งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ ๑ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ผลคะแนนประเมิน ระดับคะแนน หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๘๐.๕๑ สูงมาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ๒๕๕๙ ๘๕.๗๑ ลำดับที่ ๑ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

3 การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสแรก)
การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสแรก) EB ๔ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร EB ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร EB ๖ หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร หน่วยงานเป้าหมายในการประเมิน ประกอบด้วย.- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๒ แห่ง ๒.๑ โรงพยาบาลควนขนุน ๒.๒ โรงพยาบาลป่าพะยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ แห่ง ๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน ๓.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม การดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ของทุกหน่วยส่งให้ผู้ตรวจประเมินฯ ระดับเขตสุขภาพ ครบถ้วนตามกำหนดเวลาแล้ว

4


ดาวน์โหลด ppt สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google