งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประเด็นคำถามที่ไปศึกษา จงวิเคราะห์ พฤติกรรมทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริโภคด้าน ต่างๆ ให้นักศึกษา กำหนดโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประเด็นคำถามที่ไปศึกษา จงวิเคราะห์ พฤติกรรมทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริโภคด้าน ต่างๆ ให้นักศึกษา กำหนดโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประเด็นคำถามที่ไปศึกษา จงวิเคราะห์ พฤติกรรมทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริโภคด้าน ต่างๆ ให้นักศึกษา กำหนดโครงสร้าง "คำ" ซึ่งเป็นตัวแปรใน การวิเคราะห์

2 2 โครงสร้างตัวแปร ในการวิเคราะห์ ก. พฤติกรรมทางการเมือง 4 ด้าน –การใช้ และ การเรียกร้อง สิทธิ –การลงประชามติ รับ คัดค้าน –การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย –จิตสำนึก รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ข. กลุ่มประชาชน 4 กลุ่ม –กลุ่มนักบวช นักปราชญ์ นักวิชาการ –กลุ่มนักการเมือง นักบริหาร นักปกครอง –กลุ่มนักธุรกิจ บริกร ขนส่ง สื่อสาร –กลุ่มพนักงาน กรรมกร กสิกร

3 3 โครงสร้างตัวแปร ในการวิเคราะห์ ค. พฤติกรรมการบริโภค 4 ด้าน คือ –พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ข่าวสาร –พฤติกรรมการบริโภคประจำวัน –พฤติกรรมการเดินทาง พักผ่อน และบันเทิง –พฤติกรรมหลังการบริโภค ภาคปฏิบัติ (workshop) / การศึกษาด้วยตนเอง (Constructionism)

4 4 วิเคราะห์ด้วยตาราง แม็ทริกซ์ 3 มิติ พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ข่าวสาร– พฤติกรรมการบริโภคประจำวัน– พฤติกรรมการเดินทาง พักผ่อน บันเทิง– พฤติกรรมหลังการบริโภค– – กลุ่มนักบวช ปราชญ์ วิชาการ – กลุ่มนักการเมือง บริหาร ปกครอง – กลุ่มนักธุรกิจ บริกร ขนส่ง สื่อสาร – กลุ่มพนักงาน กรรมกร กสิกร – การใช้ และ การเรียกร้อง สิทธิ – การลงประชามติ รับ คัดค้าน – การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย – จิตสำนึก รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม


ดาวน์โหลด ppt 1 ประเด็นคำถามที่ไปศึกษา จงวิเคราะห์ พฤติกรรมทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริโภคด้าน ต่างๆ ให้นักศึกษา กำหนดโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google