งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pharmacokinetics Pharmacokinetics Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pharmacokinetics Pharmacokinetics Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pharmacokinetics Pharmacokinetics Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

3 Objectives อธิบายถึงปัจจัยทางเคมี - ฟิสิกส์ที่มีผลต่อการส่งผ่านยาผ่าน เซลล์เมมเบรน และวิธีการที่ยาผ่านเซลล์เมมเบรน อธิบายการจับของยาเข้ากับพลาสมาโปรตีน อธิบายหลักการดูดซึมยา วิธีการให้ยาในรูปแบบต่างๆ และ ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมยา อธิบายหลักการกระจายยา ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายยา อธิบายหลักการกำจัดยาออกจากร่างกาย กระบวนการกำจัด ยาออกจากร่างกายทั้งการเปลี่ยนแปลงยา และการขับยาออก จากร่างกายรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยา อธิบายกระบวนการทางชีวเคมีที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยาใน ร่างกายทั้งใน Phase I และ Phase II reaction อธิบายกลไกการขับยาออกโดยไตในรูปแบบต่างๆ มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Clinical pharmacokinetics มีความเข้าใจถึง clearance, volume of distribution และ bioavailability สามารถใช้หลักการทาง Clinical pharmacokinetics ในการ คำนวณขนาดยาที่เหมาะสมในเบื้องต้นได้

4 Pharmacokinetics What body does to the drugs กระบวนการที่ร่างกายจัดการ กับยา Absorption Distribution Metabolism Excretion elimination Biotransformation

5 Schematic representation of the interrelationship of the absorption, distribution, binding, biotransformation, and excretion of drug and its locus of action Locus of action “receptors” Boundfree Tissue Reservoirs FreeBound Absorption Excretion Systemic circulation Free drug Bound drug Biotransformation metabolites Distribution

6 Directly diffusion through lipid bilayer Diffusion through aqueous pore Carrier protein transport Pinocytosis ( Cell drinking) How drugs pass the membrane?

7 Henderson-Hansselbalch equation Weak acid pKa=pH+log [BH + ] / [B] Weak base pKa=pH+log[AH] / [A - ] Indicates whether weak acid/ base drugs can pass through lipid membrane at different pH medium.

8 Binding of drugs to plasma protein Free drug +ProteinBound drugs Active form Inactive form Plasma protein 1. Albumin 2. Alpha1 acid glycoprotein 3. Etc:- Beta globulin

9 Drug absorption Site of administration Systemic circulation/ Plasma Site of action Absorption

10 Oral Parenteral Parenteral …. Out of GI tract Injection: intravenous (IV), intramuscular (IM), subcutaneous (SC), intraarterial (IA), intrathecal (IT), intraperitoneal (IP) Sublingual (SL) Rectal Inhalation Topical Route of administration

11 GI absorption Portal circulation Systemic circulation liver Drug degradation/ metabolism by liver enzyme First pass metabolism GI Drug degradation/ metabolism by GI enzyme Reduced amount of drug that reach to systemic circulation

12 Oral Portal circulation Systemic circulation GI tract Metabolism Degradation First pass metabolism Pre-systemic metabolism

13 Bioavailability สัดส่วนของยาที่เข้าสู่ systemic circulation First pass metabolism or Presystemic circulation Intestine Liver Reduced Bioavailability Reduced Bioavailability Amount of drug administered or amount of drug absorbed may (usually) not be equal to amount of drug in systemic circulation

14 Volume of distribution (V d ) The volume of fluid required to contain the total amount, Q, of drug in the body at the same concentration as that present in the plasma, C p V d =Q/ C p V d = Apparent volume V d indicates drug distribution Higher V d … Higher drug distribution Vd may be higher than TBW

15 peripheral plasma Low Vd High Vd

16 Drug Elimination Drug metabolism Drug excretion Major route of drug elimination Kidney, Hepatobiliary, Lung, saliva, sweat, milk

17 Why metabolism? What for ?.... To make more water soluble substance Excretion Major route of drug elimination Major route of drug elimination Kidney, Hepatobiliary, Lung, saliva, sweat, milk Kidney, Hepatobiliary, Lung, saliva, sweat, milk

18 Drug metabolism 1. Phase I reaction  Oxidation, Reduction, Hydrolysis  Addition of reactive groups or expose masked functional group  More chemically reactive 2. Phase II reaction  Conjugation reaction  Produced inactive and more water soluble compound

19 Drug excretion Major excretory organ= Kidney (Via urine) Other route= feces, milk, saliva, exhaled air Renal excretion Glomerular filtration Tubular secretion Tubular reabsorption

20 Biliary excretion & Enterohepatic circulation Carrier systems Drugs Bile Intestine Reabsorption Drug conjugate Enterohepatic circulation Prolonged drug effect Prolonged drug effect Excrete with feces

21 Basic Clinical Pharmacokinetics Pharmacological or Toxic response Drug level in plasma/ blood Dose Effect

22 Clearance (CL) Volume of distribution (V d ) Bioavailability Pharmacokinetic parameter

23 Pharmacokinetics model Single compartment model Single compartment model  All parts of body are the same Two compartment model Two compartment model  Central (plasma) compartment & Peripheral compartment Multiple compartment model  Different parts of body are different

24 Single compartment model Two compartment model In Out Distribute

25 Clearance (CL) อัตราการกำจัดยาใน route นั้นๆ เมื่อเทียบกับ ความเข้มข้นของยาในเลือด CL organ =Rate of elimination (organ) Concentration of drug in blood (C) CL systemic =CL renal + CL liver +CL other หน่วยของ CL=Volume / time eg. ml/min, L/hr ปริมาตรของ biological fluid ที่ถูกกำจัดยา ออกไปใน 1 หน่วยเวลา

26 First order kinetics กำจัดยา 50% คงที่ สัดส่วน เป็นสัดส่วน โดยตรงกับ ความเข้มข้น ยาส่วนมาก ที่ความเข้มข้น 25 ยาถูก กำจัด 12.5 ที่ความเข้มข้น 50 ยาถูก กำจัด 25 ที่ความเข้มข้น 100 ยาถูก กำจัด 50 Zero order kinetics = Saturation kinetics ปริมาณคงที่ การกำจัดยา ปริมาณคงที่ 50 ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น อิ่มตัว การกำจัดยาอิ่มตัว phenytoin, ethanol, aspirin ยาบางชนิด เช่น phenytoin, ethanol, aspirin ที่ความเข้มข้น 50 กำจัด 50 ที่ความเข้มข้น 100 กำจัด 50 ที่ความเข้มข้น 200 กำจัด 50

27 Ct=C o exp - CL/V d x t ln Ct=ln C o - CL/V d x t Plot Ct VS t …. Plasma concentration VS Time curve Figure 3.6 Predicted behavior of single compartment model following IV drug administration At time t Drug concentration decrease by elimination; follow first order kinetics At time 0; C 0 = Q/ V d

28 ln Ct=ln C o - CL/V d x t Y = a + bX Slope = -CL/ Vd Single IV dose … No Absorption needed Half-life = ระยะเวลาที่ Ct ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง t1/2 =0.693/ Ke

29 At steady state concentration (C ss ) Rate of infusion= Rate of elimination Fluctuation = การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของระดับยา ใน plasma Longer interval … More fluctuationC >B 3-5 half-life =Time to reach C SS Interval คือระยะห่างของการให้ยา / ช่วงของ การให้ยา B C

30 Two compartment models Distribution Ke = Kmet + Kexc Ka

31 Kinetic of diazepam elimination in man following a single dose in two compartment model Distribution Elimination

32 Bioavailability สัดส่วนของยาที่สามารถเข้าสู่ systemic circulation สัดส่วนของยาที่สามารถเข้าสู่ systemic circulation Fraction (F) Fraction (F) of dose given that could reach systemic circulation Consider both Rate and Extent Consider both Rate and Extent Available dose = F x dose ที่ได้รับจริงที่ให้

33 C max T max Rate AUC = Area under the plasma concentration time curve = Amount of drug that reach to sys. circulation Extent A & B C ExtentA>C>B

34 onset duration Therapeutic concentration MEC = Minimum effective concentration MEC = Minimum effective concentration MTC = Minimum toxic concentration/ Maximum tolerated concentration MTC = Minimum toxic concentration/ Maximum tolerated concentration MEC MTC Consider A

35 Design and Optimization of Dosage Regimens Target level= ระดับความเข้มข้นของ ยาที่ต้องการ Drugs that should design target level Concentration - response relationship Concentration - response relationship Narrow therapeutic index Narrow therapeutic index High toxicity High toxicity Effect can not be evaluated easily Effect can not be evaluated easily To be able to determine drug level To be able to determine drug level Digoxin, Theophylline, Aminoglycosides, etc. Digoxin, Theophylline, Aminoglycosides, etc.

36 Maintenance dose (MD) ขนาดยาที่ให้เพื่อคงระดับยา ให้อยู่ที่ C SS At C SS Dosing rate =Rate of elimination Rate in =Rate out Dosing rate= CL x C SS = CL x TC CL = Rate of elimination C p Target concentration

37 Consider bioavailability, F MD =Dosing rate = CL x C SS = CL x TC F For intermittent dose การให้ยาเป็นช่วง เช่นทุก...... ชั่วโมง F MD= Dosing rate x Dosing interval (mg/hr)(hr) Available dose ( ที่ได้รับจริง ) = Dose ( ที่ให้ ) x F Dose ( ที่ให้ ) = Available dose / F

38 Loading dose (LD) ขนาดยาที่ให้เพื่อให้ได้ระดับยาที่ target concentration ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว จาก V d =Q / C p  หาก C p คือ Target concentration ที่ต้องการ (desired concentration) … ( ซึ่งอาจเป็น C ss )  Q คือ Amount of drug ที่จะให้ target concentration ที่ ต้องการ  Q = LD LD=V d x TC การให้ loading dose ต้องคำนึงถึง Rate of administration ด้วยว่าจะก่อให้เกิด toxicity หรือไม่

39 Pharmacokinetics What did you get?


ดาวน์โหลด ppt Pharmacokinetics Pharmacokinetics Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology) Pawitra Pulbutr B.Pharm (Hon.), M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google