งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์. เขต สุจริต สพฐ. ใส สะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์. เขต สุจริต สพฐ. ใส สะอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์

2

3

4

5 เขต สุจริต สพฐ. ใส สะอาด

6 ดัชนี มี 5 ตัวชี้วัด  ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับ ผิด  ด้านความปลอด จากการทุจริต ฯ  ด้านวัฒนธรรม ใน องค์กร  ด้านคุณธรรมการ ทำงาน

7 ดัชนีความโปร่งใส Transparency  การดำเนินงาน ขององค์กร  การเปิดเผย ข้อมูล / เข้าถึง  มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน  ความเป็นธรรม  การมีส่วนร่วม  ผลสัมฤทธิ์ /  ระบบการ ร้องเรียนของ องค์กร  การตอบสนอง  ช่องทางการ ร้องเรียน  การแจ้งผลการ ร้องเรียน

8  ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่  ความสำเร็จของ งาน  พฤติกรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความพร้อมรับผิด Accountability

9  ประสบการ ณ์ตรง  เคยถูก ร้องเรียน  เป็นผู้ ร้องเรียน ความปลอดจากการ ทุจริต Corruption Free  การรับรู้  เคยได้ยิน ได้ฟัง  การให้ความ ช่วยเหลือ

10  วัฒนธรรม องค์กร  คุณธรรม จริยธรรม  ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  แสวงหา ผลประโยชน์  บรรยากาศ การทำงาน วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร Integrity Culture  การต่อต้าน การทุจริต  การเผยแพร่  การต่อต้าน การทุจริต  การลงโทษ  ผลประโยชน์ ทับซ้อน

11  การ บริหารงาน บุคคล  ความ ยุติธรรม  ไม่รับ ผลประโยชน์ คุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน Work Integrity  การบริหาร งบประมาณ  ยึดระเบียบ กม.  ความคุ้มค่า  ความเป็นธรรมการ มอบหมายงาน  การสั่งการ / การ มองหมายงาน

12  ผู้ประเมิน ประกอบด้วย  คณะกรรมการประเมิน สพท. 3/5 คน  คณะกรรมการตรวจ ผลงาน สพท. 5/10  คณะกรรมการแปลผล สพท. 3/5 คน รูปแบบ / วิธีการ ประเมิน

13  เครื่องมือประเมิน 3 แบบ  IIT - Office ความคิดเห็น ของบุคลากร  EIT - Of fice ความคิดเห็น ผู้รับบริการ ฯ  EBIT – Office หลักฐานเชิง ประจักษ์ รูปแบบ / วิธีการ ประเมิน

14  สถานศึกษา  บุคลากร : ผู้บริหาร / บุคลากร / ลูกจ้าง / ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ผู้รับบริการ / ผู้มี ส่วนได้เสีย : ผู้ปกครอง / นร. ฯลฯ ขอบเขตการประเมิน

15  แบบที่ 1 IIT - Office  Internal Integrity & Transparency Assessment  สำรวจความคิดเห็น คุณธรรมความโปร่งใส  บุคลากรในสำนักงานฯ วัฒนธรรม คุณธรมม  สุ่มตัวอย่าง / สัมภาษณ์ แบบประเมิน ITA

16  แบบที่ 1 IIT – Office / 45  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  วัฒนธรรมองค์กร  การต่อต้านการทุจริตของ องค์กร  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  ความเป็นธรรมในการ มอบหมายงาน แบบประเมิน ITA

17  แบบที่ 2 EIT - Offic e  External Integrity & Transparency Assessment  สำรวจความคิดเห็น คุณธรรมความโปร่งใส  ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ เสีย ความโปร่งใส  สุ่มตัวอย่าง / สัมภาษณ์ / ไปรษณีย์ แบบประเมิน ITA

18  แบบที่ 2 EIT – Office / 26  ความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  คุณธรรมการ ให้บริการ  ประสบการณ์การ ทุจริต  ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมิน ITA

19  แบบที่ 3 EBIT - Office  Evidence-based Integrity & Transparency Assessment  สำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์  ประเมินคุณธรรมความ โปร่งใส  ภารกิจหลัก / ระบุ หลักฐานเอกสาร แบบประเมิน ITA

20  แบบที่ 3 EBIT – Office / 11  ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  การดำเนินการเกี่ยงกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง  การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  การวิเคราะห์ การพัฒนา กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  คู่มือกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน แบบประเมิน ITA

21  แบบที่ 3 EBIT – Office / 11  ความเป็นธรรม / ไม่เลือก ปฏิบัติ  ความเป็นธรรมในการ ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วม  โอกาสเข้ามามีส่วนร่วม  การเข้าถึงข้อมูล  มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล แบบประเมิน ITA

22  แบบที่ 3 EBIT – Office / 11  การตอบสนองข้อร้องเรียน  การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน  การต่อต้านการทุจริตใน องค์กร  ผลประโยชน์ทับซ้อน  การป้องกันและการต่อต้าน การทุจริต  การรวมกลุ่มฯการบริหารที่ โปร่งใส แบบประเมิน ITA

23

24

25 เขต สุจริต สพฐ. ใส สะอาด

26 ขอขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์. เขต สุจริต สพฐ. ใส สะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google