งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Input designing Objectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Input designing Objectives"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Input designing Objectives
Discuss the objectives of systems input design Explain the differences among data capture, data entry, and data input Explain the differences between batch and online input List and describe the different types of data validation checks Discuss effective source document design Design input records Discuss guidelines for effective screen design Describe and design data entry screen, process control screens, GUI, and help screens Discuss input control techniques

2 The quality of the output from an information
Introduction The quality of the output from an information system is directly related to the quality of its input. Input design encompasses all the activities that help to ensure the quality of the systems input. Today’s systems analysts can choose from an amazing array of input media and methods. Keyboard Terminal Mouse Touch screen Graphic input device

3 Input design objectives
Voice input device MICR reader Scanner/optical recognition device Data collection device Input design objectives Input design includes the development of procedures and specifications for all aspects of data capture, data entry, and data input. Data capture refers to the identification and recording of source data. Data entry is the process of converting source data into a computer-readable form. During data input, the computer-readable source data is actually input to the information system.

4 The input design process for a given information
system includes the following six activities. 1. Design or modify source documents for data Capture 2. Determine how data will be entered and input 3. Design input data records 4. Design data entry screens 5. Design user interface screens 6. Design audit trails and system security measures

5 The goal of all input design activities is to enable
the IS users to provide high-quality data to the system in an efficient manner. The following objects will help you meet that goal: Utilize appropriate input media and methods Develop efficient input procedures Reduce input volume Reduce input errors

6 Utilize appropriate input media and methods
Perhaps the most obvious input design decisions you must make involve the selection of input entry methods and media. Input methods are classified as either batch or online. Current trends are toward online input methods, in which data entry is performed online, interactively with the computer. Develop efficient input procedures As you develop your input design, you must recognize points in the input process where delays could occur. A good input design avoids potential bottlenecks. For example, if one specific person must approve all orders before they are released for data

7 entry, that approval process might create a bottleneck.
Most input bottlenecks occur at the data entry stage. Designing efficient and easy-to-use source documents, capturing data at its source, reducing input volume, and streamlining data entry procedures are among the measures that can reduce the likelihood of data entry bottlenecks. Reduce input volume To reduce input volume, you must reduce the number and size of data item values that must be input for each transaction or entity. The following four guidelines help to reduce input data volume.

8 1. Input necessary data only.
2. Do not input data that can be retrieved from system files or calculated from other data. 3. Do not input constant data. 4. Use codes. BUSINESS CODES Serial - based on arrival time Sequential - based on an ordered table Block - based on range of letters/numbers Alphabetic - based on an abbreviation or other convention Group - any combination of the above four

9 SERIAL BUSINESS CODES Based on Arrival Time - “first come, first serve” BANK

10 SEQUENTIAL BUSINESS CODES Based on “meaningful organization” - sorted
BANK 1 2 3 4 Bob Carol Sharon Stan This example: sort by first name, then assign a number

11 Based on a range of letters and/or numbers
BLOCK BUSINESS CODES Based on a range of letters and/or numbers Bank Customer Types Merchant/Business A E9999 Personal Checking F M9999 Personal Saving N T9999 Custodial U Z9999 BANK

12 ALPHABETIC BUSINESS CODES
Based on an abbreviation or some other scheme STATES UNITS OF MEASURE GA = Gallon QT = Quart PI = Pint YD = Yard FT = Foot IN = Inch etc... AZ = Arizona CA = California MI = Michigan NY = New York etc....

13 GROUP BUSINESS CODES Example: Use of a Group Code in a Paint Store
Legend Product Class Base Color Base Type Unit of Measure P = Paint S = Stain = Browns = Greens = Blues = Yellows = Reds 0 = None 1 = Lacquer 2 = Water 3 = Oil P = Pint Q = Quart G = Gallon P G Paint Product Examples: S G P Q S P Example: Use of a Group Code in a Paint Store

14 Reduce input errors Reducing the number of errors in the input data will certainly add to the quality of the data. All the efforts we have discussed previously to reduce input data volume will help reduce errors. The customer name cannot be misspelled if it is not entered. Similarly, an outdated item price cannot be used mistakenly if item price is retrieved instead of input. Good input design can also help reduce errors. As we will see when we discuss source documents, a document’s layout, captions, and instructions can be designed to make the data capture and data entry processes easier and more error-free. Well-designed screen layouts also help reduce error rates.

15 Reduce input errors (cont.)
Even with the best input designs and procedures, input errors will occur. The final defense against erroneous data entering the system is catching and correcting the errors as they are input. At least eight types of validation checks can be applied to data. Sequence checks Existence checks Class checks Range checks Reasonableness checks Validity checks Combination checks Batch controls

16 Source document design
Paper documents are still commonly used in all aspects of business for collecting, circulating, and storing information. In this section, we examine source documents, those forms that elicit and capture data for input to an information system, serve as an authorization or trigger for input action, and provide a record of original input data. During systems input design, you will have the opportunity to design new source documents or modify existing source documents. You will want to design documents that fulfill their purpose and are easy to fill out, easy to use, attractive, and no more expensive than necessary.

17

18 On the line: Last Name First Name Birth Date / / Telephone ( )
Line Captions On the line: Last Name First Name Birth Date / / Telephone ( ) Above the line: Last Name First Name Birth Date Telephone / / ( ) Below the line: Last Name First Name / / ( ) Birth Date Telephone Combination: Name Last First Birth Date / / Telephone ( ) month day year area code number Boxed Captions in the box: Below the box: Last Name First Name Check Off Horizontal: Freshman Sophomore Junior Senior Vertical: Enter your class status: Freshman Sophomore Junior Senior Last Name First Name

19 The order of appearance of logical groups of
information on a form is important. The majority of source documents include most, if not all, of the zones shown in figure. HEADING ZONE Source documents Form zones Heading zone : ส่วนหัวกระดาษ Control zone : ส่วนควบคุม Instruction zone : ส่วนคำแนะนำ Body zone : ส่วนเนื้อหา Totals zone : ส่วนสรุป Authorization zone : ส่วนการให้อำนาจ ZONE CONTROL INSTRUCTION ZONE ZONE BODY ZONE TOTALS AUTHORIZATION ZONE

20

21 KMUTT Student Number Semester/Year Last Name First Name Initial Local Telephone Number Date Street Address City State Zip Course Section Subj. Number (A, A1, 01) Cr Days Times Room Bidg. Total Credits = Date Received/Initial Advisor Approval Date REGISTRATION FORM

22 BATES VIDEO CLUB - VIDEO RENTAL FORM
Member Number Date Title ID# Rental Fee Date Returned Total Rental Amount: I agree to return the above rented videos within seven (7) days. Signed:

23 Input record design Batch data is input to a computer system in
groups, or batches. During the data entry process, batch data must be placed in a temporary file; that temporary file then becomes the input file during the actual data input process. You can use a word processor or a data dictionary to document the formats of the batch input records you design. You can also use an input record layout chart to describe the format of all records in a batch input file. Whichever documentation method you use, these record layouts are used by programmers during system development; if the data will be keyed by data entry clerks during system operation, they could use the same record layout documentation.

24 Input record layout for the student registration form
First 4 characters Record Type Of Last Name Number Semester Student Year ………… Record Name Field Names Position Data Type Record : Student Record Student_ID Student_Name Adv_Name Adv_Room Class# Unused 1-4 5-34 35-64 65-67 68-73 74-80 9999 X(30) 999 999999 X(7) Input record layout for the student registration form

25 Input record documentation for the student registration form
SYSTEM DOCUMENTATION NAME OF SYSTEM DATE PAGE 1 OF 1 REGISTRATION /17/97 ANALYST PURPOSE OF DOCUMENTATION M. Friedman Registration Input Record Layouts STUDENT RECORD - One record is created for each registration form FIELD TYPE POSITIONS COMMENTS REC TYPE A = “S“ for a student record STUDENT NUMBER N SEMESTER A = “F“ for Fall, “W“ for Winter, “S“ for Summer YEAR N Last two digits of the year NAME X Only the first four characters of the Last Name are entered COURSE RECORDS - One record is created for each course on the form FIELD TYPE POSITIONS COMMENTS REC TYPE A = “C“ for a course record SUBJ A Standard department abbreviation COURSE NUMBER N SECTION X Left-justified Input record documentation for the student registration form

26 COMMUNITY REGISTRATION FORM 137426 F / 97
BAXTER COMMUNITY REGISTRATION FORM F / 97 COLLEGE Student Number Semester/Year SANDERS KIMBERLY M / 5 / 97 Last Name First Name Initial Local Telephone Number Date 1701 W.EMBERS DRIVE HAMPTON NH Street Address City State Zip Subj. Course Section Cr Days Times Room Bidg. Number (A, A1, 01) ENG E M W F CON MTH B M T W Th F BAX CS C T Th : BAX PHI A M W F AUG PE C T Th GYM 5 / 6 / SM S. Cantez May 5, Total Credits = 16 Date Received / Initial Advisor Approval Date student record course records Data entry information flow for the student registration form

27 START ILLOGICAL INFORMATION FLOW : XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

28 LOGICAL INFORMATION FLOW :
START XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

29 Screen design We will now complete our coverage of screen
design by discussing design principles for data entry screens and all types of user interface screens. All screen displays serve the same two general purposes: to present information and to assist the operator using the system. As you might expect, many of the design guidelines we discussed for output screens are also applicable to data entry and user interface screens. These guides are, therefore, worth reconsidering. 1. All screen displays should be attractive and uncrowded

30 2. The information on a single screen should be
displayed in a meaningful, logical order. 3. Screen presentations should be consistent; that is, screen titles, messages, and instructions should all appear in the same general locations on all types of screen displays. 4. All messages, including error messages, should be explicit, understandable, and politely stated; avoid messages that are cute, cryptic, or insulting. 5. Messages should remain on the screen long enough to be read. 6. Special video effects should be used sparingly. Color, blinking, high brightness, reverse video, and sound effects all can help attract the operator’s attention;

31 but the overuse of such effects distracts rather than
focuses an operator’s attention. 7. Feedback is important. 8. As was true for output screen designs, all input screen design layouts should be documented on a screen display layout form for later use by programmers. Data entry screen design Form-filling is the traditional technique for online screen data entry. In form-filling, a complete form is first displayed on the screen; the operator then fills in the form by entering data, field by field.

32 A simple data entry screen. The operator is in the process of
entering a project description.

33 - Guideline for data entry screen design
1. จำกัดผู้ใช้ในการเข้าถึงจอภาพตามการใช้งานเมื่อเข้าไปที่หน้าจอรับ ข้อมูล Cursor ต้องอยู่ที่ตำแหน่งแรกของข้อมูล หลังจากผู้ใช้ใส่ข้อมูล แล้ว Cursor ควรเลื่อนไปที่ช่องรับข้อมูลถัดไปเสมอ 2. มีคำบรรยายประกอบในทุก field 3. ถ้าช่องรับข้อมูลนั้นมีรูปแบบเฉพาะให้แสดงรูปแบบเฉพาะนั้นเพื่อให้ ผู้ใช้ป้อนข้อมูลไม่ผิดพลาด เช่น DD/MM/YYYY หรือ YYYY/MM/DD 4. ใช้การกด ENTER key เมื่อสิ้นสุดสำหรับทุกฟิลด์เพื่อไปยังช่องรับ ข้อมูลถัดไปหรือในกรณีที่ใส่ข้อมูลเท่าจำนวนของข้อมูลนั้นแล้ว Cursor ควรไปยังช่องรับข้อมูลถัดไปอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลถัดไป

34 - Guideline for data entry screen design (cont.)
5. กรณีข้อมูลรับเข้าเป็นตัวอักษรพิเศษเช่น $ หรือ / ควรออกแบบให้ สามารถใส่ตัวอักษรพิเศษโดยอัตโนมัติผู้ใช้ไม่ต้องใส่เอง 6. ไม่ควรให้ผู้ใช้ป้อนเลขศูนย์นำหน้าในฟิลด์ที่เป็นตัวเลข 7. ไม่ควรให้ผู้ใช้ป้อนเลขศูนย์ในฟิลด์ที่เป็นตัวเลขหลังจุดทศนิยม 8. สำหรับฟิลด์ที่มี standard value ให้แสดงค่านั้นเป็น default values 9. สำหรับฟิลด์ที่มีข้อมูลเป็นรหัส(Code) ให้แสดงรหัสและความหมาย ไว้ด้วย 10. เตรียมวิธีการยกเลิกหน้าจอการป้อนข้อมูล เช่น Exit without Adding Record 11. หลังจากป้อนข้อมูลในหน้าจอเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้รับการ ตรวจสอบแล้วควรมีการให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบและยืนยันหรือยกเลิก ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าเครื่อง

35 - Guideline for data entry screen design (cont.)
12. กำหนดคำสั่งให้ผู้ใช้ในการเลื่อนระหว่างฟิลด์บนจอภาพตามลำดับ มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้แก้ไขก่อนจะบันทึกเข้าเครื่อง เช่น ปุ่ม TAB เป็นต้น 13. ออกแบบจอภาพให้สอดคล้องกับ Source documents 14. อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง, ลบ, และแสดง ข้อมูลต่างๆได้

36 A data entry screen for the student registration form

37 A simple data entry screen.

38 Process control screen design
In many information systems, some or all of the system processing is designed to execute in an online mode in response to requests entered by end users. For such online systems, you must design appropriate input screen for entering the end user processing requests. These screen displays are called process control screens, or dialogue screens. Two processing control methods are commonly used: menu input and prompted input. Menu screen

39 A menu for the project tracking system

40

41 Menu input and prompted input are often used in combination.
Prompt screen Do you wish to add, edit, delete, display, or print records? >ADD What source document will be used to add the records? >REGISTRATION A question/answer screen sequence Combination screens Menu input and prompted input are often used in combination.

42 MAIN MENU 1. Student Score Processing STUDENT SCORE PROCESSING MENU 1. Add a set of scores 2. Edit a set of scores 9. Return to Main Menu 2. Class List Processing CLASS LIST PROCESSING MENU 1. Add a new class list 2. Edit a class list 3. Report Processing REPORT PROCESSING MENU 1. Print reports without dropped scores 2. Print reports with dropped scores 3. Print a score date entry form 4. History Processing HISTORY PROCESSING MENU 1. Add a class to the history file 2. Search for a specific student 5. Class Setup Processing CLASS SETUP PROCESSING MENU 1. Add/Edit grading scale 2. Add/Edit score descriptions 3. Add/Edit maximum scores 4. Edit a student’s final grade 6. System Configuration CONFIGURE SYSTEM MENU 1. Configure entire system 2. Configure monitor and colors 3. Configure printer 4. Configure disk drive 9. Exit System

43 GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) DESIGN
The most recent evolution in screen design involves graphical user interfaces. A graphical user interface (GUI) Uses windows, menu bars, pull-down and pop-up menus, and graphical pictures (call icons) with which the end user communicates with the application system.

44 Navigation Data Entry GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) DESIGN O B J E C
Pop-up menus Pull-down menus Drop-down/List boxes Option (Radio) Buttons Check Boxes Text Boxes Spinners Command (Push) Buttons Menu Bars Menu Pads Maximize/Minimize Button Bars Tool Bars Scroll Bars Docking O B J E C T S Modes of Operation: Navigation Data Entry

45 Menu bar Tool bar Pull down

46 A data entry screen for the student registration system

47 Data Entry Form/Window With Navigation Choices
Command Buttons Option (Radio) Buttons (choose one) Spinner Pop-Up Menu

48

49 Good Flow in a Form

50 Bad Flow in a Form

51 Metaphoric Screen Design

52 Common GUI Controls Uses
Text boxes When the input data values are unlimited in scope Radio buttons When data has limited predefined set of mutually exclusive values Check boxes When value set consists of a simple yes or no value List boxes When data has a large number of possible values Drop down lists When data has large number of possible values and screen space is too limited for a list box Combination boxes When need to provide the user with option of selecting a value from a list or typing a value that may or may not appear in the list Spin boxes When need to navigate through a small set of choices or directly typing a data value

53 Common GUI Controls (Windows and Web)
Text boxes Radio buttons Check boxes List boxes Drop down lists Combination boxes Spin boxes Buttons

54 Advanced Controls (mostly Windows interfaces)
Drop down calendars Slider edit controls Masked edit controls Ellipsis controls Alternate numerical spinners Check list boxes Check tree boxes

55 Advanced Controls (mostly Windows interfaces)

56 Help screen design Even with the best of online input processing designs, end users might occasionally require additional assistance or information. Online help screens display a window or screenful of text that explains concepts, procedures, menu choices, function keys, formats, and so on. End users typically request help in one of two ways: by pressing a special key (usually one of the function keys) or by clicking a command button, tool bar button, or menu option designated for that purpose. Many information systems use both techniques. Help information is typically presented in two different ways:

57 Student Score Processing
Context-sensitive help A help switchboard or menu is displayed whenever an end user requests help Both techniques just described can be useful, and they can be use in combination. Many information system provide both context-sensitive and menu-driven help. Main HELP Topics SEMESTER field Help The allowable values for Semester and their meanings are as follows: Value Meaning F Fail W Winter S Summer Student Score Processing Class List Processing Report Processing History Processing System Configuration Close Close

58 Switchboard for Student Registration System : Form

59 An example of switchboard and data entry form for a project management system

60 Input control Input control encompasses all measures necessary to ensure that input data is correct, complete, and secure. As we stated earlier in this chapter, this topic cannot be treated as a mere afterthought. You must consider input control throughout all aspects of your system input design. We have already discussed many of the measures you can take to ensure that input data is correct and complete. Effective source document design promotes both correctness and completeness. For batch input, critical source document fields can be pre-checked during data capture, and batch control totals can be used during data input. During either online data entry or

61 batch data input, you can validate all data fields. Your
online data entry program can simply refuse to accept invalid field values; your batch data input program should write all rejected records to a log file, which then must be periodically checked for rejected records that have not been corrected and re-input. Data security also involves protecting data from unauthorized access. System sign-on procedures should be developed to help prevent unauthorized individuals from accessing the system. Data files should be given passwords; especially sensitive data can be encrypted, or coded, so that it cannot be read except by special decoding software.

62


ดาวน์โหลด ppt Input designing Objectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google