งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

703740 Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "703740 Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 703740 Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

2 การเก็บคะแนน ( ห้ามต่อรอง ) 1. เข้าชั้นเรียน 20 %A > 90 2. Quiz10%B+ 85-89 3. ค้นคว้าเดี่ยว 10%B 75-84 4. งานกลุ่ม 20%C+ 70-74 5. Mini Project10% 6. Final Exam30%

3 หัวข้อเรียนวันนี้ Quiz #2 15 นาที 9.05-9.15 น. ทบทวนที่เรียนมา ช่วงเช้า ศึกษา Innovation -managing the renewal of the business หารืองานโครงการกรณีศึกษากลุ่มที่เลือก 5 กลุ่ม Standard product 2 กลุ่ม Customized 2 กลุ่ม Service 1 กลุ่ม บ่ายช่วงบ่ายศึกษาเรื่อง Supply chain and Supply management

4 ค้นคว้ากลุ่ม ส่งทาง E-mail วันส่ง 1.FMS 2.JIT 3.Outsourcing 4.Supply chain 5.Lean 6.ERP 7.Six sigma 8.Quality house กรณีศึกษา 1.Standard Product 2.Customize Product 3.Service

5

6 วันที่ 17 มิถุนายน 2555 Introduction to Operation Management Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

7 มอบหมายงาน ค้นคว้าเดี่ยว – Supply chain and Supply management – Process design and Capacity Planning ค้นคว้ากลุ่ม – Case Business environment, Competitiveness and process choice, Transformation process,

8 มอบหมายงาน งานค้นคว้าเดี่ยว ตามหัวข้อการเรียน งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษาตามหัวข้อการเรียน Mini-project นำเอาความรู้มาทำงานกลุ่มเป็นโครงการเล็กๆ เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2555 Operation management Case study ส่งวันสอบปลายภาค 15 มิถุนายน 2555 กลุ่มละ 6 คน ไล่ตามเลขที่ นับไปทีละ 6

9 Project Management แบ่งกลุ่ม เลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม เขียนโครงการ “ การจัดทำหนังสือ Operation management” เอางานค้นคว้าเดี่ยว งานค้นคว้ากลุ่ม มาระดมสมองหาข้อสรุป ออกมาตามหัวข้อวิชานี้ จัดทำ Gantt Chart จัดประชุมและส่งรายงานการประชุม ผลที่ได้จากโครงการนำมาเสนอในวันที่ 1 กรกฎาคม และอภิปราย นำไปปรับและส่งเป็นรายงานรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ วันสอบที่ 15 กรกฎาคม 2555

10 What you HAVE in terms of operations capabilities What you NEED to “compete” in the market Market Requirements Operations Resources What you WANT from your operations to help you “compete” What you DO to maintain your capabilities and satisfy markets Strategic Reconciliation

11 Operations resources Customer requirements DemandSupply Coordinated delivery of products and services from the supply chain The operationThe market Supply chain planning and control Required time, quantity and quality of products and services

12 First tier supplier Second tier supplier First tier customer Second tier customer End customer Demand side Supply side Purchasing and supply management Physical distribution management Logistics Materials management Supply chain management Information flow Physical flow

13 Request for quotations Request for products and services Produce products and services Select supplier(s) Prepare purchase order Prepare quotation for specification, price, delivery, etc. Receive products and services Demand from customers Supply to customers Requests Quotations Order Liaison between purchasing and the operation Deliver The operation Purchasing functionSuppliers The purchasing function brings together the operation and its suppliers

14 Supply-Chain Performance Operations MeasureFinancial Measure Aggregate inventory value  Current assets  Weeks of supply  Working capital  Inventory turns  Working capital  Production and material costs  Contribution margin  Percentage defects  Contribution margin  Percentage on-time delivery  Revenue  New product development time  Revenue  Supplier lead times  Working capital  Linking Supply-Chain Performance Measures to Financial Measures

15 Supply-Chain Design Design Features for Efficient and Responsive Supply Chains FactorEfficient Supply Chains Responsive Supply Chains Flow strategyLine flows; emphasize highFlexible or intermediate volume, standardized flows; emphasize product products, or servicesor service variety Capacity LowHigh cushion InventoryLow; enable high As needed to enable fast investmentinventory turnsdelivery time Lead timeShorten, but do not Shorten aggressively increase costs Supplier Emphasize low prices; Emphasize fast delivery selection consistent quality; on-time; customization; time deliveryvolume flexibility; high- performance design quality

16 The Supply Chain Framework Model Interfunctional supply chain Network supply chain Purchasing Material Control ProductionSalesDistribution Supplier Customer Needs Procurement การวิจัยตลาด ชีวภาพ สายพันธ์ การเพาะปลูก การ เตรียม เยื่อ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การ ผลิต การ ออกแบ บ การวางตำแหน่ง ตัวสินค้า ช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า Demand Management Supply Management

17 Total and Immediate Supply Networks “Second tier” Suppliers “First tier” Suppliers “Second tier” Customers “First tier” Customers The Operation Supply side of the network Demand side of the network The Immediate Supply Network The Total Supply Network Internal Supply Networks

18 Supply Chain Facilities, functions, activities for producing & delivering product or service from supplier to customer Planning, managing, acquiring, producing, warehousing, distribution, delivery

19 Supply Chain Facilities, functions, activities for producing & delivering product or service from supplier to customer Planning, managing, acquiring, producing, warehousing, distribution, delivery

20 Supply - chain SupplierProcurement Manufacture Distribution Transport Storage Customer Efficient Customer Response ( ECR ) เป็น Strategic Alliance Strategic Partnership เพื่อสร้าง Competitive Advantage LocationGeographical factor

21 The location of operations Operation Supply-side factors Demand-side factors Labour costs Land costs Energy costs Transportation costs Community factors Labour skills Suitability of site Image Convenience for customers

22 การสั่งสินค้าการผลิตการจัดจำหน่าย ProcurementManufacturingDistribution Co-makership Master schedulingDemand Management Requirements planning JIT managementQuick response Schedule co-ordinationFlexibilityPostponement กลยุทธ์ Logistics หลักการ 3 R ReliabilityResponsiveness (Quick response) Relationship (Vender Managed Inventory)

23 Supply Chain Design Strategic issue Apply quality management principles Benchmark to learn what is possible Work with suppliers & customers to achieve goals Control inventory

24 Linking the Supply Chain with SAP

25 Global Supply Chain Free trade & global opportunities Nations form trading groups No tariffs or duties Freely transport goods across borders

26 Capacity

27 Demand Forecast Applications Time Horizon Medium TermLong Term Short Term (3 months -(more than Application(0-3 months) 2 years) 2 years) Forecast quantityIndividualTotal salesTotal sales products orGroups or families servicesof products or services Decision areaInventoryStaff planningFacility location managementProductionCapacity Final assemblyplanningplanning schedulingMaster productionProcess Work-forceschedulingmanagement schedulingPurchasing Master productionDistribution scheduling ForecastingTime seriesCausalCausal techniqueCausalJudgementJudgement Judgement

28 กำลังการผลิต กลยุทธ์การกำหนดกำลังการผลิต การวัดกำลังการผลิต ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด เทคนิคการกำหนดกำหนดกำลังการผลิต

29 Capacity World wide excess capacity Plant shut downs, layoffs Improved efficiency, productivity, speed and capacity Flexibility and capacity

30 การวางแผนกำลังผลิต Total Demand Market share Company share CapacityCapacity Cushion = Design capacity1 - Utilization capacity Effective (Utilization) capacity Actual output Rate

31 How capacity and demand are measured Design capacity 168 hours per week Effective capacity 109 hours per week Planned loss of 59 hours Actual output - 51 hours per week Avoidable loss - 58 hours per week Actual output Effective capacity Efficiency = Actual output Design capacity Utilisation =

32 การพยากรณ์อุปสงค์และการ ตัดสินใจวางแผน Capacity Planning Facility Planning Process Planning ระดับของรายละเอียด การพยากรณ์ สูง ต่ำ สั้น กรอบเวลา ยาว Time Series Causal Judgement Project Job shop Batch Mass Assembly Continuous

33 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดกำลังการผลิต Process design จุด Bottleneck Product design Product Varieties Product Quality Production Scheduling Material Management Maintenance Job Design /Personnel Management

34 Ch 11 - 4 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Capacity Expansion Strategies Units Capacity Time Demand Units Capacity Time Demand Units Capacity Time Demand Units Incremental expansion Time Demand Capacity lead strategy Capacity lag strategy Average capacity strategyIncremental vs. one-step expansion One-step expansion

35 Ways of reconciling capacity and demand Level capacity Capacity Demand Chase demand Demand Capacity Demand management Demand Capacity

36 Examples of Capacity Measures Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

37 ปัญหาการวัดกำลังการผลิต การคิดกำลังผลิต และผลผลิต คิดเฉลี่ยที่ตัวสินค้าหลัก ตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ตอบสนองกลยุทธ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายกับต้นทุน

38 Measuring Capacity Type Output measure for product focus Input measure for process focus Utilization Average output rate / Maximum capacity Design (or peak) capacity Effective capacity

39 Economies and Diseconomies of Scale 250 เตียง 500 เตียง 750 เตียง ต้นทุนเฉลี่ย ต่อผู้ป่วย EconomiesDiseconomies of scaleof scale อัตราผลผลิต ( จำนวนผู้ป่วยต่อ สัปดาห์ )

40 เทคนิคการวิเคราะห์การวางแผนกำลัง ผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การตัดสินใจแขนงต้นไม้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ Computer Simulation

41 การวางแผนกำลังการผลิต ในระยะยาว เป็นกลยุทธ์ Lead Lag Mixed เพราะปัจจัยมีการ เปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะ ยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการ ผลิตที่ประหยัด ??? Economy of Scope > Economy of Scale ??? ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ย ต่อหน่วยต่ำสุด ??? กำลังการผลิตสำรอง ( Cushion) เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt 703740 Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning วันที่ 17 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google