งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 Identifying Market Segments and Targets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-2 Chapter Questions  What are the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 Identifying Market Segments and Targets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-2 Chapter Questions  What are the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 Identifying Market Segments and Targets 1

2 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-2 Chapter Questions  What are the different levels of market segmentation?  How can a company divide a market into segments?  What are the requirements for effective segmentation?  How should business markets be segmented?  How should a company choose the most attractive target markets?

3 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-3 Effective Targeting Requires…  Identify and profile distinct groups of buyers who differ in their needs and preferences  Select one or more market segments to enter  Establish and communicate the distinctive benefits of the market offering

4 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-4 What is a Market Segment? A market segment consists of a group of customers who share a similar set of needs and wants.

5 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-5 Segmenting Consumer Markets Geographic Demographic Psychographic Behavioral

6 Geographic Segmentation Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-6

7 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-7 Claritas’ Prizm  Education and affluence  Family life cycle  Urbanization  Race and ethnicity  Mobility

8 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-8 Demographic Segmentation  Age and life cycle  Life stage  Gender  Income  Generation  Social class  Race and Culture

9 Age and Lifecycle Stage Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-9

10 Gender and Income Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-10

11 Generational Influences Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-11

12 Race and Culture Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-12

13 Psychographic Segmentation and The VALS Framework Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-13

14 Behavioral Segmentation Based on Needs and Benefits Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-14

15 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-15 Behavioral Segmentation: Decision Roles Initiator Influencer Decider Buyer User

16 Behavioral Segmentation: Behavioral Variables  Occasions  Benefits  User Status  Usage Rate  Buyer-Readiness  Loyalty Status  Attitude Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-16

17 Figure 8.2 Example of a Brand Funnel Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-17

18 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-18 Loyalty Status  Hard-core  Split loyals  Shifting loyals  Switchers

19 Figure 8.3 Behavioral Segmentation Breakdown Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-19

20 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-20 Segmenting for Business Markets  Demographic  Operating variable  Purchasing approaches  Situational factors  Personal characteristics

21 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-21 Steps in Segmentation Process  Need-based segmentation  Segment identification  Segment attractiveness  Segment profitability  Segment positioning  Segment acid test  Market mix strategy

22 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-22 Effective Segmentation Criteria  Measurable  Substantial  Accessible  Differentiable  Actionable

23 Porter’s 5 Forces Model Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-23 Threat of Rivalry Threat of Supplier Bargaining Power Threat of Buyer Bargaining Power Threat of New Entrants Threat of Substitutes

24 Figure 8.4 Possible Levels of Segmentation Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-24

25 การเลือกตลาดเป้าหมายแบบมุ่ง ส่วนตลาด

26 การเลือกตลาดเป้าหมายที่มีความ ชำนาญเฉพาะด้าน

27 การเลือกตลาดเป้าหมายเฉพาะ ส่วน

28 การเลือกตลาดเป้าหมายทุกส่วน ตลาด

29 กลยุทธ์หลังจากเลือกส่วนตลาด 1. Mass Marketing พัฒนาส่วนประสม ทางการตลาดเพียงส่วนเดียวตอบสนอง ส่วนตลาดทุกส่วน (standardization) 2. Differentiate พัฒนาส่วนประสม ทางการตลาดเฉพาะแต่ละส่วนตลาดให้มี ความแตกต่างกัน เช่น มีส่วนตลาด 9 ส่วน พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด 9 ส่วน

30 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างการรับรู้ของ ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ธุรกิจที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ลูกค้า เข้าใจถึงประโยชน์ของตราสินค้า

31 เกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ตามราคาและคุณภาพ อาทิ แอมเวย์ ตามคุณสมบัติหรือประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ อาทิ อิชิตันกรีนที ตามคู่แข่งขัน อาทิ Samsung VS iPhone ตามการใช้หรือการนำไปใช้ อาทิ ซิตร้า ไวท์ ตามผู้ใช้ อาทิ Air Asia Everyone can fly! ตามระดับชั้นผลิตภัณฑ์ อาทิ Gillette นวัตกรรมใหม่การโกนหนวด แบบประสมประสาน

32 แผนภาพการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt 8 Identifying Market Segments and Targets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 8-2 Chapter Questions  What are the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google