งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Introduction to The C++ Language. Figure 2-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Introduction to The C++ Language. Figure 2-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Introduction to The C++ Language

2 Figure 2-1

3 Figure 2-2

4 Figure 2-3

5 Figure 2-4

6 Figure 2-5

7 Identifiers กฎสำหรับ Identifier 1. ตัวอักษรแรกจะตัองเป็น A-Z หรือ a-z หรือ _ (underscore) 2.Identifier จะประกอบด้วยตัก อักษร ตัวเลข และ underscores 3.Identifier จะต้องไม่ซ้ำกับคำ สงวน

8 Data Types -Set of Values -Set of Operations

9 Figure 2-6

10 Figure 2-7

11 Figure 2-8

12 Variables Variable Declaration Type VariableName เช่น int iVar ; float fVar ; char c ;

13 Figure 2-9

14 Variable Initialization int count =0 ; // variable declaration and initialize int a, b=0;

15 Constants Integer constants 123, -10 Float constants 0.0, 1.5 Character constants A character constant is enclosed in single quotes. ‘a’, ‘h’, ‘c’

16 Figure 2-10 String Constants

17 Figure 2-11

18 Figure 2-12 Standard Output The standard output object in C++ is cout (console output). การส่งข้อมูลให้ cout จะใช้ insertion operator (<<) cin >> a


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Introduction to The C++ Language. Figure 2-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google