งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.
Research Methodology ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

2 Research Methodology Research = ค้นหาความรู้ วิจัย
The methodology explains the procedures that will be used to achieve the objectives.

3 Research Methodology The methodological aspects of the set of hypotheses or key questions that motivated this research are described, The technical procedures utilized to conduct the research (e.g., selecting the study universe, sample, units of analysis and observation, scheduling, data sources, training for groups, instruments for data collection, etc.).

4 Research Methodology Reviews & Questions Objectives Expected Outcomes
Materials & Methods Research Tools Quality assurance Data Analysis Operation Plan

5 1. Reviews & Questions ทบทวนวรรณกรรม คำถามวิจัย
Way of getting research questions Consult with experts - Delphi technique Review of literature Stakeholder analysis Academic Meetings Result of the review Conceptual framework

6 2. Objective วัตถุประสงค์
Feasible in getting the answer According to researcher’s interests Leading to new knowledge for policy recommendation Within ethical consideration

7 3. Expected outcome ผลที่คาดว่าจะได้รับ
Not the same as research objectives The consequences of gaining new knowledge Policy formulation New clinical practice

8 4. Materials & Methods วัสดุและวิธีการ
Target population Inclusion criteria Exclusion criteria Sampling Technique Probabilistic Sampling Non-Probabilistic Sampling Sample size Hypothesis Testing

9 Sampling technique Probabilistic Sampling Non-Probabilistic Sampling
Simple Random Systematic Stratified Cluster, Multistage Non-Probabilistic Sampling Convenience sampling (Accidental) Quota sampling Purposive sampling Snowball sampling

10 5. Research tools เครื่องมือการวิจัย
Independent variables, dependent variables, confounder Precision Operational Definition Inter-intra observer variations Tools: Questionnaire Repeat measurement

11 Research tools เครื่องมือการวิจัย
Accuracy Reduce Hawthorne effect Blinding, Gold Standard Test of Tools Content analysis Participation

12 Research tools Standard Deviation Coefficient of variation
Precision Standard Deviation Coefficient of variation Correlation coefficient Accuracy Sensitivity Specificity Predictive value

13 Gold Standard Disease+ Disease-
Accuracy TP TP+FN Sensitivity = Gold Standard Disease+ Disease- TN FP+TN Specificity = Test + TP FP Test - FN TN Predictive Value Positive = TP TP+FP

14 6. Quality assurance การควบคุมคุณภาพ
Data supervision Data editing Edit Check Outlier Check Correlation of data

15 7. Data analysis สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
อัตราส่วน Ratio A:B สัดส่วน Proportion A/(A+B) ร้อยละ Percent % สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) Hypothesis testing Counted Variables : Chi square Measure Variables : t-test

16 8. Operation Plan Time Frame by Gantt Chart กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มีค. เมย. พ.ค. คำถามวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ข้อเสนอโครงการ (Proposal) สร้างเครื่องมือ (Questionnaire) พัฒนาเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอความก้าวหน้า นำเสนอรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google