งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นเมธอดที่มีคุณลักษณะของ Polymorphism รูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน มากกว่า 1 เมธอด เพื่อทำงานในแบบเดียวกัน  คลาสลูกสามารถเขียนทับ เมธอดของคลาสแม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นเมธอดที่มีคุณลักษณะของ Polymorphism รูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน มากกว่า 1 เมธอด เพื่อทำงานในแบบเดียวกัน  คลาสลูกสามารถเขียนทับ เมธอดของคลาสแม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เป็นเมธอดที่มีคุณลักษณะของ Polymorphism รูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน มากกว่า 1 เมธอด เพื่อทำงานในแบบเดียวกัน  คลาสลูกสามารถเขียนทับ เมธอดของคลาสแม่ได้ โดยที่จำนวนอาร์กิวเมนต์, ชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ และชนิดของข้อมูลที่คืนค่า จะต้องเหมือนในคลาสแม่ 1

2  เป็นเมธอดที่มีคุณลักษณะที่มีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism) โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน มากกว่า 1 เมธอด เพื่อทำงานในแบบเดียวกัน  สิ่งที่ต่างกันคือชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ หรือมีจำนวน และชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่ใช้ในการรับข้อมูล แตกต่างกัน  โปรแกรมตรวจสอบเงินเดือน โดยการทำ overload เมธอด setsalary() 2 กรณีเลือกประเภทพนักงานเป็น 1 และระดับพนักงานเป็น 9 กรณีเลือกประเภทพนักงานเป็น 2 และ เกรดพนักงานเป็น A

3 class employee { float setsalary(int t) { float salary=0; switch (t) { case 1: salary = 10000; break; case 2: salary = 20000; break; } return salary; } String setsalary(String t) { String salary=""; if (t.equals( "A")) salary = "$750"; if (t.equals( "B")) salary = "$500"; return salary; } 3 Overloading Method (2)

4 Overloading Method (3) public class EMPLOYEES { public static void main(String[] args) { String data =JOptionPane.showInputDialog("Enter Employee Type (1 or 2) "); int n =new Integer(data); employee x = new employee(); float s1 = x.setsalary(n); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Salary = "+ s1 + " TH Baht"); data =JOptionPane.showInputDialog("Enter Employee Level (A or B) "); String s2 = x.setsalary(data); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Salary = "+s2 + " US Dollar"); } 4

5 String calGrade(float t1, float t2, float t3) { grade = "F"; float t = t1+t2+t3; totalscore = t; if (t >= 80) grade = "A"; else if(t >= 70) grade = "B"; else if(t >= 60) grade = "C"; else if(t >= 50) grade = "D"; return grade; }} class grade { float totalscore; String grade; String calGrade(int t) { grade = "U"; totalscore = t; if (t >= 60) grade = "S"; return grade; } 5 Overloading Method (4)

6 public class GRADES { public static void main(String[] args) { String s="", data1, data2, data3, title=""; grade x = new grade(); data1 = (JOptionPane.showInputDialog(null,"1. วิชาโครงงาน / ฝึกงาน \n2. วิชาเรียนทั่วไป \nSelect 1 or 2","Score Input", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE)); int n = new Integer(data1); 6 Overloading Method (5)

7 switch (n) { case 1 : title = "วิชาโครงงาน/ฝึกงาน"; data1 = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); s = x.calGrade(new Integer(data1)); break; case 2 : title = "วิชาเรียนทั่วไป"; data1 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Midterm Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); data2 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Final Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); data3 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Quiz Scores : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); s = x.calGrade(new Float(data1),new Float(data2),new Float(data3)); break; default : System.out.println("Select Type 1 or 2 Only"); } JOptionPane.showMessageDialog(null,"คะแนนรวม = " + x.totalscore + " ได้เกรด " + s,title, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); } 7 Overloading Method (6)

8 Overloading Method (7) switch (n) { case 1 : title = "วิชาโครงงาน/ฝึกงาน"; data1 = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); s = x.calGrade(new Integer(data1)); break; case 2 : title = "วิชาเรียนทั่วไป"; data1 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Midterm Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); data2 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Final Score : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); data3 =JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Quiz Scores : ",title, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); s = x.calGrade(new Float(data1),new Float(data2),new Float(data3)); break; default : System.out.println("Select Type 1 or 2 Only"); } JOptionPane.showMessageDialog(null,"คะแนนรวม = " + x.totalscore + " ได้เกรด " + s,title, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); } 8


ดาวน์โหลด ppt  เป็นเมธอดที่มีคุณลักษณะของ Polymorphism รูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน มากกว่า 1 เมธอด เพื่อทำงานในแบบเดียวกัน  คลาสลูกสามารถเขียนทับ เมธอดของคลาสแม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google