งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส 503040261-4 นายสัญลักษณ์ ผลเลขา รหัส 503040788-4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส 503040261-4 นายสัญลักษณ์ ผลเลขา รหัส 503040788-4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส 503040261-4 นายสัญลักษณ์ ผลเลขา รหัส 503040788-4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2   Jmetal testing and configuration demo  Jmetal class configuration  Problem Design : Rail-train Scheduling  Guideline of Problem-Designed  Problem Objective  Problem Factor Selection  Constraint of problem design.  Platform of Problem.  Basic Programmed Implementation  Sourcecode and Implementation  Evaluation Graph of program  Obstacle of Problem Implementation Outline of Project

3   Procedure of Jmetal experimentation  Select the problem.  Select algorithm to solve the problem.  Select the varied solutions to solve the problem.  Run each solution and record the results.  Evaluate each performance. Jmetal experiment demo problem

4  การแก้ปัญหาหลาย จุดประสงค์ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ที่ใช้ แก้ปัญหาหลายจุดประสงค์ที่เลือกนำมาทดสอบคือ NSGA- II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) วิธีการการระบุหน่วยการสร้าง 4 วิธี 1.NSGA-IIa 2.NSGA-IIb 3.NSGA-IIc 4.NSGA-IId

5  รายละเอียดในวิธีการการระบุ หน่วยการสร้าง 1. NSGA-IIa ไม่สนใจหน่วยการสร้างในแต่ละจุดประสงค์ แต่สนใจ หน่วยการสร้างร่วมที่ได้จากคำตอบที่ไม่ถูกครอบงำในแต่ ละรุ่นประชากร นั่นคือวิธีนี้เลือกประชากรครึ่งดีกว่าแบบ หลายจุดประสงค์ 2. NSGA-IIb เลือกเอาคำตอบครึ่งที่ดีกว่ามาหาหน่วยการสร้างของ จุดประสงค์นั้นๆ คำตอบไม่จำเป็นต้องอยู่ในพาเรโตฟรอนต์และอาจไม่ใช่ คำตอบที่ดีอันดับต้นๆ แต่ก็เป็นคำตอบที่ดีในจุดประสงค์ นั้นๆ ดังรูปที่ 1

6  รูปที่ 1 การรวมหน่วยการสร้างแต่ละ จุดประสงค์แบบ NSGA-IIb รายละเอียดในวิธีการการระบุ หน่วยการสร้าง

7  3. NSGA-IIc เป็นการรวมหน่วยการสร้างแต่ละจุดประสงค์แบบขยาย เพื่อ ไม่ให้หน่วยการสร้างของแต่ละจุดประสงค์หายไป ดังแสดง ในรูปที่ 2 รายละเอียดในวิธีการการระบุ หน่วยการสร้าง

8  รูปที่ 2 การรวมหน่วยการสร้างแต่ละ จุดประสงค์แบบ NSGA-IIc รายละเอียดในวิธีการการระบุ หน่วยการสร้าง

9  4. NSGA-IId จะสร้างคำตอบในประชากรรุ่นถัดไปครึ่งหนึ่งจะสร้างจากการ ไขว้เปลี่ยน (Crossover) ตามแนวกทางการสร้างของ จุดประสงค์แรก และอีกครึ่งหนึ่งจากจุดประสงค์ที่สอง แต่ กระบวนการเลือกคำตอบได้จากการสุ่มโดยไม่พิจารณาแยก จุดประสงค์ ดังรูปที่ 4

10  รายละเอียดในวิธีการการระบุ หน่วยการสร้าง รูปที่ 3 การรวมหน่วยการสร้างแต่ละ จุดประสงค์แบบ NSGA-IId

11  การทดลอง  ปัญหาหลายจุดประสงค์ที่ได้ทำการทดลอง ได้แก่ ZDT1, ZDT2, ZDT3 และ ZDT4  อัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหา ได้แก่ NSGA-IIa, NSGA-IIb, NSGA-IIc และ NSGA-IId  เครื่องมือที่ใช้ Eclipse Editer และ Java Programming Language

12  ผลการทดลอง ผลการทดลองได้ไฟล์ค่าฟังก์ชั่น FUN และ ไฟล์ค่าตัวแปร VAR มาอย่างละ 30 ไฟล์ และ ได้ไฟล์ HV, SPREAD, EPSILON และ IDG

13  ผลการทดลอง

14

15

16

17   The Problems must be multi-objective problem.  Conclude at least 2 objective in problems.  The objectives must be turn over relation in MOP.  The problems must can use more than one solution to solve the problem.  The problems should appropriate with Jmetal library.  The problems should can make to the innovation. Problem Designed

18   The problem that is interested is rail-train scheduling  The problem study about relative of cost and performance of rail-train by scheduling solution.  Fitness function of this problem is the approximately relation of cost and waiting time of passengers.  Improve fitness function in MOEA and generate the solution to solve the problem. Guideline of Problem-Designed

19   This problem can applied to improve the performance of rail-train scheduling that can make the benefit both service provider and passengers in approximately relative of cost for investor and waiting-time for passenger by using MOEA. Problem Purpose

20   Waiting time of passengers.  Waiting time should decrease when runtime of rail- train is increased.  Cost of service provider for train-running.  Cost related with runtimes of rail-train that should decrease when waiting time of passengers increase.  Period for each section of time in serviced.  In each period of serviced time, passenger behaviors are different that mean each serviced periods should have different value of passengers. Problem Objective Selection

21   Platform of problem is compare the performance between fixed-cost and non fixed-cost scheduling.  Fixed-cost  Consider the approximately relation of cost and waiting time that using (simulated) fixed values for compare with non fixed-cost platform.  Non fixed-cost  Consider the real (simulated) relation of cost and waiting time in each serviced period that the passenger behaviors have the uniqued using functional for comparewith fixed-cost platform. Platform of Problem

22   Periods that serviced the passenger.  Number of station.  Time between stations.  Latency of rail-train containing.  Frequency that each runtimes of rail-train is released  ETC. Constraint of problem design.

23   Prototype-Programming used C# Language to implement and convert to Java language in developed Program later.  See some coding Source-code and Implementation

24   Prototyped-Programming  used for generate the average waiting time, total passengers and total omit passengers which is developed to fitness function. Source-code and Implementation(con’t)

25  Evaluation Graph of program

26  Evaluation Graph of program(con’t)

27   Complexity of Problem analysis.  Approximately fitness function of problem.  Special case of Problem.  Constraint of problem.  Connectivity of Problem and Jmetal Library.  Approximately solution for problem.  Related Implementation.  ETC.  Coding skill Obstacle of Problem Implementation

28  The End Thank You Q&A


ดาวน์โหลด ppt โดย นายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส 503040261-4 นายสัญลักษณ์ ผลเลขา รหัส 503040788-4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google