งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548
ความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548

2 วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย

3 1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำแนกตามจังหวัดและช่วงอายุของเด็กและเยาวชน 3. เพื่อรวบรวมความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

4 ผลการศึกษาระดับความต้องการ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

5 พบว่า ความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยรวม มีความต้องการด้านการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาวิชาชีพตามลำดับ ดังนั้นในการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จึงต้องมีการสำรวจความต้องการออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. การศึกษานอกโรงเรียน 2. การศึกษาวิชาชีพ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย ทางสถานพินิจฯ จึงจัดตามช่วงชั้นและอายุ ตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนเตรียมพร้องและ เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตตนเองและเป็นที่ยอมรับ ของคนในสังคมภายหลังการปล่อยตัว

6 จำแนกตามจังหวัดและช่วงอายุ ของเด็กและเยาวชน

7 จำแนกตามจังหวัดของเด็กและเยาวชน พบว่า โครงสร้างด้านพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม จึงต้องอยู่บนครรลองศาสนาอิสลาม ดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสมถะมักน้อย สันโดษ ยึดมั่นในศาสนา มีอาชีพทำไร่ทำนา จุดเน้นของการศึกษาจึงยึดเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลาง และจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้วจัดหาหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องเข้าใจและประสานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังปล่อยตัว

8 จำแนกตามช่วงอายุของเด็กและเยาวชน พบว่า ลักษณะที่สำคัญของวัยรุ่นโดยอายุของบุคคลที่จะเข้าสู่งานตามขั้นพัฒนาการในแต่ละวัย จะแตกต่างไปบ้างตามชนชั้นของสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยอยู่ องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของบุคคล ดังนี้ 1. วุฒิทางกาย 2. ความคาดหวังของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ 3. ค่านิยมและแรงบันดาลใจของบุคคล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันระหว่างระบบชีวภาพ วัฒนธรรม และจิตวิทยา เป็นตัวกำหนดการพัฒนาการของบุคคล ระดับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโต สู่ภาวะความต้องการ

9 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

10 ผลการจากวิจัยจังหวัดที่ตั้งและช่วงอายุ ไม่มีความแตกต่างกัน ในด้านความต้องการด้านการศึกษา ปัจจัยด้านสังคม สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเมือง สภาพภูมอศาสตร์และเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ย่อม เป็นการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัย อยู่ในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ชุมชนจึงมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นนั้น โดยปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โดยผ่านหน่วยงานทางสังคม คือ ครอบครัว โรงเรียน วัด มัสยิด เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป

11 ผลการรวบรวมความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

12 ความต้องการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพได้ และ
ด้านการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ความต้องการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาให้มีความรู้เพิ่มเติม ความต้องการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพได้ และ ความต้องการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งทั้ง 3 ด้านความต้องการศึกษามีความถี่สูงที่สุด

13 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย

14 1. ควรมีการศึกษาด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2. ควรศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย วัฒนาทร ชูใหม่ สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google