งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร การแก้ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรเท่าที่ ผ่านมาของไทย การแก้ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรเท่าที่ ผ่านมาของไทย

2 ความหมายของการตลาด การตลาดคือการดำเนินกิจกรรม ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ไหลเวียนของสินค้าและบริการ จากจุดผลิตเริ่มต้นไปจนถึงมือ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Kohl, หน้า 9)

3 กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกายภาพ ของสินค้า กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกายภาพ ของสินค้า กิจกรรมอำนวยความสะดวก กิจกรรมอำนวยความสะดวก

4 ปัญหาของการตลาดสินค้า เกษตร ปัญหาเกี่ยวกับการต่อรอง ปัญหาเกี่ยวกับการต่อรอง ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ สินค้า ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ สินค้า ปัญหาเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร ปัญหาเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร

5 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ลักษณะของปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร ฤดูกาลในการผลิตสินค้าเกษตร ขั้นพื้นฐาน ฤดูกาลในการผลิตสินค้าเกษตร ขั้นพื้นฐาน การเน่าเสียของสินค้าเกษตร การเน่าเสียของสินค้าเกษตร

6 การแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้า เกษตรเท่าที่ผ่านมาของประเทศ ไทย การแก้ไขปัญหาจากทางภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐบาล   การเพิ่มโอกาสในการต่อรอง ให้กับเกษตรกร   การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำที่เนื่องมาจากตัวแปรฤดูกาล   การยกระดับราคาสินค้าที่ เกษตรกรได้รับด้วยมาตราการ ลักษณะต่าง ๆ   การช่วยลดต้นทุนทางการตลาด ในทางการเงินแก่พ่อค้า

7 อนุพันธ์ (Derivative) ความหมาย ความหมาย ประเภท ประเภท ความเป็นมา ความเป็นมา ตลาด Derivative ตลาด Derivative

8 ความหมายของอนุพันธ์ อนุพันธ์เป็นข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งค่าของมัน ขึ้นอยู่กับค่าของสินทรัพย์บางประเภทที่อยู่ เบื้องหลัง และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งต่อ กระบวนการลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลอดจน การบริหารความเสี่ยง แบ่งตามลักษณะ Swap Swap Option Contract Option Contract Futures Contract Futures Contract

9 Derivative Instruments แบ่งตาม Underlying Assets 1. Financial Derivatives 2. Commodity Derivatives 3. Equity Derivatives

10 Thailand Futures Exchange (TFEX) บริษัท ตลาดอุนพันธ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) stock index futures stock index futures

11 www.tfex.co.th

12 ตลาดล่วงหน้า A Futures Market is a centralized marketplace where commodities are bought and sold for future delivery. Used primarily to reduce risk and not to make or take delivery. (A commitment to buy or sell a futures contract can be canceled out by making a second futures market transaction that is exactly opposite the original one.) Source: Chicago Board of Trade. 1983. Commodity Markets: Development, Economic uses, Trading in Futures. Board of Trade of the City of Chicago, U.S.A.

13 A Futures Contract is a legally binding agreement to buy or sell a standardized amount of a commodity of a standardized minimum quality grade, during a specific month, under terms and conditions established by State authorities. The trading can take place either in the trading pit (e.g. Chicago Board of Trade) or in an electronic trading system [e.g. Warenterminbörse Hannover (Hannover Commodity Exchange)]. Source:Chicago Board of Trade. 1983. Commodity Markets: Development, Economic uses, Trading in Futures. Board of Trade of the City of Chicago, U.S.A. สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า

14 ประเภทของตลาด ตลาดปัจจุบัน ตลาดปัจจุบัน (Cash Market or Spot Market) ตลาดล่วงหน้าหรือตลาด อนาคต (Futures Market) ตลาดล่วงหน้าหรือตลาด อนาคต (Futures Market)

15 Forward contract Futures contract

16 ประเภทของราคา ราคาปัจจุบัน (spot price) ราคาปัจจุบัน (spot price) ราคาล่วงหน้า (futures price) ราคาล่วงหน้า (futures price)

17 ตลาดล่วงหน้าและตลาดแข่งขัน สมบูรณ์ โครงสร้างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีมาก จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีมาก สินค้าของผู้ผลิตและผู้ขายแต่ละคนจะต้องมี คุณสมบัติแบบเดียวกัน สินค้าของผู้ผลิตและผู้ขายแต่ละคนจะต้องมี คุณสมบัติแบบเดียวกัน การเข้ามาดำเนินธุรกิจแข่งขันหรือการออก จากธุรกิจเป็นไปได้โดยอิสระ การเข้ามาดำเนินธุรกิจแข่งขันหรือการออก จากธุรกิจเป็นไปได้โดยอิสระ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ จะต้องมีอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ จะต้องมีอย่างสมบูรณ์ การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของผู้ค้าแต่ ละคนจะต้องเป็นอิสระต่อกัน การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของผู้ค้าแต่ ละคนจะต้องเป็นอิสระต่อกัน

18 ตลาดล่วงหน้าและตลาดแข่งขัน สมบูรณ์ ลักษณะของตลาดล่วงหน้าเข้าข่ายลักษณะ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ในตลาดล่วงหน้าที่คึกคักจะมีจำนวนผู้ซื้อและ ผู้ขายมาก ในตลาดล่วงหน้าที่คึกคักจะมีจำนวนผู้ซื้อและ ผู้ขายมาก ตลาดล่วงหน้ามีการกำหนดกฎเกี่ยวกับ ลักษณะสินค้าชัดเจน ตลาดล่วงหน้ามีการกำหนดกฎเกี่ยวกับ ลักษณะสินค้าชัดเจน ตลาดล่วงหน้าให้สิทธิซื้อขายเฉพาะสมาชิก แต่ผู้ไม่เป็นสมาชิกสามารถซื้อขายโดยผ่าน สมาชิกได้ ตลาดล่วงหน้าให้สิทธิซื้อขายเฉพาะสมาชิก แต่ผู้ไม่เป็นสมาชิกสามารถซื้อขายโดยผ่าน สมาชิกได้ ตลาดล่วงหน้าต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลาดล่วงหน้าต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ผู้ค้าไม่ จำเป็นต้องติดต่อกันเองเนื่องจากค้าผ่าน สำนักหักบัญชี การซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ผู้ค้าไม่ จำเป็นต้องติดต่อกันเองเนื่องจากค้าผ่าน สำนักหักบัญชี

19 ความเป็นมาของการจัดตั้ง ตลาดล่วงหน้า ยุคประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ ตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่น ตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่น ตลาดในอเมริกา ตลาดในอเมริกา

20 Figure 1.1 Volume of futures and options in the world by U.S.A and Non-U.S.A. Exchange, 1992-2003.

21 Korea Stock Exchange (Korea)2,8991,93250.1 EUREX 1 1,01480126.7 EURONEXT 2 695696-0.1 Chicago Mercantile Exchange (U.S.A.)64055814.9 Chicago Board of Trade (U.S.A.)45434332.4 Chicago Board Options Exchange (U.S.A.)2832675.9 International Securities Exchange24415260.5 American Stock Exchange (U.S.A.)180186-3.2 Bovespa1779194.5 Exchange name (country)2003 2002 Change (%) Mexican Derivatives Exchange 173 84105.9 Table 1.1 Volume of futures and options traded by ten large international exchanges in 2002 and 2003

22 Equity indices 3,960.9 48.82 2,791.2 44.89 Interest rate 1,881.3 23.19 1,478.4 23.78 Individual Equities 1,558.5 19.21 1,354.7 21.79 Agricultural Commodities 261.1 3.22 199.4 3.21 Energy products 217.6 2.68 209.4 3.37 Non-precious metals 90.4 1.11 71.6 1.15 Foreign currency/ Index 77.8 0.96 60.6 0.97 Precious metals 64.5 0.79 51.3 0.82 Products 2003 2002 10 6 contracts % 10 6 contracts % Other 0.70.020.80.02 Total 8,112.7100.006,217.4100.00 Table 1.2 Futures and option volume of trade by category in 2002 and 2003

23 Table 1.3 Volume of physical and futures market trades in 1997 Commodity Volume of world output (10 6 t) Futures traded volume (10 6 t) Futures volume as % of world output Cocoa 2.941.31,424.1 Coffee6.047.4 790.0 Sugar 126.6 365.2 288.5 Wheat 612.4 1,119.0 182.7 Maize 584.9 4,218.0 721.1 Soybeans 143.4 2,499.01,742.7 Cotton 20.0 67.3 336.5 Rubber 6.829.8 438.2 Copper 13.6 410.1 3,015.4 Aluminum 21.8 5.6 25.7 Tin0.2 1.1 550.0

24 สินค้าที่มีการซื้อขายใน ตลาดล่วงหน้า Grain  Wheat  Soybean  Corn  Rough rice  Barley  Canola  Oats Meats  Frozen Bellies  Lean Hoggs  Feeder Cattle  Live Cattle Soft  Cocoa  Coffee  Sugar  Lumber  Orange Juice  Cotton Others  Cheddar Cheese/ Non-fat Dry Milk  Greasy Wool  Palm Oil  Pigs Live  Piglets  Potatoes  Rubber  Green beans  Shrimp


ดาวน์โหลด ppt การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทาง การตลาดของสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google