งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blended Learning (BL) การ เรียนรู้ที่หลากหลาย By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blended Learning (BL) การ เรียนรู้ที่หลากหลาย By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blended Learning (BL) การ เรียนรู้ที่หลากหลาย By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU.

2 Chapter one : Blended learning systems (1) ประเด็นที่สำคัญ คำจำกัดความ แนวโน้มในปัจจุบัน และทิศทาง ในอนาคต /Page.1-5 การเรียนรู้แบบเก่า - แบบใหม่ /Page.6 4 มิติของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบ เก่ากับแบบใหม่ /Page.7 Why Blend? /Page.8 Three Reasons people chose BL /Page.8 What Models of Blending Exist? /Page.10-12

3 Chapter one : Blended learning systems (2) ประเด็นที่สำคัญ (2) Categories of Blended Learning Systems /Page.13 Six major issues are relevant to designing blended learning systems Page.14-16 Direction for the future /Page.16 Strength and Weaknesses of conducting discussions in face-to-face and computer-mediated learning environment /Page.18

4 Blended Learning (BL) การ เรียนรู้ที่หลากหลาย By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU.

5 Chapter 2 The blended learning imperative Reasons for Creating Blended Learning Multiple Perspective on Content /Page.23 Cognitive Rehearsal /Page.23 Context Is Often More Important Than Content /Page.24 Value Sorting Is Core to Blended Learning /Page.24 Learning Is Longitudinal /Page.24 Learning Is Socail /Page.25 Learning Is Often Tacit and Unstructured /Page.25

6 By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU. THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Blended Learning (BL) การ เรียนรู้ที่หลากหลาย By Saruthipong Bhuwatvaranon 5120130105 : Leadership and Innovation PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google