งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ubonratchathani Provincial Public Health Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ubonratchathani Provincial Public Health Office"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani Provincial Public Health Office

2 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
หลังจากการเปิด AEC - การเคลื่อนย้ายประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ทางบก ทางน้ำ มีการอพยพแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ Ubonratchathani Provincial Public Health Office

3 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
ปัญหาในอนาคต... - การรับภาระให้บริการผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น โรคติดต่อ, โรคอุบัติซ้ำ การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้านอาหาร /ยา ...?>> !>> ? Ubonratchathani Provincial Public Health Office

4 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
ปัญหาการแบกภาระด้านการบริการสุขภาพ โซนที่ 1 Ubonratchathani Provincial Public Health Office

5 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
ปัญหาการแบกภาระด้านการบริการสุขภาพ โซนที่ 1 Ubonratchathani Provincial Public Health Office

6 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
ปัญหาการแบกภาระด้านการบริการสุขภาพ โซนที่ 4 Ubonratchathani Provincial Public Health Office

7 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
ปัญหาการแบกภาระด้านการบริการสุขภาพ โซนที่ 4 Ubonratchathani Provincial Public Health Office

8 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
-เราต้องทราบข้อมูล บุคคลต่างด้าว... -เราต้องปรับตัวในการประสาน ความร่วมมือกับ จนท.ประเทศเพื่อนบ้าน มากขึ้น... Ubonratchathani Provincial Public Health Office

9 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข 2.จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน ด้านสาธารณสุข (คำย่อ ศคอส. Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) วัตถุประสงค์ 2.1 เป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ภายนอกจังหวัด 2.2 เป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมทั้งประสานส่งต่อผู้รับบริการ ต่างด้าว Ubonratchathani Provincial Public Health Office

10 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
บทบาทหน้าที่ศูนย์ประสานงานอาเซียนระดับอำเภอ 1.ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลสาธารณสุขจากหน่วยงานระหว่างประเทศ 1.1 ข้อมูลระบบบริการสุขภาพของกลุ่มชาวต่างชาติ ที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ เช่น -ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ ค่าใช้จ่ายรายบุคคล การจัดเก็บรายได้ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การให้บริการของสถานบริการ 1.2 ข้อมูลสถิติชีพ เช่น อัตราป่วย อัตราตาย 1.3 ข้อมูลด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 1.4 ข้อมูลด้านอาหารและยา Ubonratchathani Provincial Public Health Office

11 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
การพัฒนาข้อมูลเพื่อรองรับการเปิด AEC เน้นความสมบูรณ์ของการกรอกผลงานการให้บริการ ในโปรแกรม -HI Hos xp และ M-based ของโรงพยาบาล -JHCIS ของ รพ.สต. 2.การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยต่างด้าว ตามรหัสของ สนย. เช่น -การลง ID ผู้รับบริการต่างด้าว -รหัสความเป็นคนต่างด้าว -รหัสประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล -รหัสเชื้อชาติ -รหัสเมือง/จังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน -รหัส ICD 10 การวินิจฉัยโรค Ubonratchathani Provincial Public Health Office

12 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
การพัฒนาข้อมูลเพื่อรองรับการเปิด AEC 2. ส่งข้อมูลผลการให้บริการผู้มารับบริการต่างด้าว ผ่านระบบ Google Drive -กรอกผลงานลงใน Google Dive รายเดือน เน้น รพ. เป้าหมาย 10 แห่ง (เขมราฐ,โพธิ์ไทร,นาตาล,ศรีเมืองใหม่,โขงเจียม,สิรินธร, บุณฑริก,น้ำยืน,น้ำขุ่น และนาจะหลวย) -ส่วน รพ.สต. ให้รายงานในรายงาน 400 ทุกเดือน Ubonratchathani Provincial Public Health Office

13 Ubonratchathani Provincial Public Health Office
การพัฒนาข้อมูลเพื่อรองรับการเปิด AEC 3. การดำเนินการสำรวจบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ -ประสานงานกับ สสอ. 10 อำเภอ -ประสานงานกับ รพ.สต. เป้าหมาย 32 แห่ง ดำเนินการสำรวจ โดย อสม. ทำการออกสำรวจ ตามหลังคาเรือนเพื่อค้นหาบุคคลต่างด้าวที่พำนักอาศัย ในประเทศไทย แบบถูกต้องตามกฎหมาย (คือมีใบ Pass sport Border pass) และแบบผิดกฎหมาย (ลักลอบเข้าเมืองอาศัยกับญาติคนไทย) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานต่อไป Ubonratchathani Provincial Public Health Office


ดาวน์โหลด ppt Ubonratchathani Provincial Public Health Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google