งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

It’s No Use Complaining

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "It’s No Use Complaining"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 It’s No Use Complaining
Unit 5 It’s No Use Complaining Press Star to Repeat M. 5

3 What you will learn and do in this unit.
1. ฟังการสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่สายการบินเข้าใจ 2. เข้าใจรายละเอียดของจดหมายร้องเรียนและตอบรับการ ร้องเรียนที่อ่าน 3. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์การร้องเรียน 4. เขียนจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ได้รับไปยังหนังสือพิมพ์หรือบริษัทผู้ผลิต 5. ทำโครงงานสร้างแผ่นพับเพื่อโฆษณาหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง Press Star to Repeat

4 Who complains the most in your house?
How do you react when people complain about you? Press Star to Repeat When you complain, does anything happen? Does complaining get results?

5 “It’s No Use Complaining.”
What does it mean? Press Star to Repeat It is pointless. It will not work

6 New Language (page 32)

7 Which of the situations shown in the pictures have you recently experienced yourselves?
Press Star to Repeat

8

9 Practice: A (page 32)

10 c a d b

11 Practice: B (page 32)

12

13 Conversation (page 33)

14 Have you ever experienced a flight delay?
What happened when your flight was delayed?

15

16 About the Conversation
(page 33)

17 the airline six hours It was overbooked.
There was a technical problem. the airline slept, read magazines, and watched TV because of the bad weather

18 Listening (page 33)

19 when it’s time for boarding
any further information about the delay the bad weather when it’s time for boarding canceled hotel accommodation a free ticket

20 Knowledge of the world T: Which airport in Thailand is the busiest airport? Suvanabhumi Airport. T: Which airport is the busiest in the world both in the number of takeoffs and landings and in the number of passengers of the domestic flights? It is Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, situated near Atlanta, Georgia in the U.S.

21 Knowledge of the world T: Which airport is the busiest airport in terms of international passenger traffic? It is Heathrow Airport, situated about 24 kilometers to the west of London.

22 Present Perfect Progressive Versus
Grammar (page 34) Present Perfect Progressive Versus Present Perfect

23 Present Perfect Progressive Tense
I have been studying English for three years. Present Perfect Tense She has sung many songs.

24 We use the progress form to say how long something has been happening.
We use the simple form to express quantity or number of times.

25 progress form how long quantity or number of times simple form

26

27 คำกริยาซึ่งจะไม่ใช้รูปของ Progressive หรือคำกริยาที่เติม -ing ได้แก่
Note: คำกริยาซึ่งจะไม่ใช้รูปของ Progressive หรือคำกริยาที่เติม -ing ได้แก่ Press Star to Repeat agree, be, believe, forget, hate, hear, know, like, love, mean, notice, remember, seem, suppose, understand, want, wish

28 ให้ความรู้สึกถึงระยะเวลาที่นานเกินคาด
Adverb: still = “ยังคง” หรือ “จนถึงบัดนี้” Press Star to Repeat ให้ความรู้สึกถึงระยะเวลาที่นานเกินคาด

29 ประโยคบอกเล่า still จะอยู่หลัง verb “to be”
Adverb: still ประโยคบอกเล่า still จะอยู่หลัง verb “to be” Ex: I’m still hungry. Press Star to Repeat still อยู่หน้าคำกริยาหลัก Ex: They still live there.

30 still อยู่ระหว่างกริยาช่วยและกริยาหลัก
Adverb: still still อยู่ระหว่างกริยาช่วยและกริยาหลัก Press Star to Repeat Ex: I can still remember. We could still catch the plane.

31 ประโยคปฏิเสธ ‘still’ อยู่หน้ากริยาช่วย
Adverb: still ประโยคปฏิเสธ ‘still’ อยู่หน้ากริยาช่วย Ex: He’s been studying Chinese for a year, and he still can’t speak it. We still haven’t found it. Press Star to Repeat

32 Language in Context: A (page 34)

33 windows has she washed has he been playing have you been waiting cookies have you eaten have they been waiting in line fish has he caught

34 Language in Context: B (page 34)

35 I have been studying for three hours, and I still haven’t finished.

36 Explanation: I have been studying for three hours, ใช้ present perfect progressive tense แสดงการกระทำต่อเนื่อง and I still haven’t finished. ใช้ present perfect tense แสดงการกระทำที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

37 haven’t finished has seen has been reading has written
have been studying haven’t finished has been watching has seen has been reading has written haven’t answered has been raining

38 Language in Context: C (page 35)

39 Do you know? Do you know which airline is the oldest carrier which is still operating under its original name? The Dutch airline KLM. It was founded in 1919 and made its first flight, with just two passengers, from Schiphol, Amsterdam to London in 1920.

40 Questions What do you do when you have to wait for something? What do you do to relieve the boredom and frustration of a long wait?

41

42 Language in Context: D (page 35)

43 I have been waiting Answer will vary. I have been taking has taken/ failed I haven’t read moved have been playing

44 Language in Context: E (page 35)

45

46 Reading (page 36)

47 Have you experienced buying
something and you wanted to change it because it did not work well? What happened? Could you change it? How?

48 Please give the options what to do when you are not satisfied with goods or services.

49 robot

50 household chores

51

52 Study the layout of a letter
(รูปแบบการเขียนจดหมาย) Placing of the address (การเขียนที่อยู่) 2. Greeting phrase(คำขึ้นต้นจดหมาย) 3. The end of the letter (คำลงท้ายจดหมาย)

53 About the Reading: A and B
(page 37)

54 She has taken it to the dealer. household chores
to complain dealer to be on strike guest embarrassing behavior neglected to reprimand several months She has taken it to the dealer. household chores Z4 is too busy, Z4 is tired, Z4 is on strike. Z4 said inappropriate things. To return it. He is drawing attention to himself. Julie should discuss her relationship with him and build his self-esteem.

55 Discuss: “The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.” (Sydney J. Harris)

56 Speaking (page 37)

57

58 Writing (page 37)

59 What sorts of products and services people usually have problems with?

60

61 Project (page 37)

62 Instructions: Please devise a robot. It can be a household robot or one that can do any tasks. Then prepare on an advertising brochure. Please give details about special features, price, conditions, warranties, after-sale service, etc. in the brochure.

63

64 Useful websites: www.kuka.com www.aflam.com

65 Mrs. Panita Kittipornkul
to complain dealer End of Unit 5 be on strike guest embarrassing behavior neglected to reprimand Several months She has taken it to the dealer. Household chores Mrs. Panita Kittipornkul Z4 is too busy, Z4 is tired, Z4 is on strike. Z4 said inappropriate things. To return it. He is drawing attention to himself. Julie discusses her relationship with him and build his self-esteem.


ดาวน์โหลด ppt It’s No Use Complaining

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google