งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc. Beni Asllani University of Tennessee at Chattanooga Supply Chain Management Strategy and Design Operations Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc. Beni Asllani University of Tennessee at Chattanooga Supply Chain Management Strategy and Design Operations Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc. Beni Asllani University of Tennessee at Chattanooga Supply Chain Management Strategy and Design Operations Management - 6 th Edition Chapter 10 Roberta Russell & Bernard W. Taylor, III

2 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-2 Lecture Outline: วัตถุประประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสิ่งต่อไปนี้   The Management of Supply Chains: การจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน   Information Technology: A Supply Chain Enabler : เทคโนโลยีสารสนเทศ   Supply Chain Integration : การผสมผสานห่วงโซ่ อุปทาน   Supply Chain Management (SCM) Software   Measuring Supply Chain Performance

3 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-3 Supply Chains  All facilities, functions, and activities associated with flow and transformation of goods and services from raw materials to customer, as well as the associated information flows : สาธารณูปโภค หน้าที่และ กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการไหล และแปลง จากวัตถุดิบให้เป็นสินค้าและบริการ รวมทั้งการไหล ของข้อมูล  An integrated group of processes to “source,” “make,” and “deliver” products: กลุ่มของ กระบวนการต่างๆ ที่นำจากแหล่งกำเนิดมาผลิตและ จัดส่งสินค้า

4 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-4 Supply Chain Illustration

5 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-5 Supply Chain for Denim Jeans

6 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-6 Supply Chain for Denim Jeans (cont.)

7 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-7 Supply Chain Processes

8 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-8 Supply Chain for Service Providers : ห่วงโซ่อุปทานสำหรับงานบริการ  More difficult than manufacturing : ยากกว่าการ ผลิต  Does not focus on the flow of physical goods: ไม่ได้เน้นที่การไหลของวัตถุดิบทางกายภาพ  Focuses on human resources and support services : เน้นที่ทรัพยากรบุคคล และบริการ สนับสนุน  More compact and less extended : ดูเฉพาะจุด มากกว่า

9 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-9 Value Chains : ห่วงโซ่คุณค่า   Value chain : ห่วงโซ่คุณค่า วัตถุประสงค์เพื่อการนำส่งคุณค่ามากที่สุด ให้แก่ผู้ใช้สุดท้าย every step from raw materials to the eventual end user ultimate goal is delivery of maximum value to the end user   Supply chain : ห่วงโซ่อุปทาน activities that get raw materials and subassemblies into manufacturing operation ultimate goal is same as that of value chain   Demand chain : ห่วงโซ่อุปสงค์ increase value for any part or all of chain : การเพิ่มค่าของส่วนต่างๆ หรือ ทั้งห่วงโซ่   Terms are used interchangeably  Value creation of value for customer is important aspect of supply chain management creation of value for customer is important aspect of supply chain management

10 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-10 Supply Chain Management (SCM) : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน   Managing flow of information through supply chain in order to attain the level of synchronization that will make it more responsive to customer needs while lowering costs : การจัดการการไหลของข้อมูลโดยห่วงโซ่ อุปทาน เพื่อรักษาระดับความสอดคล้องของการทำงานเพื่อ สนองต่อลูกค้าได้มากที่สุด โดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด   Keys to effective SCM information communication cooperation trust

11 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-11 Supply Chain Uncertainty and Inventory   One goal in SCM: respond to uncertainty in customer demand without creating costly excess inventory : เป้าหมายคือ ตอบสนองความต้องการที่ไม่ แน่นอนโดยไม่ให้เกิดการ จัดเก็บสินค้าด้วยต้นทุนสูง   Negative effects of uncertainty : ผลเชิงลบของ ความไม่แน่นอน lateness : ความล่าช้า incomplete orders : ไม่ สมบูรณ์   Inventory : การจัดเก็บสินค้าคง คลัง insurance against supply chain uncertainty : ประกัน เผื่อความไม่แน่นอนของห่วง โซ่   Factors that contribute to uncertainty : ปัจจัยที่ทำให้เกิด ความไม่แน่นอน inaccurate demand forecasting : พยากรณ์ความต้องการไม่ถูกต้อง long variable lead times : เวลา นำยาวนาน late deliveries : จัดส่งช้า incomplete shipments : จัดส่งไม่ สมบูรณ์ product changes : เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ batch ordering price fluctuations and discounts inflated orders

12 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-12 Bullwhip Effect Occurs when slight demand variability is magnified as information moves back upstream : เกิดเมื่อความแปรปรวนเล็กน้อยของความต้องการถูกนำมา ขยาย เมื่อส่งข้อมูลกลับต้นทาง

13 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-13 Risk Pooling : การรวมความ เสี่ยง  Risks are aggregated to reduce the impact of individual risks : รวมความเสี่ยงเข้าด้วยกันเพื่อลด ผลกระทบของความเสี่ยงเฉพาะอย่าง Combine inventories from multiple locations into one : รวมของคงคลังจากหลายๆ สถานที่ไว้ในที่เดียวกัน Combine inventories from multiple locations into one : รวมของคงคลังจากหลายๆ สถานที่ไว้ในที่เดียวกัน Reduce parts and product variability, thereby reducing the number of product components : ลด ความแปรปรวนเกี่ยวกับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และอาจลด จำนวนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ Reduce parts and product variability, thereby reducing the number of product components : ลด ความแปรปรวนเกี่ยวกับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และอาจลด จำนวนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ Create flexible capacity : ทำให้กำลังการผลิตมีความ ยืดหยุ่น Create flexible capacity : ทำให้กำลังการผลิตมีความ ยืดหยุ่น

14 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-14 Information Technology: A Supply Chain Enabler   Information links all aspects of supply chain   E-business replacement of physical business processes with electronic ones   Electronic data interchange (EDI) a computer-to-computer exchange of business documents   Bar code and point-of-sale data creates an instantaneous computer record of a sale

15 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-15 Information Technology: A Supply Chain Enabler (cont.)   Radio frequency identification (RFID) technology can send product data from an item to a reader via radio waves   Internet allows companies to communicate with suppliers, customers, shippers and other businesses around the world instantaneously   Build-to-order (BTO) direct-sell-to-customers model via the Internet; extensive communication with suppliers and customer

16 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-16 Supply Chain Enablers

17 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-17 RFID Capabilities

18 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-18 RFID Capabilities (cont.)

19 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-19 Supply Chain Integration : การ ผสมผสาน   Information sharing among supply chain members : แชร์ ข้อมูลระหว่างสมาชิกของห่วงโซ่อุปทาน Reduced bullwhip effect : ลด bullwhip effect Early problem detection : ตรวจจับปัญหาแต่เนิ่นๆ Faster response : ตอบสนองรวดเร็ว Builds trust and confidence : สร้างความเชื่อมั่น และไว้ใจ   Collaborative planning, forecasting, replenishment, and design : การรวม การวางแผน การพยากรณ์ การเติม และการ ออกแบบ Reduced bullwhip effect : ลด bullwhip effect Lower costs (material, logistics, operating, etc.) : ต้นทุนลดลง Higher capacity utilization : อรรถประโยชน์สูงขึ้น Improved customer service levels : เพื่อระดับการบริการลูกค้า

20 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-20   Coordinated workflow, production and operations, procurement : การประสานระหว่างการไหลของงาน การ ผลิต และการจัดหา Production efficiencies : ประสิทธิภาพการผลิต Fast response : ตอบสนองเร็ว Improved service : ปรับปรุงการบริการ Quicker to market : สร้างตลาดได้เร็ว   Adopt new business models and technologies : สร้าง โมเดลทางธุรกิจ และเทคโนโลยี Penetration of new markets : เจาะตลาดใหม่ Creation of new products : สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ Improved efficiency : ปรับปรุงประสิทธิภาพ Mass customization : ปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนใหญ่ ได้ Supply Chain Integration (cont.)

21 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-21 Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR)   Process for two or more companies in a supply chain to synchronize their demand forecasts into a single plan to meet customer demand : กระบวนการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ในห่วงโซ่ อุปทานจัดการพยากรณ์ความต้องการให้เป็นแผน เดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า   Parties electronically exchange : แต่ละฝ่ายจะ แลกเปลี่ยน past sales trends : แนวโน้มของการขายในอดีต point-of-sale data : จำนวนการขาย on-hand inventory : จำนวนของคงคลังที่มีอยู่ scheduled promotions : การโปรโมทตามช่วงเวลา forecasts : การพยากรณ์

22 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-22 Supply Chain Management (SCM) Software  Enterprise resource planning (ERP) software that integrates the components of a company by sharing and organizing information and data software that integrates the components of a company by sharing and organizing information and data

23 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-23 Key Performance Indicators  Metrics used to measure supply chain performance Inventory turnover Inventory turnover Total value (at cost) of inventory Total value (at cost) of inventory Days of supply Days of supply Fill rate: fraction of orders filled by a distribution center within a specific time period Fill rate: fraction of orders filled by a distribution center within a specific time period

24 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-24 Computing Key Performance Indicators

25 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-25 Process Control and SCOR  Process Control not only for manufacturing operations not only for manufacturing operations can be used in any processes of supply chain can be used in any processes of supply chain  Supply Chain Operations Reference (SCOR) a cross industry supply chain diagnostic tool maintained by the Supply Chain Council a cross industry supply chain diagnostic tool maintained by the Supply Chain Council

26 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-26 SCOR

27 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-27 SCOR (cont.)

28 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc.10-28 Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in section 117 of the 1976 United States Copyright Act without express permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permission Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages caused by the use of these programs or from the use of the information herein.


ดาวน์โหลด ppt Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc. Beni Asllani University of Tennessee at Chattanooga Supply Chain Management Strategy and Design Operations Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google