งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management Wathana Yeunyong, Ph.D.. Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management Wathana Yeunyong, Ph.D.. Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management Wathana Yeunyong, Ph.D.

2 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project life cycle Project management today Summary

3 โครงการ (Project) หมายถึง - ข้อเสนอที่จะดำเนินงานในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งให้สำเร็จ โดยมีการตระเตรียม และวางแผนงานไว้ล่วงหน้า - เป็นการจัดการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใน เรื่องหนึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งานด้านวิจัยเรื่องหนึ่ง, การก่อสร้างถนน, การ ก่อสร้างเขื่อน, การฝึกอบรม ความหมาย

4 Project Time Cost Quality ลักษณะของโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( เน้นผลลัพธ์ )  มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  ดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เวลา ต้นทุน คุณภาพ

5 What is a project? A project is a complex, no routine, one-time effort limited by time, budget, resources and performance, specification designed to meet customer needs. An established objectives A defined life span with a beginning and end. Usually, involvement of several department and professionals Typically, doing something that has never been done before Specific time, cost, and performance requirements

6 Program Management Larger in scope than a project Made up of several projects Made up of a number of similar products Programs tend to be more permanent

7 Project components Program Project 1 Project 2 Project 3 Component 1 Subcomponent

8 การก่อสร้างถนน ตัวอย่าง โครงการทาง วิศวกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ การก่อสร้างท่าเรือ / ยานอวกาศ การก่อสร้างอาคาร / รถไฟใต้ดิน

9 ตัวอย่างโครงการทางสังคม / วัฒนธรรม การสัมมนา / โครงการฝึกอาชีพ / การขุดรอกทาง น้ำ การจัดงาน / การแข่งกีฬา ฯลฯ

10 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project life cycle Project management today Summary

11 Project Management A dynamic process that utilizes the appropriate resources of the organization in a controlled and structured manner, to achieve some clearly defined objectives identified as needs. It is always conducted within a defined set of constraints

12 Manage the Project Successful project management is delivering a quality product that meets the customer’s requirements within time, scope, and budget.

13 PM Triple Constraints Time Cost Scope Manage these or they will manage you!

14 Why is Project Management used? It is necessary to Track or Measure the progress we have achieved towards a Goal we wish to accomplish We use Project Management to Aid us in Maximizing and Optimizing our resources to accomplish our goals

15 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project life cycle Project management today Summary

16 The important of project management Compression of the product life cycle Global competition Knowledge explosion Corporate downsizing Increased customer focus Small project represent big problem

17 Why IT Projects Fail

18 Weak business case Lack of senior management commitment Inadequate project planning (budget, schedule, scope, etc.)

19 Why IT Projects Fail (cont’d) Absence of user involvement New or unfamiliar technology Lack of defined, clear, or concise requirements

20 Why IT Projects Succeed

21 1.Sound project management processes 2.Project tied to the organization’s business goals 3.Senior management commitment

22 Why IT Projects Succeed 4. Good change management 5. Detailed requirements 6. Realistic schedule 7. Good stakeholder relationships

23 Why IT Projects Succeed 8. Empowered project manager 9. Skilled and appropriate team members with defined roles and responsibilities 10. Availability of funding

24 What makes this all work? A good, solid professional project manager

25 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project manager The project life cycle Project management today Summary

26 The project Manager Plan, schedule, motivate, and control Creating project team Direction, coordination, and integration to the project team Contract vendor, supplier, subcontracts trade-off between cost, time, and performance

27

28

29

30 EMPOWERMENT

31 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project manager The project life cycle Project management today Summary

32 Project life cycle ริเริ่ม โครงการ วางแผ น ดำเนินการ โครงการ ปิด โครงการ ปริมาณ ทรัพยากร เวลา ปริมาณการใช้ ทรัพยากร ( เงินทุน, แรงงาน, เครื่องจักร )

33 Overlap of Process Groups in a Phase

34 Project Life cycle Defining the project Planning Implementing Project closing

35 วิเคราะห์โครงการการวางแผนโครงการควบคุมติดตาม โครงการ บำรุงรักษา ปิด โครงการ จัดซื้อ ประเมินผ ล วงจรการพัฒนาโครงการ กิจกรรม บัญชี - การเงิน วัตถุประสงค์ ช่วงระยะการบริหาร โครงการ ช่วงระยะ ก่อน บริหาร โครงการ ช่วงระยะหลัง บริหาร โครงการ

36 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project manager The project life cycle Project management today Summary

37 Integration of projects with the strategic plan Customer Enviraonment Analysys External Internal Firm Mission, goals, strategies Priority Projects Project Implementation SystemEnvironment and culture Scope Work breakdown Network Resources Cost Organization Leadership Teams Partners

38 Integration within the process of managing actual projects Sociocultural Leadership Problem solving Teamwork Negotiation Politics Customer expectation Technical Scope WBS Schedule Resource allocation Baseline budgets Status Report

39 Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management The project manager The project life cycle Project management today Summary

40


ดาวน์โหลด ppt Project Management Wathana Yeunyong, Ph.D.. Modern Project Management What is a project? What is a project management? The importance of project management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google