งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)

2 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อสินค้าหรืองานบริการ ที่กำหนดไว้ในระบบ e-catalog

3 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ร่างระเบียบ)
e-market สินค้าใน e-catalog เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้ใบเสนอราคา เกิน 5,000,000 บาท ใช้ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

4 กระดาษถ่ายเอกสาร / พิมพ์งานทั่วไป
e - catalog กระดาษถ่ายเอกสาร / พิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก / ตลับผงหมึก (Toner) แฟ้มเอกสาร เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม ซองเอกสาร ยารักษาโรค ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต (Doxazosin) ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม(Calcium Carbonate)

5 e - catalog โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ แบบไม่มีล้อ

6 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า ตู้เก็บเอกสาร
๕๖๑๐๑๗๐๒-๐๐๐๐๐๑ ไม้แบบมีลิ้นชัก ๕๖๑๐๑๗๐๒-๐๐๐๐๐๒ ไม้แบบมีบานปิด ๕๖๑๐๑๗๐๒-๐๐๐๐๐๓ เหล็กแบบมีบานปิด ๕๖๑๐๑๗๐๒-๐๐๐๐๐๔ เหล็กแบบมีลิ้นชัก ๕๖๑๐๑๕๒๐-๐๐๐๐๐๑ ตู้ล็อกเกอร์ Partitions ๕๖๑๐๑๕๑๐-๐๐๐๐๐๑ แบบครึ่งกระจก ๕๖๑๐๑๕๑๐-๐๐๐๐๐๒ แบบทึบ ๕๖๑๐๑๕๑๐-๐๐๐๐๐๓ เสาจบและขาตั้ง

7 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า เครื่องปรับอากาศ
๔๐๑๐๑๗๐๑-๐๐๐๐๐๑ ชนิดตั้งแขวน ๔๐๑๐๑๗๐๑-๐๐๐๐๐๒ ชนิดติดผนัง ๔๐๑๐๑๗๐๑-๐๐๐๐๐๓ ชนิดฝังฝ้า ๔๐๑๐๑๗๐๑-๐๐๐๐๐๔ ชนิดเปลือย ๔๐๑๐๑๗๐๑-๐๐๐๐๐๕ ชนิดตู้ตั้งพื้น เครื่องสแกนเนอร์ ๔๓๒๑๑๗๑๑-๐๐๐๐๐๑ แบบดึงกระดาษ ๔๓๒๑๑๗๑๑-๐๐๐๐๐๒ แบบแท่นเรียบ

8 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า เครื่องพิมพ์
๔๓๒๑๒๑๐๔-๐๐๐๐๐๑ Inkjet Printer แบบฉีดหมึก ๔๓๒๑๒๑๐๕-๐๐๐๐๐๑ Leser Printer แบบสี ๔๓๒๑๒๑๐๕-๐๐๐๐๐๒ Leser Printer แบบขาว-ดำ ๔๓๒๑๒๑๑๐-๐๐๐๐๐๑ Multi function Inkjet Printer ๔๓๒๑๒๑๑๐-๐๐๐๐๐๒ Multi function Leser Printer

9 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า โทรทัศน์
๕๒๑๖๑๕๐๕-๐๐๐๐๐๑ LED ๕๒๑๖๑๕๐๕-๐๐๐๐๐๔ LCD ๕๒๑๖๑๕๐๕-๐๐๐๐๐๕ Plasma เครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๓๒๑๑๕๐๗-๐๐๐๐๐๑ ตั้งโต๊ะ ส่วนบุคคล ๔๓๒๑๑๕๐๓-๐๐๐๐๐๑ สำนักงาน โน้ตบุ๊ก เครื่องโทรสาร ๔๔๑๐๑๗๑๔-๐๐๐๐๐๑ แบบใช้กระดาษธรรมดา ๔๔๑๐๑๗๑๔-๐๐๐๐๐๒ แบบมัลติฟังก์ชั่น

10 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า ๓๙๑๒๑๐๑๑-๐๐๐๐๐๑
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔๕๑๑๑๖๐๙-๐๐๐๐๐๑ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๔๔๑๐๑๕๐๑-๐๐๐๐๐๑ เครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ โทรศัพท์สำนักงาน ๔๓๑๙๑๕๐๔-๐๐๐๐๐๑ แบบมีสาย ๔๓๑๙๑๕๐๔-๐๐๐๐๐๒ แบบมีสายพร้อมชุดหูฟังและไม่โครโฟน เครื่องคิดเลข ๔๔๑๐๑๘๐๒-๐๐๐๐๐๑ แบบพิมพ์กระดาษ ๔๔๑๐๑๘๐๒-๐๐๐๐๐๒ แบบธรรมดา

11 ร่างระบบ e-catalog รหัส UNSPSC-DBID ประเภทสินค้า ๔๔๑๐๑๗๐๗-๐๐๐๐๐๑
เครื่องเย็บกระดาษ สำหรับใช้ในสำนักงาน ๔๔๑๒๒๑๐๗-๐๐๐๐๐๑ ลวดเย็บกระดาษ ใช้ในสำนักงาน ๔๔๑๐๑๖๐๒-๐๐๐๐๐๑ เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันกระดูกงู ๔๔๑๒๒๑๐๕-๐๐๐๐๐๑ คลิปดำหนีบกระดาษ ใช้ในสำนักงาน

12 e - market การเสนอราคา กระทำได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) ใช้ใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

13 การเตรียมการ EM ตรวจสอบวงเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ความต้องการ การสร้างโครงการจัดซื้อ จัดเตรียมเอกสาร กำหนด ผู้ค้า คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ

14 การจัดทำเอกสาร ตามตัวอย่างที่กำหนด แตกต่างโดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างและ ไม่เสียเปรียบ ทำได้

15 การรายงานขอซื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อ
ร่างประกาศ เอกสาร ใบคำขอเสนอราคา (RFQ) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่านรายงานขอซื้อขอจ้าง ลงนามกำกับเอกสาร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ลงนามในประกาศ

16 การเผยแพร่ ทำเป็นประกาศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา วัน เวลา เสนอราคา

17 การเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ วัน เวลาเสนอราคา เป็นวัน เวลาทำการ เวลาการเสนอราคาถือเวลา ในระบบ e-gp website .. หน่วยงาน / กรมบัญชีกลาง ปิดประกาศ กรมบัญชีกลาง ส่ง ผู้ค้า .. ในระบบ สตง.

18 การเสนอราคา : ระบบ e - gp
โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ครั้งเดียว โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) หลายครั้ง

19 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
วัน เวลาที่กำหนด ผู้ค้าที่ลงทะเบียน (คุณสมบัติ หลักฐาน catalog) log in ในระบบ เสนอเพียงครั้งเดียว ยืนยัน

20 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
วัน เวลาที่กำหนด ผู้ค้าที่ลงทะเบียน (คุณสมบัติ หลักฐาน catalog) log in เพื่อลงทะเบียน และทดสอบระบบ 15 นาที เสนอราคาภายใน 30 นาที หลายครั้ง สัญลักษณ์ขึ้นเฉพาะรายต่ำสุด ยืนยัน

21 การพิจารณาผล : เจ้าหน้าที่พัสดุ
สิ้นสุดระยะเวลาเจ้าหน้าที่พัสดุ พิมพ์ใบเสนอราคาและ เอกสาร 1 ชุด เฉพาะผู้เสนอราคาต่ำสุด ลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น ตรวจสอบ คุณสมบัติ ใบเสนอราคา เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ คัดเลือก ถูกต้องตามเงื่อนไขซึ่งมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ พิจารณาเสนอ ราคาต่ำสุด เท่ากัน .. ก่อนชนะ รายเดียว .. เหมาะสม ประโยชน์ราชการ ไม่มี .. ยก .. ดำเนินการใหม่ / ไม่ได้ผลดีใช้วิธีพิเศษ

22 การพิจารณาผล(ต่อ) ต่ำสุด สูงกว่าวงเงิน ให้ต่อรองราคา
ยอดลดราคา ไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ต่อรองแล้วไม่ยอมลด ส่วนที่สูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 เหมาะสม เสนอรายนั้น ต่อแล้วไม่ได้ผล แจ้งทุกรายเสนอราคาใหม่ผ่านระบบ หากราคาไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูงไม่เกินร้อยละ 10 เหมาะสม เสนอรายนั้น หากไม่ได้ผล เสนอลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเพิ่มวงเงิน หรือยกเลิก เพื่อดำเนินการใหม่

23 การรายงานผล หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ ประกาศผลผู้ได้ระบบการคัดเลือกพร้อมด้วยเหตุผลในระบบและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

24 การสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ
ประกาศผลผู้ได้ระบบการคัดเลือกพร้อมด้วยเหตุผลในระบบและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

25 การจัดทำสัญญา รูปแบบ สัญญา ตามที่กำหนด แตกต่าง หากเสียเปรียบให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ข้อตกลง หลักประกันสัญญา การจัดทำสัญญา ผู้มีอำนาจ .. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

26 หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา การงดลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา การตรวจรับ
การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญา การปรับ การบอกเลิกสัญญา หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา การงดลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา การตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

27 การเบิกจ่ายเงิน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย

28 กรณีศึกษา

29 หน่วยงานมีความประสงค์จะซื้อตลับหมึกที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000 ตลับ ราคากลาง ตลับละ 2,500 บาท

30 คุณลักษณะเฉพาะ : ตลับหมึกที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะเฉพาะ : ตลับหมึกที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม ตลับหมึกใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ตลับหมึกต้นแบบ ตลับหมึกเก่าที่ผ่านกระบวนการเพื่อนำมาใช้ใหม่ ตลับหมึกผลิตซ้ำชนิดใช้ผงหมึก ตลับหมึกชนิดเติมผงหมึก

31 ข้อเท็จจริง ผู้เสนอราคา ยี่ห้อ /เวลา ชนิดตลับหมึก ราคา/หน่วย เป็นเงิน : ล้านบาท ร้าน ข N / น ผลิตหมึกชนิดเติมผงหมึก 2,400 2.4 บริษัท 2 A / น ต้นแบบ ไม่แนบแบบใบเสนอราคา บริษัท 3 A / น 2,450 2.45 บริษัท 1 A / น 2,500 2.5 ร้าน ก A / น

32 เจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาอย่างไร
ตรวจสอบใบเสนอราคารายต่ำสุดจากระบบ โดยไม่ต้องแนบแบบใบเสนอราคาในรูป แบบ PDF File พิจารณาพัสดุที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอรายนั้น ต่ำสุด ผิดเงื่อนไข ยกเลิก เสนอรายถัดไป .. ส่งแบบปัญหาการใช้งานในระบบให้ถูกต้อง

33 ขอบคุณ และ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google