งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท I Jesus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท I Jesus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท I Jesus teaches not to judge but to repent vv. 1-5 I พระเยซูคริสต์สอนไม่ให้ วิจารณ์แต่ให้กลับใจ บทที่ 1-5

3 1 There were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. 1 ขณะนั้น มีบางคนอยู่ที่ นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปี ลาตเอาโลหิตของเขาระคน กับเครื่องบูชาของเขา ให้ พระองค์ฟัง

4 2 And he answered them, “Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans, because they suffered in this way? 2 พระ เยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “ ท่าน ทั้งหลายคิดว่า ชาวกาลิลี เหล่านั้นเป็นคนบาป ยิ่งกว่า ชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวง เพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตราย อย่างนั้นหรือ

5 3 No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish. 3 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลาย มิได้กลับใจใหม่จะต้อง พินาศเหมือนกัน

6 4 Or those eighteen on whom the tower in Siloam fell and killed them: do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem?

7 4 หรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอ รบที่สิโลอัมได้พังทับเขา ตายเสียนั้น ท่านทั้งหลาย คิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่ง กว่าคนทั้งปวง ที่อาศัยอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ

8 5 No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.” 5 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลาย มิได้กลับใจใหม่ จะต้อง พินาศเหมือนกัน ”

9 II Patience learned from the parable of the fig tree vv. 6-9 II เรียนความอดทนจาก คำ ตรัสอุปมาต่อไปนี้เรื่องปลูก ต้นมะเดื่อ บทที่ 6-9

10 6 And he told this parable: “A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. 6 พระองค์ตรัสคำอุปมา ต่อไปนี้ว่า “ คนหนึ่งมีต้น มะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ใน สวนองุ่นของตน และเขา มาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบ

11 7 And he said to the vinedresser, ‘Look, for three years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground?’

12 7 เขาจึงว่าแก่คนที่รักษา เถาองุ่นว่า ' นี่แน่ะ เรามา หาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้สาม ปีแล้ว แต่ไม่พบ จงโค่น มันเสีย จะให้ดินจืดไป เปล่าๆทำไม '

13 8 And he answered him, ‘Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. 8 แต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบ เขาว่า ' นายเจ้าข้า ขอ เอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้า พรวนดินเอาปุ๋ยใส่

14 9 Then if it should bear fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down.’” 9 แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดี อยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมัน เสีย ' ”

15 III Jesus heals a woman who has been sick for 18 years vv. 10-17 III พระเยซูคริสต์รักษาผู้หญิง คนหนึ่งที่มีผีเข้าสิง ซึ่งทำให้ นางเป็นโรคมาสิบแปดปี บทที่ 10-17

16 10 Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. 10 พระองค์กำลังทรงสั่งสอน อยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งใน วันสะบาโต

17 11 And there was a woman who had had a disabling spirit for eighteen years. She was bent over and could not fully straighten herself. 11 และมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผี เข้าสิงทำให้เป็นโรคสิบ แปดปีมาแล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้เลย

18 12 When Jesus saw her, he called her over and said to her, “Woman, you are freed from your disability.” 12 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นจึงเรียก และตรัสกับเขาว่า “ หญิง เอ๋ย ตัวเจ้าหายพ้นจาก โรคของเจ้าแล้ว ”

19 13 And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. 13 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ บนเขา และในทันใดนั้น เขาก็ยืดตัวตรงได้ และ สรรเสริญพระเจ้า

20 14 But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, “There are six days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day.”

21 14 แต่นายธรรมศาลาก็เคือง ใจ เพราะพระเยซูได้ทรง รักษาโรคในวันสะบาโต จึงว่าแก่ประชาชนว่า “ มี หกวันที่ควรจะทำงาน ใน หกวันนั้นจงมาให้รักษาโรค เถิด แต่ในวันสะบาโตนั้น อย่าเลย ”

22 15 Then the Lord answered him, “You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to water it?

23 15 แต่พระองค์ตรัสตอบเขา ว่า “ โอ คนหน้าซื่อใจ คด เจ้าทั้งหลายทุกคนได้ แก้วัวแก้ลาจากคอกมัน พาไปให้กินน้ำในวันสะบา โตมิใช่หรือ

24 16 And ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath day?”

25 16 ฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสาย ของอับราฮัม ซึ่งซาตาน ได้ผูกมัดไว้สิบแปดปีแล้ว ไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุด พ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ ในวันสะบาโต ”

26 17 As he said these things, all his adversaries were put to shame, and all the people rejoiced at all the glorious things that were done by him.

27 17 เมื่อพระองค์ตรัสคำ เหล่านั้นแล้ว บรรดาคนที่ เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ ต้องขายหน้า และ ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ เพราะสรรพคุณความดีที่ พระองค์ได้ทรงกระทำ

28 Gold reminds us of Heaven and the love of God “For God so loved the world He gave His only Son”

29 Black reminds us of sin “For all have sinned and come short of the glory of God.”

30 Red reminds us of Jesus blood Rom. 5:8 “God demonstrated His love toward us”

31 White reminds us of being made clean Grow in the grace and knowledge of Our Lord Jesus Christ.” II Peter 5:17

32 Green reminds us of growing. Read your Bible, pray, go to church, and tell others


ดาวน์โหลด ppt Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท Luke 13 Jesus Answers Questions ลูกา​ 13 พระเยซูคริสต์คำตอบ คำถามบางบท I Jesus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google