งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 1 Information Systems Opportunities and Challenges ระบบสารสนเทศ โอกาส และ ความท้าทาย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 1 Information Systems Opportunities and Challenges ระบบสารสนเทศ โอกาส และ ความท้าทาย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 1 Information Systems Opportunities and Challenges ระบบสารสนเทศ โอกาส และ ความท้าทาย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟ อีเมล์ sk@nontri.ku.ac.th โฮมเพจ www.cpe.ku.ac.th/~sk

2 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 2 เนื้อหา เนื้อหาใน 4 บทแรก เน้นเรื่อง เนื้อหาใน 4 บทแรก เน้นเรื่อง  รากฐานของระบบสารสนเทศเพื่อองค์กร Organizational Foundations of Information Systems บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ โอกาส และความ ท้าทาย บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ โอกาส และความ ท้าทาย  กรณีศึกษา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อองค์กร  ระบบสารสนเทศ คือ อะไร  บทบาทใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศในองค์กร  ความท้าทายของระบบสารสนเทศ : มุมมองของ ผู้บริหาร

3 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 3 กรณีศึกษา : New Business Opportunities ธุรกิจ ของบริษัท 7-Eleven ในญี่ปุ่น ธุรกิจ ของบริษัท 7-Eleven ในญี่ปุ่น  A customer-focused orientation based on information technology: e.g. POS-TPS, Just-in-time, and Data Mining ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า  1872 - First mail-order catalogue ( โดย Montgomery Ward & Co.)  1995 - The Catalog Site www.catalogsite.com A World-Wide-Web electronic mall Most organization need information systems, not just to survive, but to excel (prosper). Most organization need information systems, not just to survive, but to excel (prosper).

4 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 4 IS helped the 7-Eleven company to n Increase sales by meeting customers’ demands, knowing exactly what the customer want and when. n Reduce costs by maintaining low inventory levels. n Increase quality of products. n Create alliances with suppliers. n Reduce costs by negotiating high quality products at low prices with suppliers. n Reduce costs by optimally utilizing shelf space, knowing when certain products are demanded during the day. n Increase productivity by electronically tracking employee performance. n Concentrate on its core business, which is a true convenience store operation.

5 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 5 Annual Surveys conducted by Datamation n Research conducted in 1993-95 that the most important role of IS’s to support organization in their attempts to u Increase productivity (reduce cost, increase effectiveness). u Improve quality. u Create competitive advantage. u Attain company’s strategy. u Reorganize and reengineer. u Make better and more effective decisions. u Respond quickly to customer needs and to changes in the business or its environment. u Access a wealth of information. u Improve creativity and innovation. n Let’s call them - Critical Response Activities.

6 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 6 Information Systems: Challenges and Opportunities Business Solutions Information System Business Challenges Management Information Technology Organization

7 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 7 BUSINESS ENVIRONMENT n GLOBALIZATION n INDUSTRIAL ECONOMIES n TRANSFORMATION OF ENVIRONMENT

8 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 8 GLOBALIZATION n MANAGEMENT & CONTROL n COMPETITION IN WORLD MARKETS n GLOBAL WORK GROUPS n GLOBAL DELIVERY SYSTEMS

9 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 9 TRANSFORMATION n KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES n PRODUCTIVITY n NEW PRODUCTS & SERVICES n KNOWLEDGE AS AN ASSET n TIME-BASED COMPETITION n SHORTER PRODUCT LIFE n TURBULENT ENVIRONMENT n LIMITED EMPLOYEE KNOWLEDGE BASE

10 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 10 TRANSFORMATION OF ENTERPRISE n FLATTENING n DECENTRALIZATION n FLEXIBILITY n LOCATION INDEPENDENCE n LOW TRANSACTION COSTS n EMPOWERMENT n COLLABORATIVE WORK

11 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 11 KNOWLEDGE- AND INFORMATION- INTENSE PRODUCTS n PRODUCTS THAT REQUIRE A GREAT DEAL OF LEARNING & KNOWLEDGE TO PRODUCE

12 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 12 LABOR FORCE COMPOSITION 1900-1992 0 10 20 30 40 50 60 191019201930194019501960197019801992 % OF THE LABOR % OF THE LABOR FORCE Blue Collar 44.9 Farm 37.5 White Collar 17.6 Source: Laudon & Loudon 1997

13 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 13 SYSTEMSYSTEM INPUTOUTPUTPROCESS FEEDBACK

14 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 14 INPUTOUTPUTPROCESS FEEDBACK INFORMATION SYSTEM FUNCTIONS OF AN INFORMATION SYSTEM ORGANIZATION ENVIRONMENT Customers Suppliers Regulatory Stockholders Competitors Agencies

15 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 15 INFORMATION SYSTEMS ORGANIZATIONS TECHNOLOGY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SYSTEMS

16 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 16 Approaches to Information Systems SOCIOLOGY POLITICAL SCIENCE PSYCHOLOGY COMPUTER SCIENCE OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENTSCIENCE MIS TECHNICAL APPROACHES BEHAVIORAL APPROACHES

17 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 17 SYSTEM INTERDEPENDENCE BUSINESS Strategy Strategy Rules Rules Procedures Procedures ORGANIZATION INFORMATION SYSTEM INTERDEPENDENCE SOFTWARE HARDWARE DATABASE TELE- COMMUNICATIONS

18 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 18 SCOPE OF INFO SYSTEMS n 1950s: TECHNICAL CHANGES n 60s-70s: MANAGERIAL CONTROL n 80s-90s: INSTITUTIONAL CORE ACTIVITIES Growing Importance

19 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 19 NEW OPTIONS FOR ORGANIZATIONAL DESIGN n FLATTENING ORGANIZATIONS n SEPARATING WORK FROM LOCATION n INCREASING FLEXIBILITY n REFINING ORGANIZATIONAL BOUNDARIES n ELECTRONIC COMMERCE n REORGANIZING WORK FLOWS *

20 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 20 VIRTUAL ORGANIZATION CORE CO MPANY CORE CO MPANY LOGISTICS COMPANY COMPANY DESIGN DESIGNCOMPANYMANUFACTURING COMPANY COMPANY FINANCE COMPANY SALES & MARKETING SALES & MARKETING COMPANY COMPANY

21 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 21 CHALLENGE OF INFO SYSTEMS n STRATEGIC: COMPETITIVE & EFFECTIVE n GLOBALIZATION: MULTINATIONAL INFO n INFO ARCHITECTURE: SUPPORT GOALS n INVESTMENT: VALUE OF INFORMATION n RESPONSIBILITY & CONTROL: ETHICS *

22 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 22 WHAT YOU CAN DO ON THE INTERNET n COMMUNICATE & COLLABORATE n ACCESS INFORMATION n DISCUSSIONS n OBTAIN INFORMATION n ENTERTAINMENT n BUSINESS TRANSACTIONS

23 S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 23 1.19


ดาวน์โหลด ppt S. Keretho/IT for OrganizationCh 1. 1 Information Systems Opportunities and Challenges ระบบสารสนเทศ โอกาส และ ความท้าทาย ผศ. ดร. สมนึก คีรีโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google