งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Press Star to Repeat Unit 5 It’s No Use Complaining M. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Press Star to Repeat Unit 5 It’s No Use Complaining M. 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Press Star to Repeat Unit 5 It’s No Use Complaining M. 5

4 Press Star to Repeat 1. ฟังการสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับ เจ้าหน้าที่สายการบินเข้าใจ 2. เข้าใจรายละเอียดของจดหมาย ร้องเรียนและตอบรับการ ร้องเรียนที่อ่าน 3. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์การ ร้องเรียน 4. เขียนจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ได้รับไปยังหนังสือพิมพ์หรือ บริษัทผู้ผลิต 5. ทำโครงงานสร้างแผ่นพับเพื่อโฆษณา หุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง What you will learn and do in this unit.

5 Press Star to Repeat Who complains the most in your house? How do you react when people complain about you? When you complain, does anything happen? Does complaining get results?

6 Press Star to Repeat “It’s No Use Complaining.” What does it mean? It is pointless. It will not work

7 New Language (page 32)

8 Press Star to Repeat Which of the situations shown in the pictures have you recently experienced yourselves?

9

10 Practice: A (page 32)

11 c a d b

12 Practice: B (page 32)

13

14 Conversation (page 33)

15 Have you ever experienced a flight delay? What happened when your flight was delayed?

16

17 About the Conversation (page 33)

18 six hours It was overbooked. There was a technical problem. the airline slept, read magazines, and watched TV because of the bad weather

19 Listening (page 33)

20 any further information about the delay the bad weather when it’s time for boarding canceled hotel accommodation a free ticket

21 Knowledge of the world T:Which airport in Thailand is the busiest airport? Suvanabhumi Airport. T:Which airport is the busiest in the world both in the number of takeoffs and landings and in the number of passengers of the domestic flights? It is Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, situated near Atlanta, Georgia in the U.S.

22 T:Which airport is the busiest airport in terms of international passenger traffic? It is Heathrow Airport, situated about 24 kilometers to the west of London.

23 Grammar Present Perfect Progressive Versus Present Perfect (page 34)

24 Present Perfect Progressive Tense I have been studying English for three years. Present Perfect Tense She has sung many songs.

25 We use the progress form to say how long something has been happening. We use the simple form to express quantity or number of times.

26 progress form simple form how long quantity or number of times

27

28 Press Star to Repeat Note: คำกริยาซึ่งจะไม่ใช้รูปของ Progressive หรือคำกริยาที่เติม -ing ได้แก่ agree, be, believe, forget, hate, hear, know, like, love, mean, notice, remember, seem, suppose, understand, want, wish

29 Press Star to Repeat Adverb: still = “ ยังคง ” หรือ “ จนถึง บัดนี้ ” ให้ความรู้สึกถึงระยะเวลา ที่นานเกินคาด

30 Press Star to Repeat Adverb: still ประโยคบอกเล่า still จะอยู่หลัง verb “to be” Ex: I’m still hungry. still อยู่หน้าคำ กริยาหลัก Ex: They still live there.

31 Press Star to Repeat Adverb: still still อยู่ระหว่างกริยาช่วย และกริยาหลัก Ex: I can still remember. We could still catch the plane.

32 Press Star to Repeat Adverb: still ประโยคปฏิเสธ ‘still’ อยู่หน้า กริยาช่วย Ex: He’s been studying Chinese for a year, and he still can’t speak it. We still haven’t found it.

33 Language in Context: A (page 34)

34 windows has she washed has he been playing have you been waiting cookies have you eaten have they been waiting in line fish has he caught

35 Language in Context: B (page 34)

36 Study: I have been studying for three hours, and I still haven’t finished.

37 Explanation: and I still haven’t finished. ใช้ present perfect tense แสดงการกระทำที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ I have been studying for three hours, ใช้ present perfect progressive tense แสดงการกระทำต่อเนื่อง

38 have been studying haven’t finished has been watching has seen has been reading has written haven’t answered has been raining

39 Language in Context: C (page 35)

40 Do you know? Do you know which airline is the oldest carrier which is still operating under its original name? The Dutch airline KLM. It was founded in 1919 and made its first flight, with just two passengers, from Schiphol, Amsterdam to London in 1920.

41 Questions What do you do when you have to wait for something? What do you do to relieve the boredom and frustration of a long wait?

42

43 Language in Context: D (page 35)

44 I have been waiting Answer will vary. I have been taking has taken/ failed I haven’t read moved have been playing

45 Language in Context: E (page 35)

46

47 Reading (page 36)

48 - Have you experienced buying something and you wanted to change it because it did not work well? - What happened? - Could you change it? - How?

49 Please give the options what to do when you are not satisfied with goods or services.

50 robot

51 household chores

52

53 Study the layout of a letter ( รูปแบบการเขียนจดหมาย ) 1.Placing of the address ( การเขียนที่อยู่ ) 2. Greeting phrase( คำขึ้นต้น จดหมาย ) 3. The end of the letter ( คำลงท้ายจดหมาย )

54 About the Reading: A and B (page 37)

55 to complain dealer to be on strike guest embarrassing behavior neglected to reprimand several months She has taken it to the dealer. household chores Z4 is too busy, Z4 is tired, Z4 is on strike. Z4 said inappropriate things. To return it. He is drawing attention to himself. Julie should discuss her relationship with him and build his self-esteem.

56 Discuss: “The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.” (Sydney J. Harris)

57 Speaking (page 37)

58

59 Writing (page 37)

60 What sorts of products and services people usually have problems with?

61

62 Project (page 37)

63 Instructions: Please devise a robot. It can be a household robot or one that can do any tasks. Then prepare on an advertising brochure. Please give details about special features, price, conditions, warranties, after- sale service, etc. in the brochure.

64

65 Useful websites: www.kuka.com www.aflam.com http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harris

66 to complain dealer be on strike guest embarrassing behavior neglected to reprimand Several months She has taken it to the dealer. Household chores Z4 is too busy, Z4 is tired, Z4 is on strike. Z4 said inappropriate things. To return it. He is drawing attention to himself. Julie discusses her relationship with him and build his self-esteem. End of Unit 5 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Press Star to Repeat Unit 5 It’s No Use Complaining M. 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google