งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำตัวเอง ผ่านอะไรมา Breaking the ice – passing a mic, asking each questions. อ้างอิง:

2

3 HCI/Framework jquery mobile

4 jQuery Mobile ? jQuery Mobile คืออะไร?
jQuery Mobile คือ Framework ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Mobile Website ได้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาออกแบบ User Interface (UI) ไม่ต้องทำเองใหม่ทั้งหมด และถ้าเราอยากสร้าง Mobile App ก็นำไปใช้ร่วมกับ PhoneGap ส่งเข้า App store ของ Apple หรือ Android ได้อีกด้วย

5 ประโยชน์ของ jQuery Mobile
1. เขียนครั้งเดียว รันได้บนทุกอุปกรณ์ เช่น iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone และอื่น ๆ 2. ใช้ร่วมกับ PhoneGap ช่วยให้เราทำ Mobile App ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องศึกษาภาษาเฉพาะของระบบ Platform นั้นๆ เช่น iOS ต้องศึกษาภาษา Objective-C  3. สามารถใช้กับ PHP และฐานข้อมูล SQLite , MySQL ได้ การใช้งานไม่ต่างอะไรกับการเขียนโปรแกรมบน PHP กับ SQLite, MySQL ในรูปแบบทั่ว ๆ ไป มี Themes สวยงามมากมาย ให้เลือกใช้ บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากำหนด CSS หรือเขียน Javascript ให้มากมาย แค่เลือก Themes มาใช้ก็ช่วยให้พัฒนางานได้เร็วขึ้น

6 ตัวอย่าง Framework jQuery MOBILE

7 ตัวอย่าง Framework

8 ตัวอย่าง Basic Template

9 กิจกรรม P - Plan วางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ ศึกษา HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile 2. เป้าหมาย การเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile กับฐานข้อมูล 3. ขั้นตอน ได้แก่ การเลือก Framework jquery mobile

10 กิจกรรม 4. เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ โดยใช้ TOOLS
D - Do ปฏิบัติ โดยการทำความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติตามแผนโดยสร้างจากเครื่องมือที่ได้เลือกมาใช้งาน เพื่อตอบคำถามดังต่อไปนี้ แสดงผลการติดต่อ Framework jquery mobile กับ PHP C - Check ตรวจสอบ ความถูกต้องของคำสั่งและดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน A - Act ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

11 Opera Mobile Emulator

12 ฝึกปฏิบัติ Stationery = เครื่องเขียน Detergent = ผงซักฟอก
Shaving supplies = ที่โกนหนวด Sanitary = ผ้าอนามัย

13 ฝึกปฏิบัติติดต่อฐานข้อมูล SQLite

14 แหล่งศึกษาค้นคว้า jQuery Mobile

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt HCI กับการเชื่อมต่อโดยใช้ Framework jquery mobile

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google