งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dental photography in dental education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dental photography in dental education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dental photography in dental education
วิเชฏฐ์ จินดาวณิค Vichet Chindavanig รหัสวิชา สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 หลักสูตรหลังปริญญาตรี นิสิตปีที่ 1 ห้อง 609 อาคาร นวมราช May 24, 2012

2

3 แผนการสอน หน้า ๑ วิชา สัมมนาวางแผนทันตกรรมประดิษฐ์ 1 รหัสวิชา 3207-711
หลักสูตร หลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง Technique and method in dental photography อาจารย์ผู้สอน ผศ.ทพ. วิเชฏฐ์ จินดาวณิค นิสิต หลังปริญญา ภาคฯ ทันตกรรมประดิษฐ์

4 แผนการสอน หน้า ๒ วัตถุประสงค์ สามารถอธิบาย ความหมายของคำศัพท์จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับกลอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ อธิบายวิธีการ เหตุผล และสามารถปรับแต่ง หรือใช้กลไก ของกล้องถ่ายภาพได้ อธิบายวิธีการและมุมมองลักษณะภาพถ่ายช่องปาก และนอกช่องปากได้ กิจกรรม บรรยาย วิเคราะห์ สาธิตกรรมวิธี และซักถาม สื่อการสอน PowerPoint, กล้องจริงและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สอบ 20 ข้อ 20 นาที ปรนัย การประเมิน นำเสนอผลงานถ่ายภาพ

5 Objectives 1.Understand camera’s mechanisms & their functions
2.Able to control camera mechanisms for quality photo recording, and mastering in all features of your camera 3.Understand techniques regarding to photo taking of the following… intra & extra-oral views, X-rays, and other dental objects

6 Point A. Know few things about dental photography
Point B. Mastering in dental photography

7 รู้ไปไร้ค่า หากปฏิบัติไม่ได้
Contents Terminology Photographic mechanisms Dental photography ปริศนาธรรม รู้ไปไร้ค่า หากปฏิบัติไม่ได้

8 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ SLR camera Macro lens Mouth retractor Reflector
Electronic flash Metal or plastic retractor

9 Camera Components & their functions
Lens, types : normal lens, telephoto lens, zoom lens, macro lens ( or micro lens… Nikon) Body Electronic flash : flash synchronization speed, flash guide number (G.N.)

10 Anatomy of a camera: Body

11 Anatomy of a camera: Body

12 Lens, electronic flashes, bellow & extension tubes, close-up lens, view finders, data-back

13 Lens Normal lens Telephoto lens Zoom lens Macro lens Fish-eye lens
Shift lens etc.

14 Lens

15 Lens selection Portrait View Special purposes

16 Effect of lens to pictures
Telephoto lens Distance between camera to the object Distortion of the object Convenience of photographer

17 Lens selection: Macro-lens
For macro photography: 55 mm. Lens 90 mm. Lens 105 mm. lens What are the differences?

18 Exposure Over-exposure Under-exposure Normal exposure

19 Exposure Over-exposure How much do we know? How to prevent..
And how to do correction… Light metering…. What feature is appropriate

20 Exposure Stop… ( a technical term in photography), over one stop means… Correct exposure depends on the following factors… Internal factors External factors

21 Exposure Internal factors Film speed (ASA or ISO)
Shutter speed… (exposure time 1/60 sec., 1/125 sec.) F-number (lens aperture, similar to eye iris, f-8, f-11, f-16 etc.)

22 Exposure External factors Lighting environment
Light metering systems : average metering, spot metering Contrast, background

23 Electronic flashes Flash light control -- built-in, external flash
Flash control Manual TTL (Through The Lens) Light intensity is controlled by camera CPU.

24 Electronic flashes GN number (Flash Guide Number)
GN = C × √ASA (C = distance in meter, ASA usually refer to 125 or 100) or… GN = C × f-number 20 = 5 × f-number, thereby f-number = 4

25 Depth of field Depends on the two factors
F-number or lens aperture and… Film plane to object distance Depth of field affects directly to intra-oral photography. Suggested apertures for intra-oral photograph are f-11, f-16 and f-22

26 Depth of field Relation to f-number (lens aperture)
Relation to film plane-object distance Fore-ground / back-ground effects

27 How does this photo tell you regarding to depth of field?

28 Depth of field Required depth of field for macro photography (in dentistry) is f-11 or smaller apertures at cm. distance. Sample pictures of incorrect depth of field, f-5.6 and f-4

29 Shutter speed Flash synchronization speed is usually at 1/60 sec. Higher speed 1/125 and 1/250 sec. assure still photograph. Example: Flash did not work. Photo was taken at low shutter speed, probably 1/8 second.

30 Special purposes Pictures taken from microscope
What is shutter release cable? When to use shutter release cable

31 CCD (charged couple device) Films

32 Films Slide films Ektachrome (e.g. Kodak EN 100 or 5039, EC 100 or 5009) Kodakchrome 25, Kodakchrome 64 Slide film process with color film processing method Slide film, Kodak EN 100

33 Films Reverse text slide films Color slide film (e.g. 5072)
Black & White film (e.g. Kodalith: high contrast film) Color negative film (e.g. Kodak Gold 200-4, process with E-6 solution technique)

34 Other Films Infrared film Tungsten film
Duplicate slide film (Kodak 5071 ; a low speed ASA film)

35 Effects of film speed (ASA) to photography

36 Film speed ASA or ISO: determination of light sensitivity
25, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Suggested film speed for dental photos is 100, 200 for slide film, and 200 to 400 for digital camera

37 Film speed ASA or ISO: determination of light sensitivity
Color grain size ---- color film, slide film Noise/signal ratio ---- digital camera The higher number ASA is set, the more light sensitivity is, and the poorer picture quality. It causes from larger grain size of silver halide, or noise of electronic signal.

38 Films & Color saturation
Professional film EPR (process E-6P) provides better color than other normal films, but requires constant cool storage place at 18 Celsius.

39 Films & Color saturation

40 Films & Color saturation

41 Principles may apply to the
CCD in digital camera

42 Film processing Ektachrome slide films --- process E-6
Color negative films process C-41 Kodakchrome slide film – use color staining technique, and has to be delivered to HK or Australia Kodak photo lab (similar to Agfa-chrome)

43 Films, storage, duplication
Film storage Slide picture storage Humidity, temperature, light exposure Archive film --- How long each slide film can be stored? Ektachrome= 50 yr.Kodakchrome= 100 yr. Slide duplication technique

44 Filters

45 Filters

46 Filters – Color correction
UV and skylight filter Fluorescence filter (FL-W) Halogen light filter (light blue, e.g. Nikon B8) Select filter diameter that fit to your lens When should we use filter? WB mode (white balance) in VDO & digital camera for light color temperature correction

47 Filters – Color correction
Use B8 Nikon (light blue color filter) for tungsten, and halogen light; to correct light color temperature Set WB (white balance) of a digital camera

48 Filters – Color correction
Taken with tungsten lighting mode : picture turned green from cool light temperature from fluorescence bulbs

49 Taking photo of X-ray films
Analog films, silver halide Light sources Fluorescence filter Film mounting, backlight interfering fair good poor

50 Digital cameras All general mechanisms are similar to film loaded cameras. Instead of film, to be a media that receives light, it is CCD (charged couple device). CCD digitalized light from focused picture image. Then, transfer into digital information via CPU to digital memory unit.

51 Selecting a camera Considering body , TTL Light metering system Pixel/CCD size Lens quqlity

52

53 Which model is suitable to me? What factors are to consider?
Properties/Features Budget Maintenance/after sale services Used price

54 Items to be studied Read all pages on your manual Try all features to test your understanding and your camera.

55 Digitalized X-ray film
File, folder management

56 Intra-oral photography
What does it mean? …Magnification 1:1, 1:2, 1:4 when you check at your lens… Positioning – patient position, dentist position Number of frame (view) for complete intra-oral exam ---- are 11 frames.

57 Intra-oral photography
Intra-oral exam ---- are 11 frames 1. front 10U/10L teeth 2. front 6U/6L teeth 3. buccal Rt U/L teeth occlude 4. buccal Lt U/L teeth occlude 5. palatal Rt U posterior

58 Intra-oral photography
Intra-oral exam ---- are 11 frames 6. palatal Lt U posterior 7. lingual Rt L posterior 8. lingual Lt L posterior 9. full plalatal occlusal 10. full mandibular occlusal 11. full lingual 6 anterior & lingual frenum

59 Sample of required frames
Be concentrate to frame the object (symmetrical setting)

60 Intra-oral photography
Require assistant for.. 1. hold reflector by hand 2. blow reflector with air 3. blow saliva with air Require left and right lower lingual views

61 Extra-oral photography
1. patient --- front & side (profile) views 2. models 3. books (pictures, diagram etc.) 4. X-ray film Consider --- lighting, background, shutter release button, tripod, copy stand

62 Extra-oral photography
5. slide duplication --- special equipment require? 6. text slide Direct use of 5071 Reverse text 5072, Kodalith (black & white for print works) Ektachrome color slide --- C-41 processing There is no problem, with Powerpoint Program,

63 Extra-oral photography
Models & other objects Text slides X-rays Picture with macro lens Hall’s articulator Grinding feature of the upper mounting mechanisms Picture with normal lens Reverse text slide

64 Lighting technique for extra-oral photography
Dark background Light metering modes: average, center weight, spot Location & number of light source, Slave flash Set black cloth as background

65 Lighting technique for extra-oral photography
Back lighting, side lighting, above lighting Flash control cord length? Color value & shadow

66 Film processing C-41 for color print E-6 for color slide
Push processing.. means…….

67 Additional technique for film loaded camera
Positioning slide picture in a slide tray Remove rolled film from film cassette Rewind and marking unexposed film Checking camera if it is film loaded Double lighting with slave flash Double exposure

68 Managing digital pictures
Transfer digital information from memory unit, that incorporated in camera to a computer. Set file for each specific group of pictures. Save in hard disc, or in CD-R

69 Presenting & Managing digital pictures
Presentation of dental photo Use Microsoft PowerPoint software (.ppt) Insert text, picture, sound or movie to .ppt file Compress picture digital information for Web/Screen = 96 dpi (dot per inch) Use custom animation feature

70 Student Exercise Suggestion
Student should record the following data of each exposure. These are.. ASA F-number Distance (direct or mirror image photo) Flash power lighting… these are future reference for each camera.

71 Summary Select camera/electronic flash system on required dental photo capability basis Read camera manual carefully Learn new things, new technology relating to professional presentation Practice and improve your expertise

72 General Specification to purchase a set for yourself
Digital SLR camera 50-55 mm macro lens Electronic ring flash with TTL feature Guide number flash min. at 8 Practice manual focus. Set aperture priority mode. Suggesting aperture f-16 to get good depth of field. Able to get 1:1 magnification. Set ASA at 320

73 Additional reading in dental photo.
The Dental Clinic of North America … The New York State Dental Journal The British Dental Journal The Journal of Prosthetic Dentistry Other local dental magazines and journals

74 References 180 Baht Baht Second Edition Second Edition 2529

75 References Sample of a monthly photo magazine in Thai book market

76 Suggest reading, demonstrate techniques via photos

77 Suggest reading, demonstrate techniques via photos

78 Selecting a digital camera
A Reference Book 175 Baht Printed by Provision Co, Ltd

79 Work to criticize …portraits… English photo magazines 1.Lighting
2.Framing 3.Directing model person

80 Where, when and how “Why” What is wrong with this picture?

81 การใช้ ขาตั้ง ควบคุมการสั่นไหวของตัวกล้อง
The use of tripod to decrease vibration. เทคนิค การถือกล้อง ประคองเลนส์ Handling a camera

82 What are the difference between these photos?
How do you feel? Color Composition What are the difference between these photos?

83 Need Precision? Deviation?

84 Hero A stone, however, large it may be, cannot be enough to build a tall castle. A man, however, great he may be, cannot be a hero by himself. A tall castle can be so tall because there are foundation stones that remain unknown. A man can be such a great hero because there are many heroes that remain unknown. Journalist and historian Tokutomi Soho ( )

85 วีรบุรุษ ศิลาหรือ แม้นจะใหญ่มโหฬารสักเพียงใด ก็ไม่อาจใช้สร้างปราสาทสูงได้ มนุษย์ก็เช่นกัน แม้นจะยิ่งใหญ่ปานใด ก็ไม่อาจเป็นวีรบุรุษได้โดยลำพัง ปราสาทสูงนั้น สูงยืนอยู่ได้ ก็ด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ประกอบเป็นฐานราก ที่ไม่เคยปรากฏต่อสายตาผู้คน มนุษย์ ผู้เป็นมหาบุรุษก็เช่นกัน การเป็นมหาบุรุษได้ก็ด้วยการเกื้อหนุนโดยวีรชนอีกนับหลายชีวิต ที่ไม่มีใครได้เคยรู้จัก นักเขียน และนักประวัติศาสตร์ โทกูโตมิ โซโฮ (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๕๐๐) วิเชฏฐ์ จินดาวณิค ถอดความ End Document


ดาวน์โหลด ppt Dental photography in dental education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google