งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Methodology ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Methodology ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Methodology ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

2 2 Research Methodology Research = ค้นหาความรู้ วิจัย Method = วิธี ระเบียบ แบบแผน Research Methodology = ระเบียบวิธี วิจัย The methodology explains the procedures that will be used to achieve the objectives.

3 3 Research Methodology The methodological aspects of the set of hypotheses or key questions that motivated this research are described, The technical procedures utilized to conduct the research (e.g., selecting the study universe, sample, units of analysis and observation, scheduling, data sources, training for groups, instruments for data collection, etc.).

4 4 Research Methodology 1. Reviews & Questions 2. Objectives 3. Expected Outcomes 4. Materials & Methods 5. Research Tools 6. Quality assurance 7. Data Analysis 8. Operation Plan

5 5 1. Reviews & Questions ทบทวนวรรณกรรม คำถามวิจัย Way of getting research questions Consult with experts - Delphi technique Review of literature Stakeholder analysis Academic Meetings Result of the review Conceptual framework

6 6 2. Objective วัตถุประสงค์ Feasible in getting the answer According to researcher’s interests Leading to new knowledge for policy recommendation Within ethical consideration

7 7 3. Expected outcome ผลที่คาดว่าจะได้รับ Not the same as research objectives The consequences of gaining new knowledge Policy formulation New clinical practice

8 8 4. Materials & Methods วัสดุและวิธีการ Target population Inclusion criteria Exclusion criteria Sampling Technique Probabilistic Sampling Non-Probabilistic Sampling Sample size Hypothesis Testing

9 9 Sampling technique Probabilistic Sampling Simple Random Systematic Stratified Cluster, Multistage Non-Probabilistic Sampling Convenience sampling (Accidental) Quota sampling Purposive sampling Snowball sampling

10 10 5. Research tools เครื่องมือการวิจัย Independent variables, dependent variables, confounder Precision Operational Definition Inter-intra observer variations Tools: Questionnaire Repeat measurement

11 11 Research tools เครื่องมือการวิจัย Accuracy Reduce Hawthorne effect Blinding, Gold Standard Test of Tools Content analysis Participation

12 12 Research tools Precision Standard Deviation Coefficient of variation Correlation coefficient Accuracy Sensitivity Specificity Predictive value

13 13 Accuracy Test +TPFP Test -FNTN Gold Standard Disease+ Disease- Sensitivity = Specificity = Predictive Value Positive = TP TP+FN TN FP+TN TP TP+FP

14 14 6. Quality assurance การควบคุมคุณภาพ Data supervision Data editing Edit Check Outlier Check Correlation of data

15 15 7. Data analysis สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อัตราส่วน Ratio A:B สัดส่วน Proportion A/(A+B) ร้อยละ Percent % สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) Hypothesis testing Counted Variables : Chi square Measure Variables : t-test

16 16 8. Operation Plan Time Frame by Gantt Chart กิจกรรมม. ค. ก. พ. มีค. เมย. พ. ค. 1. คำถามวิจัย ทบทวน วรรณกรรม 2. ข้อเสนอโครงการ (Proposal) 3. สร้างเครื่องมือ (Questionnaire) 4. พัฒนาเครื่องมือ 5. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 6. นำเสนอความก้าวหน้า 7. นำเสนอรายงาน


ดาวน์โหลด ppt Research Methodology ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google