งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การค้นคว้าเพื่อตำรา รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 จุดเริ่มต้นของการ “ค้นหา” และ “ค้นคว้า”
ตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าจะเขียนเรื่องอะไร และเพื่ออะไร ขั้นแรกอาจมีหัวเรื่องในใจไว้มากกว่า 1 เรื่องได้ สำรวจเป้าหมายของตัวเอง พร้อมเกณฑ์ (ต้องการเขียนตำราเพราะสอนโดยไม่มีตำราที่ถูกใจ ต้องการความก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาการ ต้องการเขียนเอกสารเพื่อใช้ประกอบการสอน) มีใครเขียนเรื่องทำนองเดียวกันบ้าง

3 ก้าวต่อไป สำรวจตำราที่มีอยู่ทั้งไทยและต่างประเทศ
กำหนด “เรื่อง” หรือ “ขอบเขตของเรื่อง” ที่ต้องการค้นหา ถ้าเหมือนกัน “เนื้อใน” จะต่างจากสิ่งที่มีอยู่อย่างไร เขียนไม่ได้ คิดไม่ออก เป็นผลจากการอ่านไม่พอ ยังไม่ตกผลึก Primary source ได้แก่ ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย Secondary source ได้แก่ Systematic reviews, Meta analyses, Clinical guidelines or protocols

4 หลังจากปักธงได้ เริ่มค้นคว้าเพิ่มเติม
ก่อนทำ outline

5 Reference Harvard, L. (2007). How to conduct an effective and valid literature search. Nursing Times; 103: 45, Extend version available at

6 1. Creating a well focus question
Clear idea of what you are researching will keep you on track with your search “appropriate keywords and limitations for your topic”

7 When forming your question,
Make sure you are specific about your research topic. Things to consider are: The type of patient or population interest; The condition or situation you are researching; The type of intervention or nursing procedure you are investigate.

8 Things to consider to determine limitations to your search
How many years you want to go back in the literature-> more manageable or clinically up to date for key information; Language : English or Thai; Geographical specify: UK, EU or international literature

9 2. Sources of information
Book can be a good start on a topic, giving you a specific information. Generally, up to date means published within the last five year especially for treatments or drug. You can find books in healthcare library. Journals are one of the best sources of information for current and specific. Additionally, most of the important and ground-breaking research is published in journals. Journal are best found using citation database.

10 You need to be aware of the differences of many type of articles
Research articles, including systematic reviews, are the best source of evidence; Review articles give a summary of research or letters to the editor or editorials; Case studies are a type of research that focuses on one person or situation, as opposed to a group of studies. “It is important to look for research in peer-reviewed journals.” This ensures that the articles have had some quality control.

11 2. Sources of information (continued)
Internet sources are an invaluable source of evidence. A lot of research and statistics are published on the internet, especially those sponsored by government policy, academic and non-for-profit agencies. Useful information, such as clinical guidance and government policy, is available in full or free to download. Be extra careful in evaluating sites. There are good web portals.

12

13

14 รายงานสุขภาพคนไทย 2554

15

16

17 สกว http://www.trf.or.th/

18

19

20 บทคัดย่อ + Full text

21 http://nu. kku. ac. th/nu/index. php

22

23 http://www.thaicvtnurse.org/ บทคัดย่อ

24

25

26

27 ไwww.medscape.com

28 center.com

29 3. Creating a search strategy
What database: Science direct, CINAHL, Mosby’s Nursing consult Key words and phrases – it is best to think around a topic as much as possible to identify useful terms. Truncate (*) finding the base of a words that begin with that base. Nurs* = nursing, nurses, nursing, nursery. Putting terms together “AND, OR, NOT” handwash* NOT alcohol gel

30 Key points A well-designed literature search will include a research question that will provide keywords and phrases to begin creating a search strategy; Your search strategy will include keywords and synonyms, along with any truncation. You will also apply limits to your search, such as language or publication years. There are many resources that you can use to search for information, including print or electronic resources. All literature that you relevance to your search. Librarians at local public, academic and health libraries can be valuable source of information and support during your literature search. They can advise you on resources to search and which databases, journals and books you have access to.

31 ต้องการเขียนเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ chemotherapy ที่บ้าน”
เข้าไปที่ CINAHL 1. พิมพ์ ‘cancer’ -55,055 hits – มากเกินไป อ่านไม่ไหว 2. พิมพ์‘discharge’ - 15,896 hits; 3. Combine ‘cancer and discharge’ combined, still too many to scan; 4. Type in ‘district nurse’ hits;

32 5. รวม “cancer and discharge” กับ “district nurse” limit เฉพาะภาษาอังกฤษ, limit Two articles which are: Luker, K.A. et al (2003) The role of district nursing: perspectives of cancer patients and their careers before and after hospital discharge.[Journal Article, Research, Tables/Charts]European Journal of Cancer Care; 12: 4, (38 ref) Wilson, K. et al (2002) Patient and cancer needs following a cancer-related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service.[Journal Article, Forms, Research]Journal of Advanced Nursing; 38: 3, (31 ref).

33 6. You can scan the abstract briefly and then save the search or it to yourself to find the articles again. 7. You could also download the article in PDF format if the full text is available. This enables you to read it again as it was originally shown on the screen. Fitzpatrick, J., (2007). Finding the research for evidence-based practice - PART ONE - The development of EBP. Nursing times vol 103 (17) pp 32-33

34

35

36

37

38

39

40

41 Acrobat reader 10

42

43

44 การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2 ประเด็น
1. การทำซ้ำ หมายถึง การคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสำเนา หรือจากการโฆษณา ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายถึง คัดลอก หรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522… : 65)

45 การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2 ประเด็น
2. การดัดแปลง หมายถึง ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522… : 65)

46 สิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากประสบการณ์ที่พบ
การโจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกงานของผู้อื่น (Plagiarism) การกระทำใดที่เข้าข่ายบ้าง ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ Plagiarism ไว้ว่า โจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ การลอกเลียนวรรณกรรม ความหมายของคำนี้คือ การนำผลงาน ความคิด หรือคำพูดของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ให้เครดิต หรือการนำความคิดและงานของผู้อื่นมาเขียน โดยทำให้ดูเหมือนว่ามาจากความคิดของตนเอง

47 Plagiarism Version ฝรั่ง
turning in someone else’s work as your own copying words or ideas from someone else without giving credit failing to put a quotation in quotation marks giving incorrect information about the source of a quotation changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not (see our section on “fair use” rules)

48 Plagiarism ภาคไทย ความลับไม่มีในโลก!
ลอกงานของคนอื่นที่เป็น secondary source อยู่แล้วลงมาเลย พบมากโดยเฉพาะในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลอกเนื้อหามาทั้งหมด 2-3 หน้า โดยเขียนอ้างอิงครั้งเดียว ลอกเนื้อหามาเป็นส่วน ๆ แล้วประกอบเองเล็กน้อย นำตาราง ภาพ แผนภูมิ ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่เขียนอ้างอิง แปลจากตำราภาษาอังกฤษ เป็นไทย ทั้งหมด ความลับไม่มีในโลก!

49 Plagiarism เป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมนักวิชาการ
สิ่งที่ไม่ได้มาจากตัวเราเอง จะต้องทำให้รู้ว่าไม่ได้มาจากตัวเอง โดยบอกแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ โดยเฉพาะในสิ่งต่อไปนี้ ความคิด ความเห็น ทฤษฎี ของผู้อื่น วาทะ หรือข้อเขียนของผู้อื่น นำถ้อยคำหรือข้อเขียนของผู้อื่นมาเขียนใหม่ หรือการสรุปความของผู้อื่น ข้อเท็จจริง สถิติ กราฟ รูปวาด หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐานที่รู้กันทั่วไป

50 สิ่งที่ผู้เขียนผลงานทางวิชาการต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้โจรกรรมทางวรรณกรรม
สร้างงานด้วยมุมมองของตัวเอง วางเค้าโครงเรื่อง ในแต่ละส่วน หาเนื้อหาที่มีอยู่มาเขียนเชื่อมโยงประสานกัน โดยใช้สำนวนตัวเอง เขียนแล้วต้องขัดเกลาหลาย ๆ ครั้ง โดยให้ผู้อื่น (เพื่อน ผู้รู้เนื้อหา อาจารย์) อ่าน วิจารณ์ แก้ไข ก่อนส่งไปเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ การใช้ภาพ ตาราง แผนภูมิ ต้องอ้างอิง/ ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฏหมาย

51 สิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากประสบการณ์ที่พบอื่น ๆ
ปัญหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพ แผนภูมิ ข้อมูล เครื่องมือ นำเครื่องมือของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต -> ต้องมีเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ ดัดแปลงเครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาต/ไม่แจ้งเจ้าของเครื่องมือ

52

53 “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, the one most responsive to change” Charles Darwin

54 “ To think is easy. To act is hard
“ To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is to act in accordance with your think.” Johann Wolfgang von Boethe (cited in Melnyk and Fineout-Overholt, 2005: 235)

55

56

57 ของฝากจากใจ การอ่านตำรา ควรศึกษาลำดับการนำเสนอ ทำความเข้าใจเนื้อหา ตำราที่มีการตีพิมพ์หลายครั้ง ต้องติดตามเล่มที่ตีพิมพ์ใหม่ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทฤษฎี การอ่านวารสาร บทความวิจัย ควรรวบรวมวิธีการเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย วิธีการอภิปรายผล “ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์” “บรรณานุกรม” หัดสังเกต “key words” ท้ายบทคัดย่อ เพื่อจะได้ใช้ค้น เชื่อตัวเอง เรื่องของเรา เราต้องอ่าน และอ่านแล้วต้องรู้เรื่อง ให้กำลังใจตัวเอง และทำสม่ำเสมอ

58

59


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google