งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Culture Matters นานาสาระเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. What is culture? วัฒนธรรมคืออะไรนะ ‘Culture is the pattern of thinking, feeling and reacting of a particular.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Culture Matters นานาสาระเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. What is culture? วัฒนธรรมคืออะไรนะ ‘Culture is the pattern of thinking, feeling and reacting of a particular."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Culture Matters นานาสาระเกี่ยวกับ วัฒนธรรม

2 What is culture? วัฒนธรรมคืออะไรนะ ‘Culture is the pattern of thinking, feeling and reacting of a particular group. The essential core of culture consists of traditional ideas and especially values.’ วัฒนธรรมเป็นแบบแนวการคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของกลุ่มชน

3 Behavior makes sense when you understand the value or belief behind it. หากว่าได้เข้าใจว่าค่านิยมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมยอม เราก็รับได้ Cultural concepts are ‘general’ and do not necessarily apply to all members. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องใช้ได้กับ สมาชิกทุกคน Some behaviors are shared by all group members while others are unique to individuals. พฤติกรรมบางอย่างก็ได้รับการแลกเปลี่ยนในทุกกลุ่ม ในขณะที่บางสิ่งก็ใช้กันเป็นการเฉพาะ Behavior has no one ‘right’ meaning; it means whatever the observer decides it means. ไม่มีพฤติกรรมไดผิดหรือถูกทุกอย่างขึ้นอยู่กับการ ตัดสินใจของผู้ที่เฝ้าดู Culture is neither right nor wrong; it simply is. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ ไม่มีการตัดสินใจว่า ผิดหรือถูก Key ideas for this session: แนวคิดหลักสำหรับกิจกรรมนี้

4 ทัศนะเกี่ยวกับอายุ What does it mean to be young or old in your society? Attitudes Regarding Age- Increased age and experience = increased respect อายุมากขึ้นก็ได้รับความเคารพมากขึ้น ให้ความเคารพผู้ใหญ่ Elders keep customs & traditions alive ผู้สูงอายุคอยรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีให้คงอยู่ อายุมีความหมายอย่างไรในสังคม Newer is better ของใหม่ย่อมดีกว่า Concrete achievement is valued above wisdom and experience ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมีความหมายมากกว่าประสบการณ์และความรู้ เดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด Follow the wise man and you will be safe from harm. ‘Experience is simply the name we give our mistakes’ ประสบการณ์คือสิงที่ใช้เรียกความผิดพลาด

5 โชคชะตา กรรม Who or what decides your future? ใครหรืออะไรกำหนดอนาคต Generally fatalistic; one must accept one’s fate ชะตาฟ้าเป็นผู้ลิขิต ให้ยอมรับ A person’s lot in life is determined by their karma before birth คนเรามีกรรมติดตัวมา Generally optimistic; one is responsible for one’s own fate ตนเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตนเอง A person’s lot in life is determined by their own actions ชะตากรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น “Where there’s a will, there’s a way. Fate & Destiny- กรรมตามสนอง What goes around comes around At birth we bring nothing; เมื่อเกิดไม่ได้เอาอะไรมา ตายก็ไม่ได้เอาอะไรไป at death we take away nothing

6 ทัศนะเกี่ยวกับการลองสิ่งใหม่ๆ Change is valued only if it doesn’t conflict with tradition การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันไปได้กับของเดิม Difficult to take people away from their ‘comfort zones’; complacency ยากที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาเคยทำ There is always a better way; continuous improvement มันมีทางเลือกที่ดีกว่าเสมอ ปรับปรุงเรื่อยๆ Risk-taking is the norm; change is accepted and welcome การเสี่ยงเป็นสิ่งปกติ ยินดียอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้า “Nothing ventured, nothing gained.” Can we do better? Should we try? ลองของใหม่ได้ไหม สามารถทำให้ดีขึ้นไหม Attitudes Towards Change & Risk- ไม่จำเป็นอย่าเสี่ยง ’if it is not important do not take a risk’

7 แสดงออกของความรู้สึก Controlling emotion is seen as normal adult behavior สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ Showing emotion may be a sign of weakness การแสดงความรู้สึกออกมาอาจทำให้คนอื่นเห็นจุดอ่อน Emotionally demonstrative; expression of emotion is seen as normal การแสดงความรู้สึกออกมาเป็นเรื่องธรรมดา People who are unexpressive are often viewed as dishonest, uncaring or cold-hearted คนที่ไม่แสดงความรู้สึอออกมานั้นเหมือนกับว่าเป็นคนไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจ ตายด้าน เปิดเผยความรู้สึกออกมาให้เห็น “Wear your heart on your sleeve.” Expressing Emotions- How do you express your joys or your sorrows? แสดงออกถึงความรู้สึกดีใจ เสียใจ อย่างไร รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งไม่มีพ่าย รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งไม่มีพ่าย To study and conquer the enemy: the victory will always be yours

8 ความคิดเกี่ยวกับหน้าตาในสังคม Based on hierarchy; once face is lost, it is difficult to regain ขึ้นอยู่กับสถานะ ถ้าเสียหน้าแล้วยากที่จะดีดังเดิม Take great care not to cause others to lose face ระมัดระวังไม่ให้คนอื่นเสียหน้า Not so important what other people think of you; direct and honest is best ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง ตรงไปตรงมาดีที่สุด “Forgive and forget”; you can always apologize if you break face ให้อภัยและลืม Concept of “Face”- ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน “Tell it like it is.” “Honesty is the best policy.” How or do you tell someone that they are wrong? จะบอกให้ทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น Think before you speak and speak diplomatically or tactfully to satisfy both sides or parties

9 Formalities, Self-Worth & Equality- ธรรมเนียมปฏิบัติ คุณค่าในตัว ความเท่าเทียม Hierarchical society; status is ascribed; rights come with status ความถูกต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม Outward appearance is very important; shows your status รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งสำคัญบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม Egalitarian society; everyone has equal rights ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน Casual interaction is the norm; dislike/distrust of formality ไม่มีความพิธีการมาก ไม่ชอบพิธีรีตอง Who or what determines your worth? ใครหรืออะไรที่เป็นตัวกำหนดคุณค่า สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล Manners make the man “…that all men are created equal…endowed by their creator with certain inalienable rights…” คนทุกคนเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกัน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ไม่มีใคร เปลี่ยนแปลง หรือแย่งไปจากเราได้

10 Attitude Towards ‘Doing’- ทัศนะในการทำงาน Peoples’ satisfaction is more important than what is accomplished ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนมากกว่าความสำเร็จ There is always enough time ยังมีเวลาถมไป Work comes before play; the work is valued over the individuals involved งานมาก่อน Practicality and working directly towards objectives is best; time is $$ เวลาเป็นเงินเป็นทอง Why do you do what you do? ทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม Haste makes waste. Rome was not built in a day “ ได้ทำอะไรสักอย่างดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย It is better to do something than to do nothing at all”

11 Human Nature- ธรรมชาติของมนุษย์ Both Thais and Americans believe that people are inherently good. ทั้งคนไทยและคนอเมริกันก็เชื่อว่า คนเรานั้นเป็นคนดีกันทุกคน Both cultures give people the benefit of the doubt and look for the good in people during trying times. ทั้งสองวัฒนธรรมมีความคิดห่วงใย ให้โอกาสคนอื่น Character is like a tree and a reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing. - Abraham Lincoln ตัวตนเราก็เหมือนกับต้นไม้ ในขณะที่เงาที่ทอดของมันคือ สิ่งที่เราคิด Are people inherently good or bad? พื้นฐานจิตใจของมนุษย์ดีหรือไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt Culture Matters นานาสาระเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. What is culture? วัฒนธรรมคืออะไรนะ ‘Culture is the pattern of thinking, feeling and reacting of a particular.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google