งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Respiratory Failure and Mechanical Ventilation P. Vorrakitpokatorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Respiratory Failure and Mechanical Ventilation P. Vorrakitpokatorn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Respiratory Failure and Mechanical Ventilation P. Vorrakitpokatorn

2 Respiratory Function Maintain Adequate Oxygenation and Ventilation and Ventilation :drive:pump :gas exchange

3 Respiratory Failure Definition: Inability to maintain Oxygenation Ventilation(pump)

4 Dx: RESPIRATORY FAILURE 2/4 of DYSPNEADYSPNEA p H<7.3 VENTILATORY ….PaCO 2 > 50 mm.HgVENTILATORY ….PaCO 2 > 50 mm.Hg OXYGENATION…. PaO 2 <60 mm.Hg

5 Stimulation and then depression อาการและอาการแสดงของ of Respiratory failure

6 CNS: กระวนกระวาย ซึม อาการและอาการ แสดงของ of Respiratory failure CVS: แรงดันสูง หัวใจเต้นเร็ว ต่อมากด

7 การหายใจล้มเหลว : ระบบ หายใจ กระตุ้นต่อมากด อัตราการหายใจ : ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจมากขึ้น : Respiratory paradox ลักษณะทั่วไป …. : ซีด เขียว เย็น ใน hypoxemia long capillary refill : แดงอุ่น ชื้น long capillary refill ใน hypercarbia :Tripod position ฟัง … หายใจตื้นเร็ว … rapid shallow breathing ต่อมาลด (> 30, < 8 ครั้ง / นาที ) พูดเป็นคำๆ พูดประโยคยาวๆไม่ได้ ลักษณะการหายใจ …. … Upper airway: inspiratory stridor … Lower airway : expiratory wheez

8 Central cyanosis: hypoxemia

9 Hypercarbia: vasodilatation,warm moist slow capillary refilled> 3 seconds

10 The tripod sign used to describe the classic position of a person desperate for more air:

11 Tripod position (5) is a red flag indicating severe inflammation and impending upper airway obstruction. The tripod sign is a term used to describe the classic position of a person desperate for more air: the patient leans forward on outstretched arms to open the airway by moving the inflamed and swollen epiglottic structures forward. This position tends to ease the patient's upper airway obstruction and relieves the choking sensation, which is aggravated by sitting back or lying flat.

12

13

14

15 RESPIRATORY FAILURE : Classification Type 1. Oxygenation failure type 2. Ventilatory failure and mixed type

16 สาเหตุ hypoxemia (A-a)O 2 normal ออกซิเจนในถุงลมมี น้อยจึงแลกเปลี่ยน ได้น้อย (A-a)O 2 Increase ออกซิเจนในถุงลมมี ปกติถึงมากแต่ แลกเปลี่ยนได้น้อย Decrease FiO 2Decrease FiO 2 CO 2 retentionCO 2 retention Diffusion defect V/Q mismatch True shunt Delivery≠demand

17 Alveolar Air Equation PAO 2 = FiO 2 (PB-PH 2 O) - PAO 2 / R R = 0.8 …… FiO 2 < 0.6 R = 1.0 …… FiO 2 ≥ 0.6

18 สาเหตุ Oxygenation failure : A. normal (A-a), สาเหตุ Oxygenation failure : A. normal (A-a) O2, Pa O 2 PA O 2 A1. Decrease FiO 2 FiO 2 …... PaO 2 A2. CO 2 retention CO 2

19 สาเหตุ Oxygenation failure B. high (A-a) B. high (A-a) O2 B1. Diffusion defect Pa O 2 PA O 2 B2.V/Q mismatch B3. Shunt. PaO 2

20 P C O 2 100 % …... MV - O 2 75% PAO2 Tissue O2 DEMAND organs organs SUPPLY …. Shunt blood PaO2 80% ค่า MV-O2 ยิ่งต่ำ PaO 2 จะยิ่งต่ำด้วย ซึ่งพบใน decrease CO Increase used

21 Hypoxemia (A-a)O 2 ? (A-a)O 2 normal How much PaCO 2 ? How much F I O2? (A-a)O2 = 20 at room air (A-a)O2 = 100 at FIO=1

22 Hypoxemia : differential diagnosis Hypoxemia (A-a)O2 (A-a)O 2 สูง RS eliveryD elivery demanddemand PV - O2 MV-O2 ปกติ : resp system MV-O2 ต่ำ elivery≠demand Delivery≠demand CVS increase metabolism Gas exchange abnormal Diffusion V/Q shunt

23 Hypoxemia (A-a)O 2 สูง PV-O 2 ปกติ Gas exchange abnormal Response to increase FiO2 Not response to increase FiO2 True shunt Diffusion defect V/Q mismatch

24 Diffusion defect: response to oxygen therapy Worse if inadequate time to exchange as tachycardia second Abn diffusion ยิ่งผ่านเร็ว PaO2 ยิ่งน้อย เลือดผ่านปอด เร็วช้า

25 VA = Effective alveolar ventilation ความผิดปกติจาก CO2 คั่ง

26 CO 2 production effective ventilation Pa CO 2 = CO 2 production /effective ventilation Tissue metabolism CO 2

27 Effective Tidal volume Breath VT = Vd + Alv ventilation Vd = ventilate but not perfuse มีลมไหลเข้าออกแต่ไม่มีเลือดดำมาแลกเปลี่ยน

28 Deadspace ventilation and CO2 retention

29 Ineffective alveolar ventilation : too large dead space 1 VT Dead space

30

31 Hypercarbia: differential diagnosis Hypercarbia ( A-a)O2 ( A-a)O2 ปรกติ Minute ventilation (MV) MV น้อย CNS or neuromuscular Depress rc: PIMax ไม่ ต่ำ Pump abn: PIMax ต่ำ MV ดีถึงมาก Ineffective ventilation (airway obstruction,vd) สร้างมากกว่าทำลาย CO 2 contamination (A-a)O2 สูง elivery≠demand RS,D elivery≠demand

32 Airway obstruction Obstructive sleep apnea

33 Hypercarbia: differential diagnosis Hypercarbia ( A-a)O2 ( A-a)O2 ปรกติ Minute ventilation (MV) MV น้อย CNS or neuromuscular Depress rc: PIMax ไม่ ต่ำ Pump abn: PIMax ต่ำ MV ดีถึงมาก Ineffective ventilation (airway obstruction,vd) สร้างมากกว่าทำลาย CO 2 contamination (A-a)O2 สูง Severe gas exchange failure

34 ออกซิเจนไม่พอ : หายใจเช้าออกไม่พอทำให้ CO 2 คั่ง : ปอดขยายได้น้อย ทำให้ปอดแฟบ ได้ : ไม่มีแรงหายใจ : ต้องทำงานมากและนานไป เพื่อช่วยการทำงานระบบที่สำคัญ ได้แก่ CARDIAC ARREST ข้อบ่งชี้ของการใช้ เครื่องช่วยหายใจ

35 1. Inadequate oxygenation : PARAMETERS NORMAL IPPV needed PARAMETERS NORMAL IPPV needed PaO 2 /FiO 2 PaO 2 /FiO 2 = 350- 450 PaO 2 /FiO 2 < 200 PaO 2 /FiO 2 PaO 2 /FiO 2 = 350- 450 PaO 2 /FiO 2 < 200 PaO 2 FiO 2 O2O2O2O2 O2O2O2O2 O2O2O2O2 ความรุนแรงของการขาดออกซิเจน หายใจใน ออกซิเจนเข้มข้นมากน้อย โดย เปรียบเทียบว่า หายใจใน ออกซิเจนเข้มข้นมากน้อย และได้ออกซิเจนในเลือดแดง เท่าใด ?

36 Severity of Oxygen impair PaO 2 / FiO 2 = ? ให้เข้าไป เท่าใด ได้ออกมา เท่าใด ถ้าให้มาก แต่ออกมาในเลือดน้อย ความผิดปกติมาก

37 Severity of gas exchange defect PaO 2 /FiO 2 PaO 2 /FiO 2 = 150-200 ~ shunt >20% Need IPPV especially in CVS,CNS patients FO 2 PaO 2 PaO 2 /FiO 2 >200 ~ shunt 200 ~ shunt <20% Spontaneous resp_increase FiO 2 Spontaneous resp_increase FiO 2 PaO 2 /FiO 2 30% IPPV+ SPECIAL CARE

38 2. Inadequate Ventilation : PARAMETERS NORMAL IPPV needed PaCO 2 40 50 pH 7.4 7.3 อัตราการหายใจ ครั้ง / นาที 12-24 30

39 ข้อบ่งชี้ของการใช้ เครื่องช่วยหายใจ 3. Inadequate lung expansion : ปอดขยายได้น้อย ไป PARAMETERS NORMAL IPPV VT มล / กก 6-8 <5 Vital Capacity มล / กก 65-75 < 10

40 4. Inadequate muscle power : ไม่มีแรงหายใจ ข้อบ่งชี้ของการใช้เครื่องช่วยหายใจ Max negative pressure -80-(- 120) > (-25) ซม. น้ำ Vital Capacity มล / กก 65-75 < 10 MVV ลิตร / นาที 120 < 20 ลักษณะการหายใจ normal paradox PARAMETERS NORMAL IPPV needed

41 ข้อบ่งชี้ของการใช้เครื่องช่วยหายใจ PARAMETERS NORMAL IPPV needed Minute Ventilation ลิตร 6-8 > 10 อัตราการหายใจ ( ครั้ง / นาที ) 12- 20 > 30-35 ลักษณะการหายใจ สม่ำเสมอ accessory muscle 5. ต้องทำงานมากและนานไป

42 ลักษณะของผู้ป่วยที่ พอหายใจเองได้ + oxygen supplement  Mild oxygenation,ventilation,mechanic failure  RC intact  Vt>5,<15 ml/kg  respiratory rate >8,<30

43 อันตรายจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ CNS.. กดการไหลกลับของเลือดดำ มีผลต่อการบวมของสมองCNS.. กดการไหลกลับของเลือดดำ มีผลต่อการบวมของสมองCNS.. กดการไหลกลับของเลือดดำ มีผลต่อการบวมของสมองCNS.. กดการไหลกลับของเลือดดำ มีผลต่อการบวมของสมอง CVS…. ลด venous return ความดันตกCVS…. ลด venous return ความดันตกCVS…. ลด venous return ความดันตกCVS…. ลด venous return ความดันตก RS…. ผลต่อ oxygenation,ventilation,RS…. ผลต่อ oxygenation,ventilation,RS…. ผลต่อ oxygenation,ventilation,RS…. ผลต่อ oxygenation,ventilation, barotrauma Renal…. ลด urine out-put จากการหลั่งของ ADHRenal…. ลด urine out-put จากการหลั่งของ ADHRenal…. ลด urine out-put จากการหลั่งของ ADHRenal…. ลด urine out-put จากการหลั่งของ ADH GI….. Abdomen distention,stress ulcerGI….. Abdomen distention,stress ulcerGI….. Abdomen distention,stress ulcerGI….. Abdomen distention,stress ulcer Psychic traumaPsychic traumaPsychic traumaPsychic trauma InfectionInfectionInfection


ดาวน์โหลด ppt Respiratory Failure and Mechanical Ventilation P. Vorrakitpokatorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google