งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้น พื้นฐาน โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้น พื้นฐาน โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้น พื้นฐาน โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

2 ตัวดำเนินการ (Operator) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์ (Relational Operators) ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operators) ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators)

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง + บวก a+b - ลบ a-b * คูณ a*b / หาร a/b % เศษจากการหาร a%b (Modulus)

4 Example Of Arithmetic Operators public class testing // ไฟล์ชื่อ testing.java { public static void main() { int a=5,b=2,c=6; a=a+b; b=a-c; b=b*2; a=a/2; c=a%b; System.out.println("a="+a+",b="+b+",c="+c); }

5 ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์ (Relational Operators) เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง > มากกว่า a>b >= มากกว่าหรือเท่ากับ a>=b < น้อยกว่า a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225866/slides/slide_5.jpg", "name": "ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์ (Relational Operators) เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง > มากกว่า a>b >= มากกว่าหรือเท่ากับ a>=b < น้อยกว่า a มากกว่า a>b >= มากกว่าหรือเท่ากับ a>=b < น้อยกว่า a

6 Example Of Relational Operators public class testing { public static void main(String args[]) { int value1=10,value2=20,value3=10; System.out.println(value1>value2); System.out.println(value1>=value3); System.out.println(value1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225866/slides/slide_6.jpg", "name": "Example Of Relational Operators public class testing { public static void main(String args[]) { int value1=10,value2=20,value3=10; System.out.println(value1>value2); System.out.println(value1>=value3); System.out.println(value1value2); System.out.println(value1>=value3); System.out.println(value1

7 ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operators) เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง >> Shift บิตไปทางขวา a>>b << Shift บิตไปทางซ้าย a< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225866/slides/slide_7.jpg", "name": "ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operators) เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง >> Shift บิตไปทางขวา a>>b << Shift บิตไปทางซ้าย a<> Shift บิตไปทางขวา a>>b << Shift บิตไปทางซ้าย a<

8 Example Of Bitwise Operators public class test // ไฟล์ชื่อ test.java { public static void main(String args[]) { System.out.println(“7>>2=”+(7>>2)); System.out.println(“7<<2=”+(7<<2)); System.out.println(“5&1 =”+(5&1)); System.out.println(“5|2 =”+(5|2)); System.out.println(“1^6 =”+(1^6)); System.out.println(“~7 =”+(~7)); }

9 ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators) เครื่องหมาย ตัวอย่าง && a && b (conditional) || a || b (conditional) ! !a

10 if – else การตัดสินใจ if(condition1) statement1; else if(condition2) { statement2; statement3; } else statement4;

11 Example Of if – else Condition คือเงื่อนไขในการกระทำ If => ถ้า else => นอกเหนือจาก if

12 Example Of if – else (2) public class testing { public static void main(String args[]) { boolean a=true; char A='T',B='F'; if(a) System.out.println(A); else System.out.println(B); }

13 Example Of if – else (3) public class testing { public static void main(String args[]) { int a=Integer.parseInt(args[0]); if(a>50) System.out.println("The Value is higher than fifty."); else if(a==50) System.out.println("The Value is equal fifty."); else System.out.println("The Value is lower than fifty."); }

14 Example Of if – else (3) public class testing { public static void main(String args[]) { int a=Integer.parseInt(args[0]); int b=Integer.parseInt(args[1]); if(a>50&&b>50) System.out.println("The Value A And B are higher than fifty."); else if(a==50&&b==50) System.out.println("The Value A And B are equal fifty."); else if(a<50&&b<50) System.out.println("The Value A And B are lower than fifty."); else if(a>50||b>50) System.out.println("The Value A Or B is higher than fifty."); else if(a==50||b==50) System.out.println("The Value A Or B are equal fifty."); else if(a<50||b<50) System.out.println("The Value A Or B are lower than fifty."); }

15 Example Of if – else (4) public class testing { public static void main(String args[]) { int a=Integer.parseInt(args[0]); int b=Integer.parseInt(args[1]); if(a>50&&b>50) System.out.println("The Value A And B are higher than fifty."); if(a==50&&b==50) System.out.println("The Value A And B are equal fifty."); if(a<50&&b<50) System.out.println("The Value A And B are lower than fifty."); if(a>50||b>50) System.out.println("The Value A Or B is higher than fifty."); if(a==50||b==50) System.out.println("The Value A Or B are equal fifty."); if(a<50||b<50) System.out.println("The Value A Or B are lower than fifty."); }

16 Switch - case switch(variable) { case value1 : statement; statement; break; case value2 : statement; statement; break; default : }

17 Example Of Switch - case public class testing { public static void main(String args[]) { int a=Integer.parseInt(args[0]); switch(a) { case (50):System.out.println("The Value is equal fifty."); case (40):System.out.println("The Value is equal forty."); case (30):System.out.println("The Value is equal thirty."); default : System.out.println(“Not equal Anything."); }

18 Array Array คืออะไร วิธีการประกาศ Array  ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ ];  ชนิดตัวแปร [ ] ชื่อตัวแปร ; วิธีการสร้าง Array  ตัวแปรที่ได้ประกาศว่าเป็น array = new ชนิดตัวแปร นั้นๆ [n];

19 Example Of Array public class testing { public static void main(String args[]) { int []a; int b[]; a = new int[3]; b = new int[2]; int c[] = new int[2]; a[0]=1; a[1]=2; a[2]=3; b[0]=4; b[1]=5; c[0]=6; c[1]=7; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); }

20 Example Of Array (2) public class testing { public static void main(String args[]) { int []a,b,c; a = new int[3]; b = new int[2]; c = new int[2]; a[0]=1; a[1]=2; a[2]=3; b[0]=4; b[1]=5; c[0]=6; c[1]=7; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); }

21 Example Of Array (3) public class testing { public static void main(String args[]) { String arr[] = {“Testing”, “Test”, “end of array”}; int a[] = {1,2,3}; int b[] = {4,5}; int c[] = {6,7}; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]); System.out.print(arr[0]+arr[1]+arr[2]); }

22 Example Of Array (4) public class testing { public static void main(String args[]) { String art[] = {"Testing", "Test", "end of array" }; int a[] = {1,2,3}; int b[] = {4,5}; int c[] = {6,7}; System.out.print(a[0]+""+a[1]+""+a[2]); System.out.print(b[0]+""+b[1]+""+c[0]+""+c[1]+"\n"); System.out.print(art[0]+" "+art[1]+" "+art[2]); }

23 Array 2 Dimension ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [m][ ]; ชื่อตัวแปร [0] = ชนิดตัวแปร [n]; m = จำนวนแถว n = จำนวนคอลัมน์

24 Example Of Array 2 Dimension public class testing { public static void main(String args[]) { int a[][] = new int[3][]; a[0] = new int[1]; a[1] = new int[2]; a[2] = new int[3]; }

25 Example Of Array 2 Dimension(2)

26 Assignment ทำการรับค่าคะแนนเก็บของนิสิตหนึ่งคน แล้วหาว่านิสิตคนนั้น ได้เกรดอะไร โดยมีเกณฑ์การคิดเกรดตามนี้  A >80  B+>75<=80  B>70<=75  C+>65<=70  C>60<=65  D+>55<=60  D>50<=55  F<=50 เช่น Java testing 90 Your Grade is A!!!.

27 Assignment (2) โจทย์ต้องการจะเก็บค่าใน Array ที่มี 5 ช่อง โดยที่ช่องแรกถึงช่องที่ 4 นั้นเก็บค่าจาก User ส่วนช่องสุดท้ายให้เป็นผลรวมของช่องทั้งหมด ที่ได้รับมาเช่น Java assignment2 10 20 30 40 Your summary is 100

28 Assignment (3) จงเขียนปิรามิดตามนี้ โดยใช้ array 2 มิติ ปิรามิด : 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม JAVA ขั้น พื้นฐาน โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google