งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินสถานศึกษา พอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัว บ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินสถานศึกษา พอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัว บ่งชี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินสถานศึกษา พอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัว บ่งชี้

2 1. การแนะแนวและระบบช่วยเหลือ 1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุน การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. 1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้ รู้จักวางแผนชีวิตของตนเองได้ อย่างสอดคล้อง กับหลัก ปศพพ.

3 1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้อย่าง สอดคล้อง กับหลัก ปศพพ.

4 1.4 ติดตามผลการจัด กิจกรรมแนะแนวและ ระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนตามหลักของ ปศพพ.

5 1.5 นำผลการการ ติดตามมาใช้พัฒนาการ จัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ตาม หลักของ ปศพพ.

6 2. กิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน / โครงการส่งเสริม กิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน อยู่ อย่างพอเพียง โรงเรียนควรมี - โครงการ / กิจกรรม - ใบงานที่บ่งบอกว่า ผู้เรียน อยู่ อย่างพอเพียง - รูปภาพ

7 กิจกรรมนักเรียน 2.2 จัดกิจกรรม ลูกเสือ / เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้ บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลัก ของ ปศพพ.

8 กิจกรรมนักเรียน 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม / ชมรมตามหลักของ ปศพพ. ตัวอย่างชุมนุม - จิตอาสา - รัก สิ่งแวดล้อม - รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น - เฒ่าแก่น้อย

9 กิจกรรมนักเรียน 2.4. มีการประยุกต์ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนา ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมีใบงาน “ ชีวิต พอเพียง ”

10 กิจกรรมนักเรียน 2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลัก ปศพพ. โรงเรียนควรมีกิจกรรม “ วัน แสดงผลงานพอเพียง ” ทุกไตรมาส - นำผลงานของโรงเรียนที่จัดเข้าแฟ้ม - เผยแพร่ผลงาน

11 กิจกรรมนักเรียน 2.6 นำผลการติดตามมา ปรับปรุง / พัฒนา กิจกรรม นักเรียน ตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี - แบบติดตามการปรับปรุง / พัฒนา กิจกรรมนักเรียน

12 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ สังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลัก ปศพพ. โรงเรียนควรมี กิจกรรมจิตอาสา ทุกเดือน - รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา

13 กิจกรรมเพื่อสังคม 3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา / ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตาม หลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี กิจกรรมพัฒนา รร. / ชุมชน รูปภาพกิจกรรมพัฒนา รร. / ชุมชน

14 กิจกรรมเพื่อสังคม 3.4 นำผลการติดตามมา ปรับปรุง / พัฒนา การดำเนิน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ตามหลัก ของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี แบบติดตามติดตามมา ปรับปรุง / พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ตามหลักของ ปศพพ.

15 ขอฝาก การดำเนินงานของ ปศพพ. จะต้องเริ่มจาก 1 2 3 4 และ 5 1 = ระเบิดจากข้างใน 2.= 2 ห่วง ( ความรู้, คุณธรรม ) 3.= 3 เงื่อนไข มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน พอประมาณ )

16 4 = 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

17 GOAL วัตถุ ปลูกฝังให้รู้จักใช้วัตถุอย่าง ประหยัด คุ้มค่า สังคม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เน้น สังคมที่สงบสุข วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินสถานศึกษา พอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัว บ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google