งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File I/O (1) 1 โปรแกรมจะอ่านหรือเขียนข้อมูลผ่านท่อส่ง ข้อมูล (Stream) จากต้นทาง (source) ไปยังปลายทาง (sink) สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Byte Stream และ Character.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File I/O (1) 1 โปรแกรมจะอ่านหรือเขียนข้อมูลผ่านท่อส่ง ข้อมูล (Stream) จากต้นทาง (source) ไปยังปลายทาง (sink) สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Byte Stream และ Character."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File I/O (1) 1 โปรแกรมจะอ่านหรือเขียนข้อมูลผ่านท่อส่ง ข้อมูล (Stream) จากต้นทาง (source) ไปยังปลายทาง (sink) สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Byte Stream และ Character Stream

2 2 File I/O (2) การรับส่งข้อมูลแบบ Byte Stream => อ่าน และเขียนไฟล์ ครั้งละ 1 ไบต์ (8 บิต ) ใช้สำหรับข้อมูล ประเภทตัวเลข การรับส่งข้อมูลแบบ Character Stream => อ่านและเขียนไฟล์ ครั้งละ 2 ไบต์ (16 บิต ) ใช้สำหรับข้อมูล ประเภทตัวอักขระ  คลาส Byte Stream => FileInputStream, FileOutputStream  คลาส Character Stream => FileReader, FileWriter

3 3 File I/O (3) Buffer Stream เป็นที่พักในหน่วยความจำ สำหรับการรับส่งข้อมูลผ่าน buffer ช่วยให้ โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น  คลาส Byte Stream => BufferedInputStream, BufferedOutputStream  คลาส Character Stream => BufferedReader, BufferedWriter

4 เนื่องจากข้อมูลที่เขียนเป็นทั้งประเภทตัว อักขระและตัวเลข จึงเลือกใช้การเขียนและอ่านไฟล์แบบ Character Stream การอ่านไฟล์จึงใช้คลาส FileReader คู่กับ BufferedReader (P.246) File filename = "c:\\CharBuffData.txt"; FileReader f_read = null; BufferedReader b_read = null; try { f_read = new FileReader(filename); b_read = new BufferedReader(f_read); String c; while ((c = b_read.readLine()) != null) System.out.print(c); } catch (IOException e) { System.out.println(e); } 4 File I/O (4)

5 ส่วนการเขียนไฟล์จะใช้คลาส FileWriter คู่กับ BufferedWriter และใช้ร่วมกับคลาส PrintWriter มีเมธอด print(), println() (P.251) File filename = "c:\\WriteBuffData.txt"; FileWriter f_write = null; BufferedWriter b_write = null; PrintWriter p_write = null; int id=1; String name = “JAVA”; float rating = 4.5f; try { f_write = new FileWriter(filename); b_write = new BufferedWriter(f_write); p_write = new PrintWriter(b_write); pwrite.println(id+name+rating); } catch (IOException e) { System.out.println(e); } 5 File I/O (5)

6 ตัวอย่างโปรแกรม 14.6 (P.251-252) import java.io.*; import java.util.Scanner; public class CharWriteTest { public static void main(String[] args) { int id; String name, score; File ofile = new File("c:\\CharScore.txt"); FileWriter f_write = null; BufferedWriter b_write = null; PrintWriter p_write = null; 6

7 ตัวอย่างโปรแกรม 14.6 (P.251-252) try { f_write = new FileWriter(ofile); b_write = new BufferedWriter(f_write); p_write = new PrintWriter(b_write); System.out.println("Read from KB"); System.out.println("======================= ===="); do { System.out.print("id = "); id = new Scanner(System.in).nextInt(); if (id != -1) { System.out.print("name = "); name = new Scanner(System.in).nextLine(); System.out.print("score = "); score = new Scanner(System.in).nextLine(); p_write.println(id+"\t"+name+"\t"+score); } } while (id != -1); } 7

8 ตัวอย่างโปรแกรม 14.6 (P.251-252) catch (IOException e) { System.out.println(e); } finally { if (p_write != null) { p_write.close(); } System.out.println("Data are saved to File : \n" + ofile); System.out.println("======================= ===="); } } // main } // class 8

9 ตัวอย่างโปรแกรม 14.7 (P.253-254) import java.io.*; class std { int id; String name; double score; } public class CharReadTest { public static void main(String[] args) { File ifile = new File("c:\\CharScore.txt"); FileReader f_read = null; BufferedReader b_read = null; std[] Sd = new std[20]; double sum=0; int c=0; String line; 9

10 ตัวอย่างโปรแกรม 14.7 (P.253-254) try { f_read = new FileReader(ifile); b_read = new BufferedReader(f_read); System.out.println("Read Data from File : \n" + ifile); System.out.println("======================= ===="); while ((line = b_read.readLine()) != null) { Sd[c] = new std(); String msg[] = line.split("\t",3); Sd[c].id = Integer.parseInt(msg[0]); Sd[c].name = msg[1]; Sd[c].score = Double.parseDouble(msg[2]); sum = sum+x[c].s; c++; } 10

11 ตัวอย่างโปรแกรม 14.7 (P.253-254) catch (IOException e) { System.out.println(e); } finally { try { if (b_read != null) b_read.close(); double avg =sum/c; for (int i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2135803/slides/slide_11.jpg", "name": "ตัวอย่างโปรแกรม 14.7 (P.253-254) catch (IOException e) { System.out.println(e); } finally { try { if (b_read != null) b_read.close(); double avg =sum/c; for (int i=0;i


ดาวน์โหลด ppt File I/O (1) 1 โปรแกรมจะอ่านหรือเขียนข้อมูลผ่านท่อส่ง ข้อมูล (Stream) จากต้นทาง (source) ไปยังปลายทาง (sink) สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Byte Stream และ Character.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google