งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการนำนโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ผู้วิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการนำนโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ผู้วิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการนำนโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ผู้วิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

2 วัตถุประสงค์การ วิจัย

3 1. เพื่อศึกษาการประเมินผลการ นำนโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไป ปฏิบัติของกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ บุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

4 ผลการวิจัยข้อมูล ทั่วไป

5 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ หญิง จำนวน 270 คน และเพศชาย 145 คน อายุ ส่วนใหญ่ 31-40 ปี รองลงมา คือ 30 ปี หรือต่ำกว่า สถานภาพ ส่วนใหญ่สมรส รองลงมา คือ โสด ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี ระดับตำแหน่ง ระดับ 4-6 รองลงมา คือ ระดับ 7-8 ลักษณะที่ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นงาน บริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ งานประสาน กิจกรรมชุมชน

6 ผลการวิเคราะห์ของ ผู้บริหาร

7 เพื่อให้ส่วนราชการตอบสนองต่อการ พัฒนาประเทศและสามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการต้อง ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ และ ให้เกิดความคุ้มค่าสนองความต้องการ เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจจากการนำ นโยบายสู่การปฏิบัติและปัญหาอุปสรรค ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาไป ปรับเปลี่ยนและกำหนดแนวทางตาม หลักการบริหารบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

8 ผลการวิจัยพบว่า

9 1. การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน อยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลต่อการนำ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมี ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและมีทิศทางแนว โน้นต่ำ 3. หลักนิติธรรมต่อการนำนโยบายกานบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี มีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีทิศทาง แนวโน้มปานกลาง 4. หลักความโปร่งใสต่อการนำนโยบายการ บริหารบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในทางบวกและมี ทิศทางแนวโน้มปานกลาง 5. หลักการคุ้มค่าต่อการนำนโยบายการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติมี ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและทิศทาง แนวโน้มปานกลาง

10 6. ปัจจัยด้านการจัดการต่อการนำนโยบาย บริหารบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและมี ทิศทางแนวโน้มปานกลาง 7. ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์กรต่อการนำ นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ใน ทางบวกและมีทิศทางแนวโน้มต่ำ 8. หลักคุณธรรมต่อการนำนโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีแนวโน้ม ปานกลาง 9. หลักการมีส่วนร่วมต่อการนำนโยบายการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ ในทางบวกและมีทิศทางแนวโน้มปานกลาง 10. หลักความรับผิดชอบต่อการนำนโยบายการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ ในทางบวกและมีทิศทางแนวโน้มมากพอสมควร

11 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

12 1. ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้มีความ เหมาะสมกับโครงสร้าง ที่เอื้อต่อภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายและต้อง ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น 2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรของกรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานและสิ่งที่ ต้องการของบุคลากรที่ได้จากการสำรวจเพื่อ เพื่อพัฒนากำลังคนที่ได้ทั้งปริมาณและ คุณภาพ 3. ควรให้ความสำคัญในเรื่องของขวัญและ กำลังของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างยิ่งเพื่อขวัญและกำลังใจในการ ขับเคลื่อนเพื่อเกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพมากขึ้น

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการนำนโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบัติของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ผู้วิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google