งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dental photography in dental education วิเชฏฐ์ จินดาวณิค Vichet Chindavanig รหัสวิชา 3207-711 สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 หลักสูตรหลังปริญญาตรี นิสิตปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dental photography in dental education วิเชฏฐ์ จินดาวณิค Vichet Chindavanig รหัสวิชา 3207-711 สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 หลักสูตรหลังปริญญาตรี นิสิตปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dental photography in dental education วิเชฏฐ์ จินดาวณิค Vichet Chindavanig รหัสวิชา 3207-711 สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 หลักสูตรหลังปริญญาตรี นิสิตปีที่ 1 ห้อง 609 อาคาร นวมราช 0900-1200 May 24, 2012

2

3 แผนการสอน หน้า ๑ วิชา สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 วิชา สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 รหัสวิชา 3207-711 รหัสวิชา 3207-711 หลักสูตร หลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร หลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง เรื่อง Technique and method in dental photography อาจารย์ผู้สอน ผศ. ทพ. วิเชฏฐ์ จินดาวณิค อาจารย์ผู้สอน ผศ. ทพ. วิเชฏฐ์ จินดาวณิค นิสิต หลังปริญญา ภาคฯ ทันตกรรม ประดิษฐ์ นิสิต หลังปริญญา ภาคฯ ทันตกรรม ประดิษฐ์

4 แผนการสอน หน้า ๒ วัตถุประสงค์ สามารถอธิบาย ความหมายของคำศัพท์ จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับกลอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ วัตถุประสงค์ สามารถอธิบาย ความหมายของคำศัพท์ จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับกลอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ อธิบายวิธีการ เหตุผล และสามารถปรับแต่ง หรือใช้ กลไก ของกล้องถ่ายภาพได้ อธิบายวิธีการ เหตุผล และสามารถปรับแต่ง หรือใช้ กลไก ของกล้องถ่ายภาพได้ อธิบายวิธีการและมุมมองลักษณะภาพถ่ายช่องปาก และนอกช่องปากได้ อธิบายวิธีการและมุมมองลักษณะภาพถ่ายช่องปาก และนอกช่องปากได้ กิจกรรม บรรยาย วิเคราะห์ สาธิตกรรมวิธี และซักถาม กิจกรรม บรรยาย วิเคราะห์ สาธิตกรรมวิธี และซักถาม สื่อการสอน สื่อการสอน PowerPoint, กล้องจริงและอุปกรณ์ ประเภทต่างๆ สอบ 20 ข้อ 20 นาที ปรนัย สอบ 20 ข้อ 20 นาที ปรนัย การประเมิน นำเสนอผลงานถ่ายภาพ การประเมิน นำเสนอผลงานถ่ายภาพ

5 Objectives 1.Understand camera’s mechanisms & their functions 1.Understand camera’s mechanisms & their functions 2.Able to control camera mechanisms for quality photo recording, and mastering in all features of your camera 2.Able to control camera mechanisms for quality photo recording, and mastering in all features of your camera 3.Understand techniques regarding to photo taking of the following… intra & extra-oral views, X-rays, and other dental objects 3.Understand techniques regarding to photo taking of the following… intra & extra-oral views, X-rays, and other dental objects

6 Point A. Know few things about dental photography Point B. Mastering in dental photography

7 Contents Terminology Terminology Photographic mechanisms Photographic mechanisms Dental photography Dental photography ปริศนาธรรม รู้ไปไร้ค่า หากปฏิบัติไม่ได้

8 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ SLR camera SLR camera Macro lens Macro lens Mouth retractor Mouth retractor Reflector Reflector Electronic flash Electronic flash Metal or plastic retractor

9 Camera Components & their functions Components & their functions Lens, types : normal lens, telephoto lens, zoom lens, macro lens ( or micro lens… Nikon) Lens, types : normal lens, telephoto lens, zoom lens, macro lens ( or micro lens… Nikon) Body Body Electronic flash : flash synchronization speed, flash guide number (G.N.) Electronic flash : flash synchronization speed, flash guide number (G.N.)

10 Anatomy of a camera: Body

11

12 Lens, electronic flashes, bellow & extension tubes, close-up lens, view finders, data-back

13 Lens Normal lens Normal lens Telephoto lens Telephoto lens Zoom lens Zoom lens Macro lens Macro lens Fish-eye lens Fish-eye lens Shift lens etc. Shift lens etc.

14 Lens

15 Lens selection Portrait Portrait View View Special purposes Special purposes

16 Effect of lens to pictures Telephoto lens -Distance between camera to the object -Distortion of the object -Convenience of photographer

17 Lens selection: Macro-lens For macro photography: 55 mm. Lens 90 mm. Lens 105 mm. lens What are the differences?

18 Exposure Over-exposure Over-exposure Under-exposure Under-exposure Normal exposure Normal exposure

19 Exposure Over-exposure Over-exposure How much do we know? How to prevent.. How much do we know? How to prevent.. And how to do correction… And how to do correction… Light metering…. What feature is appropriate Light metering…. What feature is appropriate

20 Exposure Stop… ( a technical term in photography), over one stop means… Stop… ( a technical term in photography), over one stop means… Correct exposure depends on the following factors… Correct exposure depends on the following factors… Internal factors Internal factors External factors External factors

21 Exposure Internal factors Internal factors Film speed (ASA or ISO) Film speed (ASA or ISO) Shutter speed… (exposure time 1/60 sec., 1/125 sec.) Shutter speed… (exposure time 1/60 sec., 1/125 sec.) F-number (lens aperture, similar to eye iris, f-8, f-11, f-16 etc.) F-number (lens aperture, similar to eye iris, f-8, f-11, f-16 etc.)

22 Exposure External factors External factors Lighting environment Lighting environment Light metering systems : average metering, spot metering Light metering systems : average metering, spot metering Contrast, background Contrast, background

23 Electronic flashes Flash light control -- built-in, external flash Flash light control -- built-in, external flash Flash control Flash control Manual Manual TTL (Through The Lens) TTL (Through The Lens) Light intensity is controlled by camera CPU. Light intensity is controlled by camera CPU.

24 Electronic flashes GN number (Flash Guide Number) GN number (Flash Guide Number) GN = C × √ASA (C = distance in meter, ASA usually refer to 125 or 100) or… GN = C × √ASA (C = distance in meter, ASA usually refer to 125 or 100) or… GN = C × f-number GN = C × f-number 20 = 5 × f-number, thereby f-number = 4 20 = 5 × f-number, thereby f-number = 4

25 Depth of field Depends on the two factors Depends on the two factors F-number or lens aperture and… F-number or lens aperture and… Film plane to object distance Film plane to object distance Depth of field affects directly to intra-oral photography. Suggested apertures for intra- oral photograph are f-11, f-16 and f-22 Depth of field affects directly to intra-oral photography. Suggested apertures for intra- oral photograph are f-11, f-16 and f-22

26 Depth of field Relation to f-number (lens aperture) Relation to f-number (lens aperture) Relation to film plane-object distance Relation to film plane-object distance Fore-ground / back-ground effects Fore-ground / back-ground effects

27 How does this photo tell you regarding to depth of field? regarding to depth of field?

28 Depth of field Required depth of field for macro photography (in dentistry) is f-11 or smaller apertures at 20-30 cm. distance. Required depth of field for macro photography (in dentistry) is f-11 or smaller apertures at 20-30 cm. distance. Sample pictures of incorrect depth of field, f-5.6 and f-4 Sample pictures of incorrect depth of field, f-5.6 and f-4

29 Shutter speed Flash synchronization speed is usually at 1/60 sec. Higher speed 1/125 and 1/250 sec. assure still photograph. Flash synchronization speed is usually at 1/60 sec. Higher speed 1/125 and 1/250 sec. assure still photograph. Example: Flash did not work. Photo was taken at low shutter speed, probably 1/8 second. Example: Flash did not work. Photo was taken at low shutter speed, probably 1/8 second.

30 Special purposes Pictures taken from microscope Pictures taken from microscope What is shutter release cable? What is shutter release cable? When to use shutter release cable When to use shutter release cable

31 CCD (charged couple device) Films (charged couple device)

32 Films Slide films Slide films Slide films Slide films Ektachrome (e.g. Kodak EN 100 or 5039, EC 100 or 5009) Ektachrome (e.g. Kodak EN 100 or 5039, EC 100 or 5009) Kodakchrome 25, Kodakchrome 64 Kodakchrome 25, Kodakchrome 64 Slide film process with color film processing method Slide film, Kodak EN 100

33 Films Reverse text slide films Reverse text slide films Color slide film (e.g. 5072) Color slide film (e.g. 5072) Black & White film (e.g. Kodalith: high contrast film) Black & White film (e.g. Kodalith: high contrast film) Color negative film (e.g. Kodak Gold 200-4, process with E-6 solution technique) Color negative film (e.g. Kodak Gold 200-4, process with E-6 solution technique)

34 Other Films Infrared film Infrared film Tungsten film Tungsten film Duplicate slide film (Kodak 5071 ; a low speed ASA film) Duplicate slide film (Kodak 5071 ; a low speed ASA film)

35 Effects of film speed (ASA) to photography

36 Film speed ASA or ISO: determination of light sensitivity ASA or ISO: determination of light sensitivity 25, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 25, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Suggested film speed for dental photos is 100, 200 for slide film, and 200 to 400 for digital camera Suggested film speed for dental photos is 100, 200 for slide film, and 200 to 400 for digital camera

37 Film speed ASA or ISO: determination of light sensitivity ASA or ISO: determination of light sensitivity Color grain size ---- color film, slide film Color grain size ---- color film, slide film Noise/signal ratio ---- digital camera Noise/signal ratio ---- digital camera The higher number ASA is set, the more light sensitivity is, and the poorer picture quality. It causes from larger grain size of silver halide, or noise of electronic signal. The higher number ASA is set, the more light sensitivity is, and the poorer picture quality. It causes from larger grain size of silver halide, or noise of electronic signal.

38 Films & Color saturation Professional film EPR (process E-6P) provides better color than other normal films, but requires constant cool storage place at 18 Celsius. Professional film EPR (process E-6P) provides better color than other normal films, but requires constant cool storage place at 18 Celsius.

39 Films & Color saturation

40

41 Principles may apply to the CCD in digital camera

42 Film processing Ektachrome slide films --- process E-6 Ektachrome slide films --- process E-6 Color negative films ------ process C-41 Color negative films ------ process C-41 Kodakchrome slide film – use color staining technique, and has to be delivered to HK or Australia Kodak photo lab (similar to Agfa-chrome) Kodakchrome slide film – use color staining technique, and has to be delivered to HK or Australia Kodak photo lab (similar to Agfa-chrome)

43 Films, storage, duplication Film storage Film storage Slide picture storage Slide picture storage Humidity, temperature, light exposure Humidity, temperature, light exposure Archive film --- How long each slide film can be stored? Archive film --- How long each slide film can be stored? Ektachrome= 50 yr.Kodakchrome= 100 yr. Ektachrome= 50 yr.Kodakchrome= 100 yr. Slide duplication technique Slide duplication technique

44 Filters

45 Filters

46 Filters – Color correction UV and skylight filter UV and skylight filter Fluorescence filter (FL-W) Fluorescence filter (FL-W) Halogen light filter (light blue, e.g. Nikon B8) Halogen light filter (light blue, e.g. Nikon B8) Select filter diameter that fit to your lens Select filter diameter that fit to your lens When should we use filter? When should we use filter? WB mode (white balance) in VDO & digital camera for light color temperature correction WB mode (white balance) in VDO & digital camera for light color temperature correction

47 Filters – Color correction Use B8 Nikon (light blue color filter) for tungsten, and halogen light; to correct light color temperature Use B8 Nikon (light blue color filter) for tungsten, and halogen light; to correct light color temperature Set WB (white balance) of a digital camera Set WB (white balance) of a digital camera

48 Filters – Color correction Taken with tungsten lighting mode : picture turned green from cool light temperature from fluorescence bulbs Taken with tungsten lighting mode : picture turned green from cool light temperature from fluorescence bulbs

49 Taking photo of X-ray films Analog films, silver halide Analog films, silver halide Light sources Light sources Fluorescence filter Fluorescence filter Film mounting, backlight interfering Film mounting, backlight interfering good fair poor

50 Digital cameras All general mechanisms are similar to film loaded cameras. All general mechanisms are similar to film loaded cameras. Instead of film, to be a media that receives light, it is CCD (charged couple device). CCD digitalized light from focused picture image. Then, transfer into digital information via CPU to digital memory unit. Instead of film, to be a media that receives light, it is CCD (charged couple device). CCD digitalized light from focused picture image. Then, transfer into digital information via CPU to digital memory unit.

51 Selecting a camera Considering body, TTL Light metering system Pixel/CCD size Lens quqlity

52

53 Which model is suitable to me? What factors are to consider? Properties/FeaturesBudget Maintenance/after sale services Used price

54 Items to be studied Read all pages on your manual Try all features to test your understanding and your camera. and your camera.

55 Digitalized X-ray film File, folder management File, folder management

56 Intra-oral photography What does it mean? …Magnification 1:1, 1:2, 1:4 when you check at your lens… What does it mean? …Magnification 1:1, 1:2, 1:4 when you check at your lens… Positioning – patient position, dentist position Positioning – patient position, dentist position Number of frame (view) for complete intra- oral exam ---- are 11 frames. Number of frame (view) for complete intra- oral exam ---- are 11 frames.

57 Intra-oral photography Intra-oral exam ---- are 11 frames Intra-oral exam ---- are 11 frames 1. front 10U/10L teeth 1. front 10U/10L teeth 2. front 6U/6L teeth 2. front 6U/6L teeth 3. buccal Rt U/L teeth occlude 3. buccal Rt U/L teeth occlude 4. buccal Lt U/L teeth occlude 4. buccal Lt U/L teeth occlude 5. palatal Rt U posterior 5. palatal Rt U posterior

58 Intra-oral photography Intra-oral exam ---- are 11 frames Intra-oral exam ---- are 11 frames 6. palatal Lt U posterior 6. palatal Lt U posterior 7. lingual Rt L posterior 7. lingual Rt L posterior 8. lingual Lt L posterior 8. lingual Lt L posterior 9. full plalatal occlusal 9. full plalatal occlusal 10. full mandibular occlusal 10. full mandibular occlusal 11. full lingual 6 anterior & lingual frenum 11. full lingual 6 anterior & lingual frenum

59 Sample of required frames Be concentrate to frame the object (symmetrical setting) Be concentrate to frame the object (symmetrical setting)

60 Intra-oral photography Require assistant for.. Require assistant for.. 1. hold reflector by hand 1. hold reflector by hand 2. blow reflector with air 2. blow reflector with air 3. blow saliva with air 3. blow saliva with air Require left and right lower lingual views

61 Extra-oral photography 1. patient --- front & side (profile) views 1. patient --- front & side (profile) views 2. models 2. models 3. books (pictures, diagram etc.) 3. books (pictures, diagram etc.) 4. X-ray film 4. X-ray film Consider --- lighting, background, shutter release button, tripod, copy stand Consider --- lighting, background, shutter release button, tripod, copy stand

62 Extra-oral photography 5. slide duplication --- special equipment require? 5. slide duplication --- special equipment require? 6. text slide 6. text slide Direct use of 5071 Direct use of 5071 Reverse text Reverse text 5072, Kodalith (black & white for print works) 5072, Kodalith (black & white for print works) Ektachrome color slide --- C-41 processing Ektachrome color slide --- C-41 processing There is no problem, with Powerpoint Program, There is no problem, with Powerpoint Program,

63 Extra-oral photography Models & other objects Models & other objects Text slides Text slides X-rays X-rays Hall’s articulator Grinding feature of the upper mounting mechanisms Reverse text slide Picture with normal lens Picture with macro lens

64 Lighting technique for extra-oral photography Dark background Dark background Light metering modes: average, center weight, spot Light metering modes: average, center weight, spot Location & number of light source, Slave flash Location & number of light source, Slave flash Set black cloth as background

65 Lighting technique for extra-oral photography Back lighting, side lighting, above lighting Back lighting, side lighting, above lighting Flash control cord length? Flash control cord length? Color value & shadow Color value & shadow

66 Film processing C-41 for color print C-41 for color print E-6 for color slide E-6 for color slide Push processing.. means……. Push processing.. means…….

67 Additional technique for film loaded camera Positioning slide picture in a slide tray Positioning slide picture in a slide tray Remove rolled film from film cassette Remove rolled film from film cassette Rewind and marking unexposed film Rewind and marking unexposed film Checking camera if it is film loaded Checking camera if it is film loaded Double lighting with slave flash Double lighting with slave flash Double exposure Double exposure

68 Managing digital pictures Transfer digital information from memory unit, that incorporated in camera to a computer. Transfer digital information from memory unit, that incorporated in camera to a computer. Set file for each specific group of pictures. Set file for each specific group of pictures. Save in hard disc, or in CD-R Save in hard disc, or in CD-R

69 Presenting & Managing digital pictures Presentation of dental photo Presentation of dental photo Use Microsoft PowerPoint software (.ppt) Use Microsoft PowerPoint software (.ppt) Insert text, picture, sound or movie to.ppt file Insert text, picture, sound or movie to.ppt file Compress picture digital information for Web/Screen = 96 dpi (dot per inch) Compress picture digital information for Web/Screen = 96 dpi (dot per inch) Use custom animation feature Use custom animation feature

70 Student Exercise Suggestion Suggestion Student should record the following data of each exposure. These are.. Student should record the following data of each exposure. These are.. ASA ASA F-number F-number Distance (direct or mirror image photo) Distance (direct or mirror image photo) Flash power lighting… these are future reference for each camera. Flash power lighting… these are future reference for each camera.

71 Summary Select camera/electronic flash system on required dental photo capability basis Select camera/electronic flash system on required dental photo capability basis Read camera manual carefully Read camera manual carefully Learn new things, new technology relating to professional presentation Learn new things, new technology relating to professional presentation Practice and improve your expertise Practice and improve your expertise

72 General Specification to purchase a set for yourself Digital SLR camera Digital SLR camera 50-55 mm macro lens 50-55 mm macro lens Electronic ring flash with TTL feature Electronic ring flash with TTL feature Guide number flash min. at 8 Guide number flash min. at 8 Practice manual focus. Set aperture priority mode. Suggesting aperture f-16 to get good depth of field. Able to get 1:1 magnification. Set ASA at 320 Practice manual focus. Set aperture priority mode. Suggesting aperture f-16 to get good depth of field. Able to get 1:1 magnification. Set ASA at 320

73 Additional reading in dental photo. The Dental Clinic of North America … The Dental Clinic of North America … The New York State Dental Journal The New York State Dental Journal The British Dental Journal The British Dental Journal The Journal of Prosthetic Dentistry The Journal of Prosthetic Dentistry Other local dental magazines and journals Other local dental magazines and journals

74 References 180 Baht 120 Baht Second Edition 2523 Second Edition 2529

75 References Sample of a monthly photo magazine in Thai book market Sample of a monthly photo magazine in Thai book market

76 Suggest reading, demonstrate techniques via photos

77

78 Selecting a digital camera A Reference Book A Reference Book 175 Baht 175 Baht Printed by Provision Co, Ltd Printed by Provision Co, Ltd

79 Work to criticize …portraits…1.Lighting2.Framing 3.Directing model person English photo magazines

80 Where, when and how What is wrong with this picture? “Why”

81 เทคนิค การถือกล้อง ประคองเลนส์ Handling a camera การใช้ ขาตั้ง ควบคุมการสั่นไหวของตัวกล้อง The use of tripod to decrease vibration.

82 What are the difference between these photos? How do you feel? Color Composition

83 Deviation? Need Precision?

84 Hero A stone, however, large it may be, cannot be enough to build a tall castle. A man, however, great he may be, cannot be a hero by himself. A tall castle can be so tall because there are foundation stones that remain unknown. A man can be such a great hero because there are many heroes that remain unknown. A stone, however, large it may be, cannot be enough to build a tall castle. A man, however, great he may be, cannot be a hero by himself. A tall castle can be so tall because there are foundation stones that remain unknown. A man can be such a great hero because there are many heroes that remain unknown. Journalist and historian Tokutomi Soho (1863-1957) Journalist and historian Tokutomi Soho (1863-1957)

85 วีรบุรุษ ศิลาหรือ แม้นจะใหญ่มโหฬารสักเพียงใด ก็ไม่ อาจใช้สร้างปราสาทสูงได้ มนุษย์ก็เช่นกัน แม้น จะยิ่งใหญ่ปานใด ก็ไม่อาจเป็นวีรบุรุษได้โดย ลำพัง ปราสาทสูงนั้น สูงยืนอยู่ได้ ก็ด้วยก้อนหิน น้อยใหญ่ทั้งหลายที่ประกอบเป็นฐานราก ที่ไม่ เคยปรากฏต่อสายตาผู้คน มนุษย์ ผู้เป็นมหา บุรุษก็เช่นกัน การเป็นมหาบุรุษได้ก็ด้วยการ เกื้อหนุนโดยวีรชนอีกนับหลายชีวิต ที่ไม่มีใคร ได้เคยรู้จัก ศิลาหรือ แม้นจะใหญ่มโหฬารสักเพียงใด ก็ไม่ อาจใช้สร้างปราสาทสูงได้ มนุษย์ก็เช่นกัน แม้น จะยิ่งใหญ่ปานใด ก็ไม่อาจเป็นวีรบุรุษได้โดย ลำพัง ปราสาทสูงนั้น สูงยืนอยู่ได้ ก็ด้วยก้อนหิน น้อยใหญ่ทั้งหลายที่ประกอบเป็นฐานราก ที่ไม่ เคยปรากฏต่อสายตาผู้คน มนุษย์ ผู้เป็นมหา บุรุษก็เช่นกัน การเป็นมหาบุรุษได้ก็ด้วยการ เกื้อหนุนโดยวีรชนอีกนับหลายชีวิต ที่ไม่มีใคร ได้เคยรู้จัก นักเขียน และนักประวัติศาสตร์ โทกูโตมิ โซโฮ ( พ. ศ. ๒๔๐๖ - ๒๕๐๐ ) นักเขียน และนักประวัติศาสตร์ โทกูโตมิ โซโฮ ( พ. ศ. ๒๔๐๖ - ๒๕๐๐ ) วิเชฏฐ์ จินดาวณิค ถอดความ End Document


ดาวน์โหลด ppt Dental photography in dental education วิเชฏฐ์ จินดาวณิค Vichet Chindavanig รหัสวิชา 3207-711 สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 หลักสูตรหลังปริญญาตรี นิสิตปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google