งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Class Introduction Subject: 01200101 Innovative Thinking First Semester 2013 1 Last modified Aug. 16 th, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Class Introduction Subject: 01200101 Innovative Thinking First Semester 2013 1 Last modified Aug. 16 th, 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Class Introduction Subject: 01200101 Innovative Thinking First Semester 2013 1 Last modified Aug. 16 th, 2013

2 Content  Objective and Course Outline  Day and Time/Room  Teaching Method  Class Activities  Class Evaluation  Textbook  Contact  Quiz Example 2

3  1. Learn the knowledge of various kinds of innovative processes  2. Develop innovative thinking  3. Apply innovative thinking to engineering in order to develop each student’s own innovation 3 Objective

4  1. Innovative thinking  2. Systematic thinking for innovation  3. Innovative thinking process  4. Applying innovative thinking to engineers  5. Building an inspiration  6. Creativity failure  7. Prototyped innovative enterprise  8. Ethics of innovator, Innovation development under intellectual law  9. Media of innovation presentation 4 Course Outline

5 Date/Time and Room  IUP Gr. 460 - 462 Friday 3 – 4 pm 5 Gr. 450 อ. ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย Gr. 451 ผศ. ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย Gr. 452 อ. ดร. ชลิดา เนียมนุ้ย Gr. 453 อ. ดร. จักรพันธ์ เทือกต๊ะ Gr. 454 ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว Gr. 455 ผศ. ดร. สุเนตร พรานนท์สถิตย์ Gr. 456 อ. ดร. วรวุฒิ หวังวัชรกุล Gr. 457 ผศ. ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ Gr. 458 ผศ. ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์ Gr. 459 อ. ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ Gr. 460 อ. ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล Gr. 461 อ. ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ Gr. 462 ผศ. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

6 Teaching Method  Online class: https://ecourse.cpe.ku.ac.th  Study Media : CLIP VDO / Online Textbook 6

7 Class Activities 7 WeekDateTopicsQuizAtt.Total 1Aug 23 rd, 2013Class introduction-33 2Aug 30 th, 2013Mind map51.56.5 3Sept 6 th, 2013How to be a brilliant thinker51.56.5 4Sept 13 rd, 2013Lateral thinking51.56.5 5Sept 20 th, 2013Six think hats51.56.5 6Sept 27 th, 2013Innovation of auto industry51.56.5 7Oct 4 th, 2013Accidental inventions documentary: dynamite51.56.5 8Oct 11 th, 2013Post it notes: Accidental inventions documentary51.56.5 Oct 14 th -18 th, 2013Midterm Exam (No class)

8 Class Activities (cont.) 8 WeekDateTopicsQuizAtt.Total 9Oct 25 th, 2013TMHE Improves Efficiency & Quality - The Toyota Production System 51.56.5 10Nov 1 st, 2013What is Intellectual Property51.56.5 11Nov 8 th, 2013Bionanotechnology51.56.5 12Nov 15 th, 2013The 100 Most Influential Scientists of All Time: Edited by Kara Rogers 13Nov 22 nd, 2013 14Nov 29 th, 2013 15TBAFinal exam: Video clip1030 Final exam: Reading assignment20

9 9 Class Evaluation Total Score 100% Test 80% Class Attendance 20%

10 Class Attendance 20 % Online Class Attendance 18 % Week 1 (3%) Week 2 - 11 (1.5% each)  15 % Teaching Evaluation by Students 2 % 10 Class Evaluation (cont.)

11 Test 80 % Online Quizzes 50 % 10 Quizzes (5% each) 1 hour Final Exam 30 % (1 hour) Textbook 20 % (40 mins) Clip VDO (Watch before test) 10 % (20 mins) 11 Class Evaluation (cont.)

12 Grading Policy ScoreGrade 80  A A 70  B+ < 80 B+ 60  B < 70 B 50  C+ < 60 C+ 40  C < 50 C 30  D+ < 40 D+ 20  D < 30 D F < 20F 12

13  The 100 Most Influential Scientists of All Time Edited by Kara Rogers  Britannica Educational Publishing  Publisher: The Rosen Publishing Group, 2009  ISBN 1615300406, 978-1-61530-040-2 (eBook) 360 pages 13 Textbook

14 Contact  Email to instructor  Coordinator: หน่วยส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู  Website หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา  http://www.eng.ku.ac.th/secretarial/?page_id=87  www.facebook.com/SelfLearning Center.eng.ku 14

15 Example of Quiz  Development of Innovation in Engineering 15

16 16

17 17

18 LOGO 18


ดาวน์โหลด ppt LOGO Class Introduction Subject: 01200101 Innovative Thinking First Semester 2013 1 Last modified Aug. 16 th, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google