งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การปฏิบัติ
ญาดา ดาวพลังพรหม

2 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results based Management (RBM)
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3 กรอบความคิดเรื่องการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
RESULTS วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล

4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ของการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อาศัย..........การขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

6 ทำอย่างไรทุกคนถึงเข้าใจในยุทธศาสตร์
Strategy Organization Target (ยุทธศาสตร์) (เป้าหมายองค์กร) Balanced Scorecard BSC โดยมีตัวชี้วัด (KPI) บอกว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายเพียงใด

7 Balanced Scorecard ระบบราชการ ระบบธุรกิจ มุมมอง ประสิทธิผลตาม พันธกิจ
มุมมอง การเงิน มุมมอง ลูกค้า มุมมอง กระบวนการ ภายใน มุมมอง การเรียนรู้และ การพัฒนา ระบบราชการ มุมมอง ประสิทธิผลตาม พันธกิจ มุมมอง คุณภาพการให้ บริการ มุมมอง ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มุมมอง การพัฒนาองค์กร

8 ประเด็นคำถามเพื่อช่วยในการจำแนกกลยุทธ์
มิติการประเมินผล ประเด็นคำถาม ประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ คุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) กลยุทธ์ที่สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจนำไปสู่การใช้บริการซ้ำหรือรายได้เพิ่มฯ ประสิทธิภาพการจัดการ (Manage Resources) การก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง ต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่ความคุ้มค่าการลดต้นทุน ลดรอบระยะเวลา ฯลฯ พัฒนาองค์กร (Capacity Building) จะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เช่น คน เทคโนโลยี ระบบข้อมูล ผลงานวิจัย ฯลฯ

9 วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) เป้าประสงค์ (GOALS)
กลยุทธ์ที่สำคัญ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การนวัตกรรม CSF CSF CSF CSF KPI KPI KPI KPI

10 Full Balanced Scorecard
SMS Vision - วิสัยทัศน์ Strategic - ประเด็นยุทธศาสตร์ Goal - เป้าประสงค์ KPI - ตัวชี้วัด มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ Strategy - กลยุทธ์ มิติคุณภาพการให้บริการ Scorecard Objective - วัตถุประสงค์ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ Measure - ตัววัด มิติการพัฒนาองค์กร Target - เป้าหมาย Initiative Budget - งบประมาณ Tactic - กลวิธี Project Management - การบริหารโครงการ

11 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategy Analysis)
SMS Communication : สื่อสาร Deployment - การถ่ายทอด Vision - วิสัยทัศน์ Strategic Issue - ประเด็นยุทธศาสตร์ Goal - เป้าประสงค์ KPI - ตัวชี้วัด Strategy - กลยุทธ์ Scorecard Objective - วัตถุประสงค์ Measure - ตัววัด Target - เป้าหมาย Budget - งบประมาณ Project Management - การบริหารโครงการ Initiative Organization Scorecard Business Scorecard Individual Scorecard Strategy Map

12 Organization Scorecard
มิติที่ 1 Balance Scorecard มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 Organization Scorecard Business Scorecard Individual Scorecard

13 KPI/Measure Owner/Supporter) KPI/Measure Owner/Supporter)
Strategy Deployment Strategy Cascade KPI/Measure Owner/Supporter) Organization Strategy Policy - Target Business Strategy KPI/Measure Owner/Supporter) Role Individual/ Personal Strategy KPI/Measure

14 Balanced Scorecard และ Individual Scorecard
กำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) 2 ทำยุทธศาสตร์ให้สมดุล (Balanced Scorecard) 1 P A ตรวจสอบผลสะท้อน (Feedback Analysis) 7 3 ทำการถ่ายทอดและสื่อสารยุทธศาสตร์ (Strategy Communication & Deployment) D C 6 4 ตรวจสอบและประเมินผล (Monitor & Evaluation) 5 สร้างแรงจูงใจและสร้างภาวะผู้นำ (Motivation & Leadership Creation) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Execution) 14

15 สรุป 1 Balanced Scorecard =Strategy + Operations + Change

16 Doing things differently
สรุป 2 Strategy = Doing the right things Operations = Doing things right Change = Doing things differently

17 วัตถุประสงค์โครงการต่างๆ
วิสัยทัศน์ 1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร = KPI KPI Obj KPI Obj KPI Obj วัตถุประสงค์โครงการต่างๆ Obj Obj Obj Obj Obj   

18 การวางแผน เพื่อให้เกิดผลงาน (Performance) ต้องมองในเชิงการสร้างคุณค่า (การจัดลำดับ , การให้ความสำคัญ , ความต่อเนื่อง......) 18

19 คุณค่าผลงานจะสำเร็จ เมื่อ....
มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีการวางแผนที่สามารถบรรลุผล มีการตัดสินในที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 19

20 คำถาม.....จะวัดผลงานมากขนาดไหน ดี
คำถาม.....จะวัดผลงานมากขนาดไหน ดี การวัดทุกอย่าง = ไม่ได้วัดอะไรเลย (Measure Everything But Noting) แต่ ควรวัดต่อเนื่องเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 20

21 KPI & PI KPIs (few) CORE PIs (many)

22 Are We Doing Thing Right? Are We Doing The Right Things?
การบริหารจัดการ Input Process Work Behavior Are We Doing Thing Right? (How) Output Outcome Performance Are We Doing The Right Things? (What) 22

23 “What” Performance “How” Work Behavior
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่า 70% คุณลักษณะผู้นำ พฤติกรรมการทำงาน ไม่เกินกว่า 30% 23

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google