งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Writing a research. Why Research?  To find whether the messages and the materials are appropriate to the target group  To modify the messages and the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Writing a research. Why Research?  To find whether the messages and the materials are appropriate to the target group  To modify the messages and the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Writing a research

2 Why Research?  To find whether the messages and the materials are appropriate to the target group  To modify the messages and the materials

3 Topics – from intuition  Test or refine an “old saying”  Test assumptions or predictions made in songs  Analyze TV commercials  Attack a practical problem (environment, illiteracy, prejudice, alcoholism, violence)  Test assumptions about human nature that are stated in classic or popular literature

4 Topics – from theory  To understand real-life situation  Appling to different fields in communication studies  Applying to a different subject population  Finding and filling the knowledge gap

5 Theories  Consumer behavior theories Diffusion of innovations  Marketing theories Marketing mix (4 Ps) Consumer relationship marketing  Media effects Uses and gratification  Organization theories Corporate culture

6 Topics – from literatures  Repeat studies  Do a study suggested by the authors  Repeat the study with different group of subjects  Look for situational factors that may moderate the effect  See if another factor would have the same effect

7 4 Parts in a research writing  Literature reviews  Methodology  Results  Discussions

8 Literature reviews ( ทบทวน วรรณกรรม )  To get a research idea  To find operational definitions of your measures  To determine whether your study has already been conducted  To find a rationale for your prediction  To see how your research ideas might contribute to existing knowledge

9 Literature reviews reveal  Background information  Objectives of the study  Operational definitions of the terms (Drawing the line for investigating the phenomena)  Theories involved

10 How to do a literature search  Consult general sources (Texts)  Consult professional texts  Track down articles referenced in those books  Track down research that they reference  Scan recent issues of journals where you have found previous articles related to your topic or that are general in scope.  Computerize search of the literature (ProQuest)

11 From an idea to a research hypothesis  Can it be proved wrong? Operational definitions of the variables? Specific prediction?  Can it be proved right? Are you predicting you will find an effect or a difference?  Any logical reasons for expecting the prediction? Predicting by theories? Consisting with past research? Logical or common sense?

12 From an idea to a research hypothesis  Results of the test of your prediction be relevant to Previous research? Existing theory? A practical problem?  Ethical?

13 Methodology  How was the research conducted? Qualitative vs. quantitative research methods Sampling methods Number of participants/subjects  When was the research conducted?  Where was the research conducted?

14 Hypothesis:( สมมติฐาน )  Knowledge - ความรู้ = K  Attitude - ทัศนคติ = A  Practice/Behavior - พฤติกรรม = P  Donor - ผู้บริจาค = d  Nondonor - ผู้ที่ยังไม่ได้บริจาค = nd

15 Hypothesis ( สมมติฐาน )  Those who have signed an organ donor card will be more knowledgeable about organ donation than (>) people who have not signed an organ donor card. (K d > K nd ) ( คนที่เซ็นสัญญาบริจาคอวัยวะแล้ว จะมีความรู้ เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะดีกว่าคนที่ยังไม่ได้เซ็น สัญญาบริจาคอวัยวะ )  The intent to sign an organ donor card among nondonors will be positively associated with the degree of knowledge about organ donation. (More A <--- More K) ( เจตนาที่จะเซ็นสัญญาบริจาคอวัยวะของคนที่ไม่ได้ เป็นผู้บริจาคจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับของ ความรู้ที่มีต่อการบริจาคอวัยวะ )

16 Using Hypotheses to test explanations  Test explanation คำอธิบายการทดสอบ สมมติฐาน  Hypothesis in qualitative studies สมมติฐานใน การวิจัยเชิงคุณภาพ

17 Requirements of hypotheses  Hypothesis must state relationships between variables ( สมมติฐานต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร )  Hypothesis must be consistent with what is known in the literature ( สมมติฐานต้องไปกันได้กับสิ่งที่ ทบทวนวรรณกรรม )  Hypotheses must be testable - deal with attitudes and values ( สมมติฐานต้องทดสอบได้ และ เกี่ยวข้องกับทัศนคติและค่านิยม )  Clear, grammatical, and unambiguous declarative sentences ( สมมติฐานต้องมีเป็นประโยคที่ ชัดเจน ถูกไวยากรณ์ และไม่คลุมเครือ )

18 Constructing sound hypotheses  Predicting differences ( คาดการณ์ ว่ามีความแตกต่าง )  Predicting relationships ( คาดการณ์ว่ามีความสัมพันธ์ )

19 Hypothesis ( สมมติฐาน ) Which hypothesis predicts difference? Which hypothesis predicts relationship?  Those who have signed an organ donor card will be more knowledgeable about organ donation than people who have not signed an organ donor card.  The intent to sign an organ donor card among nondonors will be positively associated with the degree of knowledge about organ donation.

20 Types of hypotheses in quantitative studies  Nondirectional (Differences) ไร้ทิศทาง  Directional (More/Less) กำหนดทิศทาง  Null hypotheses (HO) สมมติฐานศูนย์ ข้อ สมมติฐาน ที่ไม่มีความแตกต่าง ความสัมพันธ์

21 Identifying variables in hypotheses and problems  Independent variables (Cause)  Dependent variables (Effects) We eat when we are hungry. Bad grades is caused by teacher’s bias. Tesco Lotus’ bad corporate image is caused by  Being a multi national corporation  High market share  Lack of transparency  Wipe out the Thai retailers

22 Hypothesis ( สมมติฐาน ) What are the independent and dependent variables of these two hypothesis?  Those who have signed an organ donor card will be more knowledgeable about organ donation than people who have not signed an organ donor card.  The intent to sign an organ donor card among nondonors will be positively associated with the degree of knowledge about organ donation.

23 The Art of questioning Observation สังเกต Questioning ตั้งคำถาม Testing hypothesis ทดสอบสมมติฐาน Explanation คำอธิบาย Hypothesizing ตั้งสมมติฐาน

24 What do you want to know?  Identify the phenomena ( ระบุสิ่งที่สนใจศึกษา )  Draw the line for investigating the phenomena ( ตีกรอบการสืบค้น )  Structure the inquiry ( ตั้งโจทย์วิจัย )

25 A research article  Communicating about gifts of life: The effect of knowledge, attitudes, and altruism on behavior and behavioral intentions regarding organ donation ( การสื่อสารเกี่ยวกับของขวัญชีวิต : ผลกระทบของ ความรู้ ทัศนคติ และความไม่เห็นแก่ตัวที่แฝงใน พฤติกรรม และเจตนารมย์ในการบริจาคอวัยวะ )  RQ: What are the relationships of knowledge, attitudes, values, and actual behavior among adults who are targeted for organ donation campaigns? ( ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และ พฤติกรรมที่แสดงออกมาจริงๆของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์เพื่อบริจาคอวัยวะ )

26 Useful problem statements  Do able ( ทำได้ ) - Access to data ( การ เข้าถึงข้อมูล ) What would happen if the World rotate the other way around? ( จะเกิดอะไรขึ้นหากโลก หมุนรอบตัวเองแบบย้อนกลับ ?)  Not too vague and not too narrow ( ไม่ กว้างและไม่แคบเกินไป ) Sewers are not good playgrounds. ( ท่อน้ำทิ้ง ไม่ใช่สนามสำหรับเด็กเล่น ) Jail crowding caused by increase in criminals. ( นักโทษล้นคุกเกิดจากการมีอาชญากรเพิ่มขึ้น )

27 Criteria for sound problem statements  Unambiguous Question statements เป็น ข้อความลักษณะคำถามที่ไม่คลุมเครือ  Include two variables มีตัวแปรสองตัว Independent variable (Cause) ( ตัวแปรต้น - เหตุ ) Dependent variable (Effect) ( ตัวแปรตาม - ผล )  Testable  No personal value judgments  Grammatically correct

28 Are these problem statements?

29 Constructing problem statement  What is the relationship between ___ and ____?  ( ปัจจัย ก มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ข อย่างไร ?)

30 Hypothesis  An expectation about events based on generalizations of the assumed relationship between variables. ( ความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตั้งอยู่บน พื้นฐานของการตั้งข้อสันนิษฐานที่เป็นที่รู้กันว่าปัจจัย ที่ยกขึ้นมานั้นมีความสัมพันธ์กัน )  Inductive reasoning  Deductive reasoning

31 Homework I:  Identify the rationales behind the hypotheses in the article you chose.  Analyze whether the hypotheses is sound. (What are the causes and effects that the researcher (s) anticipates?)


ดาวน์โหลด ppt Writing a research. Why Research?  To find whether the messages and the materials are appropriate to the target group  To modify the messages and the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google