งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical compsition Digestibility Pasture yield (kg/ha) Voluntary Intake Digestible Nutrients Animal growth product Animal behavior Stocking rate Palatability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical compsition Digestibility Pasture yield (kg/ha) Voluntary Intake Digestible Nutrients Animal growth product Animal behavior Stocking rate Palatability."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemical compsition Digestibility Pasture yield (kg/ha) Voluntary Intake Digestible Nutrients Animal growth product Animal behavior Stocking rate Palatability Pasture management

2 Voluntary intake H express on metabolic body weight (g / kg W 0.75 ) H pen feeding : cultivars and species H field measurement : sward structure, botanical composition, plant age and plant parts H I = T x R x S H I = N x S

3 Nutritional composition H Crude protein (%) H Crude fiber H Nitrogen free extract H Ether extract H Ash –Ca –P ect. H Energy H Neutral detergen soluble (cell content) H Neutral detergen fiber H Acid detergen soluble H Hemicellulose H ADF H Cellulose H Lignin

4 H Voluntary intake (g/kg/d) Intake Digestibility H Dry matter digestibility (DMD: %) H Oganic matter digestibility (DOM: %) H Total digestible nutrient (TDN: %) Excresion H Urine (g/d) H Feaces (g/d)

5 Toxic substance H Tannin H Hydrocyanic acid H Prussic acid H Mimisine H Nitrate H Oxalate

6 ความผันแปรของคุณค่าทาง อาหารสัตว์  ชนิดพืช  อายุพืช  ส่วนของพืช  องค์ประกอบทาง พฤกษศาสตร์  ฤดูกาล  การใส่ปุ๋ย  ระบบการจัดการแปลง หญ้า

7 Frequency distribution of digestibility percent frequency 20 10 Dry matter digestibility (%) 30405060708090 Tropical species Temperate species

8 Leaf percentage, DMD, and VI of Panicum maximum cv. Kabulabula, cv. Burnett and Panicum maximum cv. Hamil KabulabulaBurnettHamil Leaf percentage283853 DMD (% in vivo)55.257.055.5 Voluntary intake (g/d/kgW 0.75 )49.158.167.3 Source : Minson (1971)

9 In vivo dry matter digestibility and voluntary intake of legume and grass of different age (Playne & Haydock, 1972) SpeciesAge DMD VI (days) (%)g/kgW 0.75 /d) Stylosanthes 44 5758 humilis110 5867 145 5569 Heteropogon 44 5553 contortus110 4331 145 4034

10 คุณค่าทางอาหารของพืชอาหาร สัตว์ 2 ชนิด อายุพืช ( วัน ) 304560 Voluntary intake (g kg -.75 ) Plicatulum-3938 Humidicola1029791 Dry matter digestibility (%) Plicatulum-3938 Humidicola595455

11 คุณค่าทางอาหารของพืชอาหาร สัตว์ 2 ชนิด อายุพืช ( วัน ) 304560 Total digestible nutrient (%) Plicatulum-3535 Humidicola484547 Digestible energy (k cal kg - 1 ) Plicatulum-2.900<.500 Humidicola2.1602.028 2.054

12 คุณค่าทางอาหารของพืชอาหาร สัตว์ 2 ชนิด อายุพืช ( วัน ) 304560 crude protein (%) Plicatulum-6.95.7 Humidicola13.912.8 8.1 ADF (cellulose & lignin, %) Plicatulum-34.4934.61 Humidicola43.9845.46 45.96

13 คุณค่าทางอาหารของพืชอาหาร สัตว์ 2 ชนิด อายุพืช ( วัน ) 304560 NDF (cell wall, %) Plicatulum-44.3845.02 Humidicola61.3566.64 66.66 NDS (cell content, %) Plicatulum-28.6423.74 Humidicola25.7927.13 27.91

14 Van Soest’s H Neutral deteregen soluble (NDS: cell content) –Sugar Starch (NFE) –ProteinFat –PectinTannin Neutral detergen fiber (NDF: cell wall) –Acid detergen soluble: ADS ‡ Hemicellulose –Acid detergen fiber: ADF ‡ Cellulose ‡ Lignin (ADL)

15 ข้อมูล ข่าวสาร ได้ยินได้ฟัง การตื่นตัว สนใจ เสาะแสวงหา ข้อมูลเพิ่มเติม ทดลองใช้ ประเมินผล ยอมรับ ไม่คุ้ม ไม่ได้ผล หาไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt Chemical compsition Digestibility Pasture yield (kg/ha) Voluntary Intake Digestible Nutrients Animal growth product Animal behavior Stocking rate Palatability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google