งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/programmingPage: 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/programmingPage: 2 ประวัติภาษา COBOL ภาษาโคบอล (COBOL : Common Business Oriented Language) เป็นภาษาสำหรับใช้ใน งานธุรกิจภาษาแรกของโลก พัฒนาใน ปีค. ศ. 1962 โดยคณะกรรมการโคดา ซิล (The Conference on Data Systems Languages - CODASYL) มีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานแฟ้มข้อมูล ได้หลายแบบ กำหนดโครงสร้างข้อมูล ได้สะดวก มีลักษณะการเขียน โปรแกรม แบบเอกสารอธิบาย โปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนารุ่นถัดไป เข้าใจได้ง่าย ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/cobol/indexo.html

3 http://www.thaiall.com/programmingPage: 3 ข้อควรทราบเกี่ยวกับภาษา โดยพื้นฐานแล้ว COBOL ประกอบด้วย 4 Division และหลัก แรกต้องเริ่มต้นที่ 8 ส่วนคำสั่งเริ่ม หลักที่ 12 สำหรับตัวแปลภาษา COBOL สมัยใหม่ สามารถยอมให้ละ 3 division แรกไว้ได้ จึงใช้ตัวอย่าง ข้างล่างนี้แสดงการเขียน COBOL อย่างสั้น procedure division. display 5.

4 http://www.thaiall.com/programmingPage: 4 COBOL Division identification division. environment division. data division. procedure division.

5 http://www.thaiall.com/programmingPage: 5 Compiler Download C:\>mkdir cobol C:\>cd cobol C:\cobol>pkunzip cobol3.zip C:\cobol>cobol test,test,test,nul C:\cobol>link test,test,nul,,nul C:\cobol>test.exe http://www.thaiall.com/downloadx/cobol3.zip 746 KB

6 http://www.thaiall.com/programmingPage: 6 Sample of Compiler File C:\cobol> dir 01/21/1994 08:11 AM 70,420 ADIS.EXE 01/21/1994 08:15 AM 35,924 ADISINIT.EXE 01/21/1994 08:16 AM 37,924 ADISKEY.EXE 02/01/1992 11:59 AM 2,048 ANIMATOR.LBR 02/01/1992 11:59 AM 304,896 CHECK.LBR 02/01/1992 11:59 AM 27,008 COBCLI.LBR 02/01/1992 11:58 AM 97,936 COBOL.EXE 02/01/1992 12:00 PM 223,232 GENERATE.LBR 02/01/1992 11:59 AM 47,104 HELP.LBR 09/15/1995 11:17 AM 74,420 IXSIO.EXE 02/01/1992 11:58 AM 152,064 LCOBOL.LIB 02/01/1992 12:01 PM 119,150 LINK.EXE 02/01/1992 12:00 PM 206,592 UTILS.LBR

7 http://www.thaiall.com/programmingPage: 7 Compiling (1/2) C:\cobol>cobol Source file-name [.CBL]: test Object file-name [X.OBJ]: test Source listing [NUL.LST]: test Object listing [NUL.GRP]: test C:\cobol>link Object Modules [.OBJ]: test Run File [X.EXE]: test List File [NUL.MAP]: test Libraries [.LIB]: Definitions File [NUL.DEF]: test C:\cobol>test 5

8 http://www.thaiall.com/programmingPage: 8 Compiling (2/2) C:\cobol>cobol test,test,test,nul Microsoft (R) COBOL Optimizing Compiler Version 4.5 COBOL software by Micro Focus Copyright (C) Microsoft Corporation 1984,1991. All rights reserved. Copyright (C) Micro Focus Ltd. 1984,1991. All rights reserved. * Checking complete with no errors - starting code generation * Data = 000000613 Code = 000000276 Dictionary = 000001154 C:\cobol>link test,test,nul,,nul Microsoft (R) Segmented-Executable Linker Version 5.15 Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1991. All rights reserved. C:\cobol>test 5

9 http://www.thaiall.com/programmingPage: 9 สร้างแฟ้ม short.cbl DOS> edit short.cbl procedure division. display 5. DOS> cobol short,short,short,nul DOS> link short,short,nul,,nul DOS> short.exe

10 http://www.thaiall.com/programmingPage: 10 สร้างแฟ้ม test.cbl DOS> notepad test.cbl working-storage section. 77 x pic 99. procedure division. move 0 to x. perform cal-para until x >= 5. stop run. cal-para. add 1 to x. display x.

11 http://www.thaiall.com/programmingPage: 11 รับค่าจากแป้นพิมพ์มา แสดงผล working-storage section. 01 a pic 999v99. 01 b pic zz9.99. 01 c pic 9999. 01 d pic z,zz9. procedure division. accept a. move a to b. display "1. result is " b. accept c. move c to d. display "2. result is " d.

12 http://www.thaiall.com/programmingPage: 12 เลือกกระทำแบบ 2 แบบ working-storage section. 01 s pic 99. procedure division. accept s. if s > 50 display "pass". if s <= 50 display "fail". stop run. ---------------------------------------------------------------------------------- working-storage section. 01 s pic 99. procedure division. accept s. if s > 50 display "pass" else display "fail". stop run.

13 http://www.thaiall.com/programmingPage: 13 ทำซ้ำเพื่อพิมพ์เลข 1 ถึง 10 working-storage section. 77 x pic 99. procedure division. move 0 to x. perform cal-para until x >= 10. stop run. cal-para. add 1 to x. display x.

14 http://www.thaiall.com/programmingPage: 14 ตัวอย่างที่แสดงการเขียน โปรแกรมทุกดิวิชั่น identification division. program-id. arraysample. author. burin rujjanapan. installation. yonok. date-written. 20-09-97. date-compiler. 20-09-97. environment division. configuration section. source-computer. pc. object-computer. pc. data division. working-storage section. 01 d occurs 10 times. 02 d-name pic x(5). 02 d-grade pic x. 01 cnt-a pic 99. 01 i pic 99. 01 j pic 99. procedure division. main-para. display "Stop when d-grade(i) = 'q'". move 0 to i. perform get-para until d-grade(i) = "q". move 0 to j. display "" with blank screen. display "Report when grade not equal 'f'". perform report-para until i = j. stop run. get-para. add 1 to i. display "Number " i. display "Get name : " with no advancing. accept d-name(i). display "Get grade: " with no advancing. accept d-grade(i). report-para. add 1 to j. if d-grade(j) not = "a" display j, " : " with no advancing display d-name(j), d-grade(j).

15 http://www.thaiall.com/programmingPage: 15 Batch File of CBL.BAT DOS>cbl test DOS>type cbl.bat @echo off cls if exist %1.obj del %1.obj >nul if exist %1.exe del %1.exe >nul echo Program is compiled. Please,wait for the compilation. echo cobol %1,%1,%1,nul if not exist %1.obj goto end1 cls echo Program is linked. Please,wait for the linking. link %1,%1,nul,,nul if not exist %1.exe goto end if exist %1.obj del %1.obj >nul if exist %1.lst del %1.lst >nul cls %1 goto end :end1 type %1.lst echo Error on your source. :end


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google