งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัด

2 VISIO N KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Strategy1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy7 Strategy 8 Strategy 9 Project 1,2 Project 3 Project 4,5 Project 6,7 Project 8 Projec t9, Project 10 Project 11 Project 12 Evaluat ion Evaluat ion GOAL MISSI ON Strate gic theme

3 VISIO N MISS ION ( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ KPI / TARGET กล วิธี อยากเห็น อยากเป็น อะไร ต้องทำอะไร / ควรทำอะไร สิ่งที่ต้องทำ มีเรื่องอะไรที่สำคัญๆ เรื่องที่สำคัญๆ นั้นต้องการอะไร สิ่งที่ต้องการวัด ด้วย อะไร / เท่าไร ทำอย่างไรจึงจะ บรรลุ

4 Objective System (Logical Framework) 1.GOAL 1.GOAL เป้าประสงค์ ของการพัฒนา ที่จะได้รับจาก หลายๆโครงการ ( วัตถุประสงค์ระดับ แผนงาน ) 2.PURPOSE 2.PURPOSE ผลลัพธ์ที่โครงการ ต้องการให้บรรลุ จากการได้ผลผลิต ***** 3.OUTPUTS 3.OUTPUTS คือผลผลิตที่คาดหมาย ให้เกิดขึ้นจากการ ทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 4.ACTIVITIES 4.ACTIVITIES กิจกรรมสำคัญที่ต้อง กระทำให้ครบ เพื่อให้เกิดผลงาน

5 3.1 3.2 3.3 3. 2.1 2.2 2.3 2. 1.1 1.2 1.3 1. กระบวนง าน กลยุทธ์ เป้าประส งค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมา ย ประเด็น ยุทธศาสต ร์ วิสัยทัศน์ จากแผน ยุทธศาสตร์ โครงก าร กระบวนง าน ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลั พธ์ ผลผ ลิต กิจกรรม ทรัพยากร ( เงิน คน ) ลำดับการวางแผนยุทธ ศาตร์ 121212122212121212121212122212121212 จาก ก. พ. ร.( การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง )

6 กิจกรร ม ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าประ สงค์ Term ทั่วไป - อบรม อสม / ประชาชน - ใส่ทราย อะเบท / พ่นหมอก ควัน - รณรงค์ป้องกันขัเลือดออ Activity Activity - ลูกน้ำยุงลายน้อยลง (HI = 0 CI <5 ) - ยุงลายน้อยลง 50 % - ประชาชน 95 % ป้องกัน ตัวเองเป็น Output Output - มีไข้เลือดออก 12 คน ( ลดลง 22 คน ) Purpose Purpose - โรคระบาดที่สำคัญใน ท้องถิ่นลดลง Goal Goalตัวอย่าง OJECTIVE SYSTEM

7 กิจกรรม ( กระบวนง าน ) ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าประ สงค์ Term ทั่วไป - อบรม อสม / ประชาชน - ใส่ทราย อะเบท / พ่น หมอกควัน - รณรงค์ ป้องกันขัเลือดออ - ลูกน้ำยุงลายน้อยลง (HI = 0 CI <5 ) - SRRT ได้ STD ทุก หน่วย - ประชาชน 95 % ป้องกันตัวเองเป็น - มีไข้เลือดออก 12 คน ( ลดลง 22 คน ) - โรคระบาดที่สำคัญ ในท้องถิ่นลดลง ตัวอย่ าง วัดที่ใด สังคม ลูกค้า โครงการ ผู้ทำ หน่วย กิจกร รม QQC T INDE X,CP D QQT

8 ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์ Result = Output + Outcome Result = Output + Outcome

9 การกำหนด KPI 1. จาก Organization need 1.1 Vision Mission ของ องค์กร 1.2 จาก SWOT ปัญหา ขององค์กร ที่ต้องการแก้ไข / ป้องกัน / พัฒนา 2. จาก Policy needs 3. จาก stakeholder needs ภายใต้กรอบ Balanced Score Card

10 การแปลง KPI ระดับสูงกว่า มาเป็น KPI ระดับหน่วยงาน KPI จากระดับสูงกว่า KPI จาก Org. needKPI จาก Stakeholder + + KPI ของ องค์กร ปรับปรุง สร้างกล ยุทธ์

11 KPI ของ Organization need KPI ของ Policy KPI ของ Stakeholder need Goal / KPI ของ หน่วยงาน ปรับปรุง สำคัญ / ไม่บรรลุ ไม่สำคัญ / ไม่ บรรลุ สำคัญ / บรรลุ ไม่สำคัญ / บรรลุ *** ** * Set Priority ของ KPI

12 KPI ตามกรอบ Balanced Score Card

13 เหตุ ผล

14 Priority ของ ตัวชี้วัด

15 ลักษณะของ ตัวชี้วัด 1.Single Result (Quantity or Quality) 2.Compound Results(Quantity) 3.Inprocess (Mile stone) -With Result(s) ***** -Without Result

16 แนวทางการกำหนด ค่าเป้าหมาย (Target) 1. จาก Policy หน่วยงานสูงขึ้นไป 2. Standard ( ถ้ามีมาตรฐาน ) 3. Benchmarking กับหน่วยงานที่ ดีกว่า หรือดีที่สุดของอุตสาหกรรม 4. Norm ของอุตสาหกรรม 5. Trend ที่ดีขึ้น ( จากผลงานใน อดีต ) LeTCLi

17


ดาวน์โหลด ppt ( ประเด็น ) ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google