งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมจริยธรรมศูนย์ฯ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมจริยธรรมศูนย์ฯ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมจริยธรรมศูนย์ฯ๗

2 รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร

3 แผนเสริมสร้างพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม
ด้านจริยธรรม (Ethic)

4 แผนเสริมสร้างพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ด้านจริยธรรม (Ethic) (ต่อ)

5 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

6 รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รุ่นที่ 2 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่นจำนวน 285 คน รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รุ่นที่ 2 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

7 ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ โดยภาพรวม ในระดับมาก – มากที่สุด   ร้อยละ  95.30  

8 กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน
วันที่ ๒๙-๓๑มีนาคม ๕๙ เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสัญจร พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของศอ.๗ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวน๑๙คน วันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค.๕๙ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน ๒๘๕ คน

9 วันที่ ๘-๑๐มิ.ย.๕๙เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริตของหน่วยงานกรมอนามัย ที่โรงแรมพิจิตรพลาซ่า และศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณธรรม บางมูลนาก จำนวน ๒ คน

10 วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่๗ ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จำนวน ๑ คน (หัวข้อสำคัญคือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุขสู่ประชาชน) วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นำส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบจำนวน ๒๐ ชุดส่งกรมฯ วันที่๑๔ ก.ค.๕๙ ส่งผลงานโครงการประกวดหน่วยงานคุณธรรมปี๕๙ เข้าประกวดในกรมอนามัย

11 โครงการที่ส่งเข้าประกวด
โครงการ เชิดชูคนดี มีคุณธรรม นำสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

12 กิจกรรมทำบุญครบรอบ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารบิณฑบาตรในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บุปผชาติพุทธบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559

14 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระที่ตรงกับ
วันราชการที่ หอพระศูนย์อนามัยที่7

15 สิ่งที่กำลังดำเนินการ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สนับสนุน อาหารและน้ำดื่ม ในงานรณรงค์รวมพลคนกินนมแม่ ในวันแม่อุ่นใจสานสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับชมรมนมแม่ ศูนย์อนามัยที่๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ จำนวน ๑๐๐ ชุด

16 ธรรมสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชมรมจริยธรรมศูนย์ฯ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google