งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

2 คำสั่งประเภท Reading & Navigation คำสั่งขอความช่วยเหลือ man /usr/man/ (man1, man2, ….,man9) Section ใน manual page: NAME ชื่อ และคำอธิบายสรุป SYNOPSIS ใช้อย่างไร DESCRIPTION รายละเอียด FILES ชื่อ files ที่เกี่ยวข้อง SEE ALSOman pages อื่น ที่ สัมพันธ์กัน DIAGNOSTICS BUGS AUTHOR

3 /etc/man.conf configuration data for man MANBIN pathname MANPATH manpath_element [corresponding_catdir] MANPATH_MAP path_element manpath_element

4 Navigating & Searching File System Move to Different Directories : cd Knowing Where You Are : pwd Searching Directories for Matching Files : find $ find /etc -name man.conf -print /etc/man.conf $ find /usr -name '*.ps' -print

5 Navigating & Searching File System (cont.) Finding Files with : whereis $ whereis find find: /usr/bin/find /usr/man/man1/find.1.gz Locating Files with : locate $ locate *.ps Getting Command Summaries : whatis : apropos $ whatis apropos $ apropos sort

6 Reading Directories & Files Listing Directories with : ls : Listing Directory with : dir : vdir : $ dir $ vdir Listing & Combining Files with : cat : Reading Files with : more : Browsing Files with : less :

7 Reading : Beginning : End : of Files คำสั่ง head $ head /usr/local/apache/logs/access_log $ head -3 /usr/local/apache/logs/access_log คำสั่ง tail $ tail /usr/local/apache/logs/access_log $ tail -3 /usr/local/apache/logs/access_log

8 คำสั่งในกลุ่ม Manipulation & Searching Creating Files with : touch $ touch newfile $ touch oldfile $ touch -t 0625120001 oldfile Delete file with : rm : Create Directories with: mkdir : Removing Directories with : rmdir : Renameing Files with : mv :

9 คำสั่งในกลุ่ม Manipulation & Searching ( ต่อ ) Copying with : cp : Create Hard Link : ln : $ ln oldfile nextfile Create Symbolic Link : ln : $ ln -s oldfile linkfile lrwxrwxrwx 1 f44404 users 7 Jun 28 19:53 linkfile -> oldfile

10 Midnight Commander ทดลองใช้ $ mc exit เพื่อออกจากโปรแกรม

11 Regular Expressions ? * Matches any character ? Or.Matches a single character [xxx] or [x-x]Mattches a character in a range of characters \xMatchaes a character such as ? Or \ ^patternMatches pattern to the beginning of a line $patternMatches pattern to the end of a line Searching Inside Files with : grep :

12 Compressing & Uncompressing Files Creating Archives with : tar : Creating : cpio : [Same as tar] Compressing Files with : gzip : gunzip : $ gzip aa -rw-r--r-- 1 f44404 users 38 Jun 28 20:11 aa.gz Compress Files with : compress : uncompress : $ compress p01.ppt rw-r--r-- 1 f44404 users 11320 Jun 15 00:05 p01.ppt.Z


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานลีนุกซ์ขั้นพื้นฐาน ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google