*) finding the base of a words that begin with that base. Nurs* = nursing, nurses, nursing, nursery. Putting terms together “AND, OR, NOT” handwash* NOT alcohol gel Putting terms together “AND, OR, NOT” handwash* NOT alcohol gel

30 Key points A well-designed literature search will include a research question that will provide keywords and phrases to begin creating a search strategy; A well-designed literature search will include a research question that will provide keywords and phrases to begin creating a search strategy; Your search strategy will include keywords and synonyms, along with any truncation. You will also apply limits to your search, such as language or publication years. Your search strategy will include keywords and synonyms, along with any truncation. You will also apply limits to your search, such as language or publication years. There are many resources that you can use to search for information, including print or electronic resources. All literature that you relevance to your search. There are many resources that you can use to search for information, including print or electronic resources. All literature that you relevance to your search. Librarians at local public, academic and health libraries can be valuable source of information and support during your literature search. They can advise you on resources to search and which databases, journals and books you have access to. Librarians at local public, academic and health libraries can be valuable source of information and support during your literature search. They can advise you on resources to search and which databases, journals and books you have access to.

31 ต้องการเขียนเรื่อง “ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ chemotherapy ที่บ้าน ” เข้าไปที่ CINAHL 1. พิมพ์ ‘cancer’ -55,055 hits – มากเกินไป อ่านไม่ไหว 2. พิมพ์ ‘discharge’ - 15,896 hits; 3. Combine ‘cancer and discharge’ - 414 combined, still too many to scan; 4. Type in ‘district nurse’ - 375 hits;

32 5. รวม “cancer and discharge” กับ “district nurse” limit เฉพาะ ภาษาอังกฤษ, limit 2001-2007. Two articles which are: Luker, K.A. et al (2003) The role of district nursing: perspectives of cancer patients and their careers before and after hospital discharge.[Journal Article, Research, Tables/Charts]European Journal of Cancer Care; 12: 4, 308-16. (38 ref) Wilson, K. et al (2002) Patient and cancer needs following a cancer- related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service.[Journal Article, Forms, Research]Journal of Advanced Nursing; 38: 3, 245-53. (31 ref).

33 6. You can scan the abstract briefly and then save the search or e-mail it to yourself to find the articles again. 7. You could also download the article in PDF format if the full text is available. This enables you to read it again as it was originally shown on the screen. Fitzpatrick, J., (2007). Finding the research for evidence-based practice - PART ONE - The development of EBP. Nursing times vol 103 (17) pp 32-33

34

35

36

37

38

39 http://www.thaicyberu.go.th/

40

41 Acrobat reader 10

42

43

44 การละเมิดลิขสิทธิ์ตาม กฏหมาย 2 ประเด็น 1. การทำซ้ำ หมายถึง การคัดลอกไม่ ว่าด้วยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำ แม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ บันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จาก สำเนา หรือจากการโฆษณา ในส่วนอันเป็น สาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ให้หมายถึง คัดลอก หรือทำ สำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึก ใด ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็น สาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัด ทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน ( พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ. ศ. 2522… : 65)

45 การละเมิดลิขสิทธิ์ตาม กฏหมาย 2 ประเด็น 2. การดัดแปลง หมายถึง ทำซ้ำ โดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับใน ส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มี ลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ( พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ. ศ. 2522… : 65)

46 46 สิ่งที่ไม่พึงประสงค์จาก ประสบการณ์ที่พบ การโจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกงานของผู้อื่น (Plagiarism) การกระทำใดที่เข้าข่ายบ้าง ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ Plagiarism ไว้ว่า โจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ การ ลอกเลียนวรรณกรรม ความหมายของคำ นี้คือ การนำผลงาน ความคิด หรือคำพูด ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ให้เครดิต หรือการ นำความคิดและงานของผู้อื่นมาเขียน โดย ทำให้ดูเหมือนว่ามาจากความคิดของ ตนเอง

47 47 turning in someone else’s work as your own turning in someone else’s work as your own copying words or ideas from someone else without giving credit copying words or ideas from someone else without giving credit failing to put a quotation in quotation marks failing to put a quotation in quotation marks giving incorrect information about the source of a quotation giving incorrect information about the source of a quotation changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not (see our section on “fair use” rules) copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not (see our section on “fair use” rules) http://www.plagiarism.org/learning_center/printable_docs.html Plagiarism Version ฝรั่ง

48 48 Plagiarism ภาคไทย ลอกงานของคนอื่นที่เป็น secondary source อยู่แล้วลงมา เลย พบมากโดยเฉพาะในส่วนของ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลอกเนื้อหามาทั้งหมด 2-3 หน้า โดยเขียนอ้างอิงครั้งเดียว ลอกเนื้อหามาเป็นส่วน ๆ แล้ว ประกอบเองเล็กน้อย นำตาราง ภาพ แผนภูมิ ของผู้อื่น มาใช้โดยไม่เขียนอ้างอิง แปลจากตำราภาษาอังกฤษ เป็น ไทย ทั้งหมด ความลับไม่มีใน โลก !

49 49 Plagiarism เป็นเรื่องร้ายแรงใน สังคมนักวิชาการ สิ่งที่ไม่ได้มาจากตัวเราเอง จะต้องทำ ให้รู้ว่าไม่ได้มาจากตัวเอง โดยบอก แหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ โดยเฉพาะ ในสิ่งต่อไปนี้ ความคิด ความเห็น ทฤษฎี ของผู้อื่น วาทะ หรือข้อเขียนของผู้อื่น นำถ้อยคำหรือข้อเขียนของผู้อื่นมา เขียนใหม่ หรือการสรุปความของผู้อื่น ข้อเท็จจริง สถิติ กราฟ รูปวาด หรือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐานที่รู้กัน ทั่วไป

50 50 สิ่งที่ผู้เขียนผลงานทางวิชาการต้อง ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้โจรกรรม ทางวรรณกรรม สร้างงานด้วยมุมมองของตัวเอง วางเค้าโครงเรื่อง ในแต่ละส่วน หาเนื้อหาที่มีอยู่มาเขียนเชื่อมโยง ประสานกัน โดยใช้สำนวนตัวเอง เขียนแล้วต้องขัดเกลาหลาย ๆ ครั้ง โดย ให้ผู้อื่น ( เพื่อน ผู้รู้เนื้อหา อาจารย์ ) อ่าน วิจารณ์ แก้ไข ก่อนส่งไปเพื่อรับการ พิจารณาตีพิมพ์ การใช้ภาพ ตาราง แผนภูมิ ต้องอ้างอิง / ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฏหมาย

51 51 สิ่งที่ไม่พึงประสงค์จาก ประสบการณ์ที่พบอื่น ๆ ปัญหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพ แผนภูมิ ข้อมูล เครื่องมือ นำเครื่องมือของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต -> ต้องมีเอกสารแสดงการ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ ดัดแปลงเครื่องมือโดยไม่ได้รับ อนุญาต / ไม่แจ้งเจ้าของเครื่องมือ

52

53 “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, the one most responsive to change” Charles Darwin

54 “ To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is to act in accordance with your think.” Johann Wolfgang von Boethe (cited in Melnyk and Fineout-Overholt, 2005: 235)

55

56

57 ของฝากจากใจ การอ่านตำรา ควรศึกษาลำดับการนำเสนอ ทำความ เข้าใจเนื้อหา ตำราที่มีการตีพิมพ์หลายครั้ง ต้อง ติดตามเล่มที่ตีพิมพ์ใหม่ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ แนวคิดทฤษฎี การอ่านวารสาร บทความวิจัย ควรรวบรวมวิธีการเขียน รายงานการวิจัย เครื่องมือวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย วิธีการอภิปรายผล “ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์” “บรรณานุกรม” หัดสังเกต “key words” ท้ายบทคัดย่อ เพื่อจะได้ใช้ ค้น เชื่อตัวเอง เรื่องของเรา เราต้องอ่าน และอ่านแล้วต้องรู้ เรื่อง ให้กำลังใจตัวเอง และทำสม่ำเสมอ

58

59


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา ช การค้นคว้าเพื่อตำรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google