งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียน “ รักศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียน “ รักศักดิ์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียน “ รักศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ ประหยัด สร้างสรรค์ “ รักศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ ประหยัด สร้างสรรค์ ทันการณ์ ” ทันการณ์ ” อักษรย่อ ส. ล. และ ม. ส. ล. อักษรย่อ ส. ล. และ ม. ส. ล.

3 ที่อยู่ เลขที่ 276 หมู่ 1 ต. สอง สลึง อ. แกลง จ. ระยอง ที่อยู่ เลขที่ 276 หมู่ 1 ต. สอง สลึง อ. แกลง จ. ระยอง เขตพื้นที่บริการ หมู่ 1,5,6 และ 8 ตำบลสองสลึง เขตพื้นที่บริการ หมู่ 1,5,6 และ 8 ตำบลสองสลึง ผู้อำนวยการ : วิจิตร์ จิตร์เครือ ผู้อำนวยการ : วิจิตร์ จิตร์เครือ รองผู้อำนวยการ : ศุภฤกษ์ สมรรถการ รองผู้อำนวยการ : ศุภฤกษ์ สมรรถการ

4 นักเรียน 569 คน นักเรียน 569 คน ประถมศึกษา 363 คน ประถมศึกษา 363 คน มัธยมศึกษา 206 คน มัธยมศึกษา 206 คน ข้าราชการครู 25 คน ข้าราชการครู 25 คน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13 คน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13 คน ครูวิทยฐานะชำนาญการ 10 คน ครูวิทยฐานะชำนาญการ 10 คน ครู 1 คน ครู 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน

5 พนักงาน ราชการ 1 คน พนักงาน ราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน นักการภารโรง 1 คน แม่ครัวปรุง อาหาร 1 คน แม่ครัวปรุง อาหาร 1 คน ผู้ช่วยแม่ครัว 2 คน ผู้ช่วยแม่ครัว 2 คน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ภายใน โรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ภายใน โรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

22

23

24

25

26 นายวิจิตร์ จิตร์เครือ นายวิจิตร์ จิตร์เครือ นายศุภฤกษ์ สมรรถการ นายศุภฤกษ์ สมรรถการ นางลาวรรณ ราญรอน ( วิทยาศาสตร์ ) นางลาวรรณ ราญรอน ( วิทยาศาสตร์ ) นางสาววงเดือน บำรุง ( ศิลปะ ) นางสาววงเดือน บำรุง ( ศิลปะ ) นางกลอยใจ สะเกศ ( ภาษาไทย ) นางกลอยใจ สะเกศ ( ภาษาไทย ) นางสาวศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ( ลูกเสือ ) นางสาวศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ( ลูกเสือ ) นางอมรรัตน์ ขาวผ่อง ( คณิตศาสตร์ ) นางอมรรัตน์ ขาวผ่อง ( คณิตศาสตร์ )

27 นางสาวนงนุช เอมอำไพวงศ์ ( คณิตศาสตร์ ) นางสาวนงนุช เอมอำไพวงศ์ ( คณิตศาสตร์ ) นางสาวเยาวนา ช่างประดิษฐ์ ( ภาษาอังกฤษ ) นางสาวเยาวนา ช่างประดิษฐ์ ( ภาษาอังกฤษ ) นางนิตยา สาครจันทร์ ( งาน เกษตร ) นางนิตยา สาครจันทร์ ( งาน เกษตร ) นายภักดี ดอกไม้ ( คณิตศาสตร์ ) นายภักดี ดอกไม้ ( คณิตศาสตร์ ) นายกรกช วงศ์เมือง ( ภาษาไทย ) นายกรกช วงศ์เมือง ( ภาษาไทย ) นางเกลียวทอง จันทร์ลอย ( ทัศนศิลป์ ) นางเกลียวทอง จันทร์ลอย ( ทัศนศิลป์ )

28

29 เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบ ปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่อง ในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2552 เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบ ปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่อง ในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2552

30

31

32

33

34

35

36 ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ปี การศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ ชมเชย 2 รายการ ชมเชย 2 รายการ

37 ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ปี การศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทอง 1 เหรียญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

38 ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ปี การศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ ศึกษา เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เหรียญทอง 13 เหรียญ เหรียญทอง 13 เหรียญ

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 สาระ ปีการศึกษา / คะแนนร้อยละ 254925502551 ภาษาไท ย 47.7540.6641.73 คณิตศา สตร์ 40.8845.0644.39 วิทยาศา สตร์ 60.3859.2662.82 อังกฤษ37.62--

66

67 สาระ ปีการศึกษา / คะแนนร้อยละ 254925502551 ภาษาไท ย 43.9349.1540.41 คณิตศา สตร์ 30.3634.0329.41 วิทยาศา สตร์ 40.7135.9939.94 อังกฤษ30.3626.7428.54 สังคม ศึกษา 39.4642.8742.41

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ทางภาษา ( อังกฤษ ) งบประมาณ 82,900 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ทางภาษา ( อังกฤษ ) งบประมาณ 82,900 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ 100,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ 100,000 บาท

82 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องสมุด จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องสมุด (Computer for Digital Library : CDL) จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 112,840 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lab (CL10 – D2) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 290,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lab (CL10 – D2) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 290,000 บาท รวมงบประมาณ SP2 ทั้งสิ้น 785,740 บาท รวมงบประมาณ SP2 ทั้งสิ้น 785,740 บาท

83

84 เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์ เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

85 เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์ เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 ค่ายคุณธรรม ต่อเนื่องทุกปี ค่ายคุณธรรม ต่อเนื่องทุกปี การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล โรงเรียนบ้านสองสลึงเข้าร่วมโครงการเป็นครั้ง แรกเมื่อปีพุทธศักราช 2549 นักเรียนทุกคน เข้าสอบในรอบคัดเลือก ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ ในเกณฑ์ดีจะได้รับสิทธิ์ในการสอบรอบชิง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึงเข้าร่วมโครงการเป็นครั้ง แรกเมื่อปีพุทธศักราช 2549 นักเรียนทุกคน เข้าสอบในรอบคัดเลือก ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ ในเกณฑ์ดีจะได้รับสิทธิ์ในการสอบรอบชิง ชนะเลิศ ปี 2549 ปี 2549 1. ด. ญ. อัญชนา ม่วงพลับ ได้รางวัลชมเชย ที่ 3 ระดับประเทศ 2. ด. ญ. เบญจพร น้อยลา ได้รางวัลชมเชย ที่ 3 ระดับประเทศ

101 ปี 2550 ปี 2550 ด. ช. วินิจ มีบุญ ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ด. ช. วินิจ มีบุญ ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ปี 2551 ปี 2551 ด. ญ. อภิญญา พูลสวัสดิ์ ได้รับ รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ด. ญ. อภิญญา พูลสวัสดิ์ ได้รับ รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ปี 2552 ปี 2552 ยังไม่ประกาศผล ยังไม่ประกาศผล

102 การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนอง สรภัญญะ โดยได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง ในระดับพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนอง สรภัญญะ โดยได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง ในระดับพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียน “ รักศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google